Voormalige baggerstortplaats en bloemisterijen in Merelbeke.

Waar is de woonzone gelegen?

Deze woonzone bestaat uit 3 locaties in Merelbeke:

  • 24 percelen aan de Liedermeersweg 1 tot en met 31.
  • 3 percelen aan de Parkstraat 37, 39 en 41.
  • 26 percelen aan de Parkstraat 11 tot en met 24, 26, 28, 30, 32 en 36 en aan de Hundelgemsesteenweg 292, 304, 304A, 306 en 308.

De plannen waarop de locaties werden aangeduid en alle documenten die betrekking hebben op deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van de pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Een voormalige baggerstortplaats

In het verleden werd het algemeen aanvaard dat de baggerspecie die vrijkwam bij het baggeren van waterlopen, zonder beschermingsmaatregelen of controle werd achtergelaten op akkers en lager gelegen gebieden. Baggerspecie was immers vruchtbaar materiaal en er werd niet stilgestaan bij het feit dat deze mogelijk verontreinigd was door lozingen in de waterloop. Op die manier zijn in het verleden in heel Vlaanderen tientallen verdoken stortplaatsen ontstaan.

Op 24 percelen aan de Liedermeersweg werd, vermoedelijk in de jaren ’60, baggerspecie achtergelaten.

Voormalige bloemisterijen

Aan de Parkstraat en de Hundelgemsesteenweg bevonden zich de voormalige bloemisterijen Collumbien pvba en Volckaert – Van De Weghe. De milieuvergunningen dateren van 1963 en 1965.

De brandstoffen voor de verwarming van de serres hebben wellicht verontreiniging veroorzaakt. 

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen van de voormalige baggerstortplaats, van de voormalige bloemisterij Volckaert – Van De Weghe en 12 percelen van voormalige bloemisterij Collumbien pbva werden opgenomen in een site via een besluit van de OVAM dat op 26 oktober 2012 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Naar aanleiding van bijkomende gegevens werden in een aanvulling op het sitebesluit 14 percelen die ook behoorden bij de voormalige bloemisterij Collumbien pvba aan de site toegevoegd. Deze aanvulling op het sitebesluit werd gepubliceerd in het Belgische Staatsblad op 17 oktober 2014.

Beide bodemonderzoeken zijn afgerond.

U vindt de sitebesluiten en conformiteitsattesten bij de publicaties rechts op deze pagina.

De algemene uitleg over woonzones vindt u hier.

Wat zijn de resultaten?

Tijdens de bodemonderzoeken werden, verspreid over de locaties, stalen van de grond en van het grondwater genomen en werden analyses voor diverse parameters uitgevoerd.

Voormalige baggerstortplaats aan de Liedermeersweg

Er werden overschrijdingen van de richtwaarden of van de bodemsaneringsnormen vastgesteld voor voornamelijk zware metalen en  - in mindere mate - voor PAK en minerale olie in de grond. In het grondwater werd een beperkte verontreiniging met zware metalen vastgesteld. De verontreiniging wordt gelinkt aan de aanwezigheid van het slib dat in de jaren '60 op het terrein werd gedeponeerd.

Naar aanleiding van deze vaststelling werd een uitgebreide risico-evaluatie uitgevoerd. Hierbij werd gekeken naar mogelijke humaan-toxicologische-, ecologische- of verspreidingsrisico's.
Er is geen sprake van een bodemverontreiniging die een ernstige bedreiging vormt. Verdere maatregelen zijn niet noodzakelijk.

Voormalige bloemisterij 'Volckaert - Van de Weghe'

Er werd een beperkte verontreiniging met zware metalen (zink en lood) in de grond aangetroffen. Deze wordt gelinkt met puin dat in de grond zit (gebruikt voor de nivellering van het terrein of steenpuin van de voormalige bloemisterij). In het grondwater werd een beperkte verhoging van nikkel vastgesteld. De concentraties waren niet van die aard dat verder bodemonderzoek noodzakelijk is.
Er is geen sprake van een duidelijke aanwijzing voor een ernstige bodemverontreiniging. Verdere maatregelen zijn niet noodzakelijk.

Locatie voormalige bloemisterij 'Collumbien pvba'

Er werd in de eerste fase van het bodemonderzoek op deze locatie plaatselijk een lichte verhoging van lood in de grond vastgesteld, vermoedelijk gelinkt met puin. In het grondwater werd een beperkte verhoging van nikkel vastgesteld. De concentraties waren niet van die aard dat verder bodemonderzoek noodzakelijk is. Verdere maatregelen zijn niet noodzakelijk.

De tweede fase van het bodemonderzoek toonde enkele lichte verhogingen van minerale olie, zink en benzo(a)pyreen aan. In het grondwater werd een verontreiniging met arseen vastgesteld. De concentraties waren niet van die aard dat verder bodemonderzoek noodzakelijk is. Verdere maatregelen zijn niet noodzakelijk.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook contact opnemen met de OVAM.