Versnelde overdracht na BBO

Onder bepaalde voorwaarden is een versnelde overdracht mogelijk. Concreet betekent dit dat een overdracht al kan doorgaan na conformverklaring van een beschrijvend bodemonderzoek (BBO) of oriënterend en beschijvend bodemonderzoek (OBBO) met als besluit noodzaak tot bodemsanering in plaats van na conformverklaring van het bodemsaneringsproject (BSP).

De procedure versnelde overdracht wordt beschreven in artikel 115 van het Bodemdecreet.

Let op! Een versnelde overdracht wordt steeds ter goedkeuring aan de OVAM voorgelegd.

Hoe aanvragen?

De overdrager, de verwerver of de persoon die beschikt over een rechtsgeldige titel om de overdracht te doen uitvoeren, meldt aan de OVAM zijn bedoeling om de versnelde overdrachtsprocedure toe te passen.

Zij voegen volgende documenten bij deze melding:

  • het verslag van het BBO of het OBBO, voorzover de OVAM dat nog niet zijn bezit heeft;
  • een kostenraming van de bodemsanering en de eventuele nazorg, opgemaakt door een bodemsaneringsdeskundige.

Indien u een verzoek voor versnelde overdracht wilt indienen, kan u het aanvraagformulier gebruiken. U vindt dit op deze pagina rechts bij onze publicaties.

Goedkeuring

De OVAM spreekt zich binnen een termijn van 60 dagen na ontvangst van alle documenten uit over de conformiteit van het bodemonderzoek en het verzoek tot toepassing versnelde overdrachtsprocedure.

Financiële zekerheid en verbintenis

Na goedkeuring van het verzoek tot versnelde overdrachtsprocedure kan de overdracht pas plaatsvinden nadat:

  • de verwerver een  verbintenis heeft aangegaan om een bodemsaneringsproject (BSP) op te stellen en de verdere bodemsanering en de eventuele nazorg uit te voeren;
  • de verwerver, de overdrager of een derde een financiële zekerheid heeft gesteld tot waarborg van de uitvoering van zijn verplichtingen.

Let op! Bij de overdracht van risicogrond(en) moet ook een geldig oriënterend bodemonderzoek (OBO) bij de OVAM aanwezig zijn.

Meer informatie over de versnelde overdracht kan u vinden in onze Handleiding overdrachten.