Inventarisatie huishoudelijke afvalstoffen

Jaarlijks rapporteren alle lokale besturen de door hen ingezamelde huishoudelijke en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. Hierdoor beschikt Vlaanderen over goede en actuele cijfers inzake selectieve inzameling, recyclage en eindverwerking van huishoudelijk afvalstoffen. Deze cijfers vormen het kwantitatief toetsingskader voor de beoogde taakstellingen. Op deze manier geven ze de zwakke en sterke punten van het Vlaams afvalbeleid aan en kunnen ze gebruikt worden om het beleid bij te sturen in de toekomst.

Nieuwe berekeningsmethode huishoudelijke afvalstoffen

Op 16 september 2016 keurde de Vlaamse Regering het nieuwe uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Om alle acties en doelstellingen op te volgen, publiceert de OVAM voortaan een nieuw inventarisatierapport, dat op enkele vlakken verschilt van de vroegere meetmethoden.  Een van de belangrijkste wijzigingen is dat voortaan ook het vergelijkbaar bedrijfsafval, dat ingezameld wordt door lokale besturen, mee opgeteld wordt bij de cijfers van het huishoudelijk afval. Omdat ook de manier van meten is gewijzigd, is het niet langer mogelijk om de cijfers voor huishoudelijk afval te vergelijken met jaren voor 2013. De OVAM heeft wel de afvalcijfers volgens de nieuwe methode herberekend vanaf  2013, zodat we de evolutie sinds dat jaar in kaart kunnen brengen.

 

Evalutie van het huishoudelijk afval