Vilvoorde-Machelen Luchthavenlaan

Inleiding

In de loop van de jaren 1950 tot 1973 hebben er zich legale en illegale stortactiviteiten voorgedaan op verschillende aaneenpalende gronden gelegen aan het bedrijventerrein tussen de Luchthavenlaan, de Woluwelaan en de spoorlijn Brussel-Mechelen en ten noorden van de Luchthavenlaan in Vilvoorde en Machelen. Deze stortactviteiten hebben geleid tot een grootschalige bodemverontreiniging.

Op het verontreinigde terrein zijn er veel kmo's. Aangezien de voormalige stortplaatsen verspreid liggen over verschillende percelen is een perceelsgebonden aanpak, waarbij elk bedrijf de verontreiniging op haar perceel onderzoekt, hier niet efficiënt. Een globale projectmatige aanpak geniet duidelijk de voorkeur.

Waar is de site gelegen?

De stortplaatsen zijn gelegen op 39 percelen ter hoogte van het bedrijventerrein tussen de Luchthavenlaan, de Woluwelaan en de spoorlijn Brussel-Mechelen en ten noorden van de Luchthavenlaan in Vilvoorde en Machelen. De gronden worden gebruikt als kmo-zone.

Hoe pakt de OVAM deze globale verontreiniging aan?

Fase 1: Inventarisatie

In 2002, 2008 en 2009 zijn er in opdracht van de OVAM inventarisatiestudies uitgevoerd. Aan de hand van deze studies is de omvang van de site waar bodemverontreiniging gelinkt aan de voormalige stortplaatsen voorkomt, in kaart gebracht.

Fase 2: Voorbereiding

In de loop van 2010 heeft de OVAM de eigenaars die nog geen vrijstelling van saneringsplicht hadden, de kans gegeven om een aantal documenten aan de OVAM te bezorgen en om op basis van het dossier vrijstelling van saneringsplicht te krijgen. Bij onvoldoende informatie zijn de eigenaars aangemaand en hebben ze de mogelijkheid gekregen om overeenkomstig het Bodemdecreet vrijstelling van saneringsplicht aan te vragen.

De OVAM sloot samenwerkingsovereenkomsten af met de stad Vilvoorde en een aantal eigenaars, waarin afspraken gemaakt werden over de uitvoering en financiering van het bodemonderzoek.

Fase 3: Sitebesluit en besluit tot uitvoering en vrijstelling van het site-onderzoek

De percelen werden door de OVAM als een site vastgelegd in een sitebesluit. Dit maakt het mogelijk om één globaal bodemonderzoek (zogenaamd siteonderzoek) uit te voeren op de volledige stortplaats. In dit siteonderzoek wordt de verontreiniging volledig in kaart gebracht en wordt duidelijkheid gegeven over de aanwezigheid van mogelijke risico's. Een siteonderzoek voldoet aan de voorwaarden van een oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek voor de verontreiniging die afkomstig is van de voormalige stortplaatsen. Risico-activiteiten die te maken hebben met de exploitatie van de kmo's (zoals mazouttanks, spuitcabines …) worden niet mee onderzocht. In een tweede besluit wordt de vrijstelling en de uitvoering van het site-onderzoek geregeld.

Fase 4: Aanduiden van een erkend bodemsaneringsdeskundige

Er is aan de erkend bodemsaneringsdeskundige Envirosoil NV de opdracht gegeven om te starten met het site-onderzoek.

Wat zijn de volgende stappen?

Het site-onderzoek is momenteel in uitvoering. Van zodra de resultaten gekend zijn zullen de eigenaars op de hoogte gebracht worden. Op basis van deze resultaten zal dan beslist worden wat de verdere stappen zijn.

Wie is Wie?

  • Projectverantwoordelijke  OVAM: Conny De Wolf
  • Projectverantwoordelijke vanuit de stad Vilvoorde: Pascale Fraipont
  • Bodemsaneringsdeskundige: Envirosoil NV

 

 

Contact

Voor meer info kunt u de projectverantwoordelijke bij de OVAM contacteren:
Conny De Wolf
015 284 542
complexeverontreinigingen@ovam.be
Dossiernummer 31122