Nieuwsbrief - mei 2015

OVAM bekroont groenste event

kind verzamelt herbruikbare bekertjesMet de Groenevent Award wil de OVAM evenementen belonen die zich inspannen om hun milieu-impact te verminderen en duurzaam en materiaalbewust te werken.

Als u een evenement organiseert, schrijf u dan zeker in, want de Groenevent Award winnen is niet alleen een kwestie van prestige, er is ook een aardige geldprijs aan verbonden:

  • 1.000 euro voor de winnaar in de categorie ‘kleine evenementen’ (vanaf 500 tot 3.000 bezoekers)
  • 3.000 euro voor de winnaar in de categorie ‘middelgrote evenementen’ (3.001 tot 15.000 bezoekers)
  • 6.000 euro voor de winnaar in de categorie ‘grote evenementen’ (meer dan 15.001 bezoekers).

Op www.groenevent.be vindt u alle informatie over de wedstrijd, het reglement en de jury. De kandidaten worden onder meer beoordeeld op basis van de Groenevent-scan, die hun prestaties meet op het gebied van ruimtegebruik, catering, materiaal, afval, energie en water, mobiliteit en beleid.

Hou zeker ook de Facebookpagina van de groene vent in het oog, en als u nog vragen hebt, kunt u altijd mailen naar groenevent@ovam.be.

Sportevenementen kunnen extra inspiratie en ondersteuning vinden bij Ecosportief.

Alvast veel succes gewenst!

 OVAM gevraagd voor Europese rapporteursfunctie

Het European Sustainable Shipping Forum (ESSF) is opgericht om het werk van de Europese Commissie op het vlak van duurzaam maritiem transport te ondersteunen. Het biedt een officieel platform voor een structurele dialoog en de uitwisseling van technische expertise tussen de Europese Commissie, de EU-lidstaten en stakeholders in de maritieme industrie.

Binnen het ESSF werd onlangs een expertenwerkgroep voor havenontvangstinstallaties voor scheepsafval en ladingresiduen opgericht. Ze heeft als doel de werkzaamheden van de Europese Commissie inzake de evaluatie en toepassing van de Richtlijn scheepsafval (RL 2000/59/EU) in de Europese havens te faciliteren en te ondersteunen. De sector vraagt al enige tijd om knelpunten, wijzigingen, updates, verduidelijkingen en best practices inzake scheepsafvalstoffen te kunnen bespreken, en wil ook een verduidelijking en aftoetsing van een reeks concrete voorstellen voor de herziening van de Richtlijn 2000/59/EU en bijbehorende guidelines. De expertenwerkgroep is het langverwachte antwoord van de Europese Commissie.

De werkgroep wordt voorgezeten door de Europese Commissie (DG MOVE) en kiest zelf een co-chair en een rapporteur. Co-chair is Antonis Michail van de European Sea Ports Organisation (ESPO) en als rapporteur werd Peter Van Den Dries van de OVAM gevraagd.

De belangrijkste taak van de rapporteur is de interne en externe communicatie van de ESSF te coördineren en het eindrapport met de analyses, bemerkingen en conclusies van de groep te schrijven. Deze aanstelling betekent dus niet alleen een bevestiging van de appreciatie voor het werk dat de OVAM al geleverd heeft op het vlak van het beheer van scheepsafval, maar garandeert eveneens een concrete verankering in het hart van het herzieningsproces van Richtlijn 2000/59/EU.

Bodemverontreiniging op uw school? De OVAM helpt

De OVAM zet zich in voor een goede dienstverlening voor al wie milieuschade lijdt. Een voorbeeld uit de praktijk: op een school in Kortrijk ontstond er bij werken aan de speelplaats een breuk in een leiding van een stookolietank. De school greep dadelijk in: ze stopte de bron van de verontreiniging, strooide absorberende korrels en liet het zuivere product opzuigen. Ze stelde ook een bodemsaneringsdeskundige aan en bracht de verzekering en de OVAM op de hoogte. Onmiddellijk na het schadegeval werd een stuk grond ontgraven en nam de bodemsaneringsdeskundige stalen om de verontreiniging in kaart te brengen.

De OVAM stippelde na contacten met de bodemsaneringsdeskundige en de school het verdere traject uit. De eerste stap was een aanmelding in het protocol Scholen. Het dossier werd door AGIOn prioritair onderzocht en door de stuurgroep Scholen bevestigd.

De sanering wordt nu voortgezet. Zodra ze afgelopen is, kan de school de speelplaats verder afwerken en kunnen de kinderen veilig spelen op een propere bodem.

Ondersteuning voor alle scholen

De OVAM heeft een mailing gestuurd naar alle scholen om te peilen naar voorbije en huidige activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken. Zo kunnen we ons een beter beeld vormen van de scholen die nog ondersteuning nodig hebben. Er hebben zich al 88 scholen aangemeld binnen het protocol Scholen.

Meer informatie over het protocol Scholen

Ondersteuning bij schadegevallen

De OVAM zet zich in voor een goede dienstverlening en ondersteuning bij schadegevallen. We proberen kort op de bal te spelen, omdat een snelle aanpak van bodemverontreiniging minder complex is en tijd en geld uitspaart. Voor de school in de Kortrijk houdt dat in dat de aanpak van de verontreiniging binnen een termijn van zes maanden afgerond zal kunnen worden.

Meer informatie over schadegevallen

OVAM voedt Inspiration

inspiration inspiration

Op 1 maart werd de aftrap gegeven voor INSPIRATION, een drie jaar durend onderzoeksproject waaraan de OVAM samen met 20 partners uit 16 Europese landen deelneemt. INSPIRATION wordt gefinancierd door het Europese Horizon 2020-programma voor onderzoek en innovatie.

Veranderende maatschappelijke noden en uitdagingen zetten natuurlijke hulpbronnen en het natuurlijk kapitaal (zoals bodem en land) steeds meer onder druk. Er is nood aan een nieuwe aanpak om die hulpbronnen op een duurzame manier te beheren en te gebruiken. Daardoor worden ook nieuwe eisen aan het onderzoek naar bodem- en landgebruik gesteld.

INSPIRATION wil daarom een strategische onderzoeksagenda voor bodem- en landgebruik opstellen die vertrekt vanuit de noden van eindgebruikers en financiers - de bottom-up-benadering. Zowel het verwerven van nieuwe kennis als de verspreiding en de toepassing ervan zullen aan bod komen. Een andere belangrijke doelstelling is een netwerk op te zetten over de financiering, zodat de onderzoeksagenda ook effectief kan worden uitgevoerd.

De Nationale Focuspunten (NFP) zullen alle actoren in 16 verschillende lidstaten engageren en bevragen. Ze zullen elk in hun eigen land informatie verzamelen over bodem- en landgebruik, onder meer in nationale workshops. De OVAM zal binnen INSPIRATION optreden als NFP voor België en zal zoveel mogelijk actoren betrekken: overheden, industrie, kennisinstellingen, burgers en maatschappij.

De resultaten van de nationale bevragingen worden in een volgende fase van het project samengebracht en geordend, en op basis daarvan wordt dan de strategische onderzoeksagenda opgesteld. Zo krijgen financiers de zekerheid dat elke euro die zij investeren een veelvoud aan kennis opbrengt - kennis die effectief en duurzaam bijdraagt tot het aangaan van huidige en toekomstige maatschappelijke uitdagingen.

Terugblikken op het bodemdebat: 20 jaar bodemdecreet, en nu begint het pas

debatOp 22 april, niet toevallig ook Dag van de Aarde, brachten de OVAM en haar partners verschillende mensen bij elkaar voor het bodemdebat.

Onze bodem is onlosmakelijk verbonden met onze economie, onze gezondheid, onze leefomgeving en zelfs ons innovatievermogen. Dus brachten we een uiteenlopend panel samen met boeiende mensen die net wel of net niet professioneel met onze bodem bezig zijn: professor Willy Verstraete (UGent), Johan Geeroms (PSR), professor Karen Van Campenhout (Bodemkundige vereniging), Dirk Poppe (DEME), Erik Grietens (BBL) en Wouter Gevaerts (Arcadis). Ook toxicoloog Jan Tytgat, auteur Leo Bormans, innovatie-expert Bart Vercoutere en econoom Steven Van Passel bewezen dat de wereld van de bodem veel groter is dan de aarde onder onze voeten.

De toekomst van onze bodem zit hem in verschillende sector-overschrijdende uitdagingen

Conclusie van de dag is dat er nog heel wat uitdagingen liggen te wachten. Zo blijkt dat onze bodem een enorme, nog te ontdekken apotheek is. Daarnaast klonk eenstemmig dat we binnen het bodembeleid dringend moeten nadenken over onze manier van wonen. Dirk Poppe opperde dat er voor elke verkaveling ook een brownfield moet ontwikkeld worden. Steven Van Passel leerde ons dat de waardebepaling van de bodem beter op basis van milieudiensten zou gebeuren. En Bart Vercoutere vatte mooi samen: 'Om tot innovatie te komen, moeten we de bodem in een brede context bekijken, als concept, met als motto the sky is the limit.'

Een uitgebreider verslag van het bodemdebat vindt u binnenkort op www.bodembewust.be.

Prijs bodemattest aangepast

Als gevolg van de tweejaarlijkse indexaanpassing bedraagt vanaf 1 juni de retributie voor een bodemattest voor een deel van een perceel 202 euro. De retributie voor een bodemattest voor een perceel blijft 50 euro. Het nieuwe aanvraagformulier bodemattest kunt u vanaf 1 juni hier downloaden.

Vanaf 1 juni kunt u ook een nieuw meldingsformulier voor de sluiting van een risico-inrichting downloaden.

Hoe ver staat uw gemeente met de inventaris van risicogronden?

mensen rond een tafelDe bodemverontreiniging in Vlaanderen voorkomen en aanpakken: daar maakt de OVAM werk van. Een goede samenwerking met de gemeenten is daarvoor cruciaal. Dankzij hun inventarissen van mogelijk verontreinigde gronden kunnen wij in een specifieke aanpak voorzien en bijvoorbeeld brownfields vlotter opsporen. Waar de gemeentelijke inventaris al volledig is uitgewisseld, zetten we samen een stap verder en pakken we historische erfenissen en stadskankers aan, of ontfermen we ons over kwetsbare gebieden.

Uitwisseling via webloket

Met de lancering van het vernieuwde webloket voor gemeenten eind 2012 is de kwaliteit en de uitwisselbaarheid van de gemeentelijke inventaris (GI) sterk verbeterd. Op dit moment hebben bijna 280 gemeenten risicogronden binnen hun grenzen uitgewisseld met de OVAM. Daardoor is informatie van meer dan 100.000 kadastrale percelen met VLAREBO-rubrieken toegevoegd aan het grondeninformatieregister (GIR). In totaal hebben al 52 gemeenten bevestigd dat ze hun inventaris van risicogronden volledig hebben uitgewisseld via het webloket.

Maar doordat veel archiefinformatie nog niet gedigitaliseerd is, ontbreekt nog veel informatie uit oudere milieuvergunningen. Volgens de beleidsnota Omgeving 2014-2019 moeten alle gemeenten hun inventaris van risicogronden tegen eind 2017 vervolledigd hebben.

Bodembewust op Expo Milano

expo milanoOp 1 mei opende de vierendertigste wereldtentoonstelling haar deuren in Milaan, de economische hoofdstad van Italië. Ze volgt op de wereldexpo van Shanghai in 2010, de volgende gaststad is Dubai in 2020. De tentoonstelling wordt afgesloten op 31 oktober van dit jaar.

Het thema 'Feeding the Planet, Energy for Life' speelt in op een zeer actuele, wereldwijde uitdaging, waar ook naar wordt verwezen in de millenniumdoelstellingen van de VN: is het mogelijk de wereldbevolking te voorzien van voldoende gezond, kwalitatief en duurzaam voedsel?

Van 8 tot 10 juni organiseert het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid in samenwerking met onder meer de OVAM een Vlaams milieuseminarie in het Belgisch paviljoen op de expo. Het seminarie focust op kennisuitwisseling over de link tussen voedsel en leefmilieu. De OVAM stelt er in het teken van het Internationale Jaar van de Bodem de campagne Bodembewust voor.

www.expo2015.org

www.lne.be/en/environment-seminars-at-expo-milano

ISWA 2015: programma bekend, inschrijvingen geopend

iswa 2015Op www.iswa2015.org is zopas het definitieve programma voorgesteld van het jaarlijkse congres van de International Solid Waste Association (ISWA). Het vindt van 7 tot 9 september in Antwerpen plaats en is een organisatie van Stad Antwerpen, ISVAG, Indaver, Interafval, FostPlus en de OVAM.

'Let’s make the most of our waste and resources' is dit jaar het thema. Het programma opent op maandag 7 september met een voorstelling van de nieuwe Global Waste Management Outlook, van de Verenigde Naties. Vlaams minister-president Geert Bourgeois en de Zambiaanse auteur en econome Dambisa Moyo zullen aanwezig zijn.

Het inschrijvingsformulier en alle informatie over het programma en de sprekers vindt u op www.iswa2015.org

Gezond uit eigen grond

werken in de moestuinDe groeiende belangstelling voor duurzaam leven en gezonde voeding heeft ook het tuinieren in Vlaanderen een boost gegeven. Mensen kweken weer groenten in de eigen tuin, of gaan op zoek naar een plekje in een volkstuin of samentuin. Maar zelf tuinieren is niet alleen hip, het is ook goedkoop én gezond. Wie zelf groenten en fruit teelt, eet meestal ook gezonder, en de extra lichaamsbeweging is natuurlijk mooi meegenomen.

Maar alles begint bij gezonde grond. Daarom lanceerde het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid met de steun van tv-tuinier Wim Lybaert en minister Joke Schauvliege de campagne 'Gezond uit eigen grond'. Als u twijfelt of uw tuingrond wel gezond is, doet u de test op www.gezonduiteigengrond.be: aan de hand van enkele eenvoudige vragen controleert u de bodemvruchtbaarheid, de voorgeschiedenis en de omgeving van uw perceel.

www.gezonduiteigengrond.be

Agenda

28 mei 2015
ReNEW your approach to resources in the circulair economy: Let's collaborte and innovate!
www.renew-network.eu/ReNEW-in-Brussels/Programme

1 juni 2015
Workshop Duurzame bodemsanering
Schrijf u in

13-14 juni 2015
Vlaco congres: red de restjes
www.vlaco.be

7-9 september 2015
ISWA Antwerpen
www.iswa2015.org
 

9-10 november 2015
MGP-symposium Gent
Herontwikkeling van gassites
mgpsymposium.com