Mortsel - Heirbaan

Waar is de site gelegen?

Het terrein is gelegen aan de Heirbaan 1 in Mortsel in een gebied met ambachtelijke bedrijven en KMO's (bestemmingstype V). Sinds 1992 wordt een garage uitgebaat op het terrein. Voorheen vonden er verschillende activiteiten plaats waaronder de fabricage van ketels.

Hoe is de vervuiling ontstaan?

Op de onderzoekslocatie werd een historische verontreiniging met minerale olie aangetroffen in het vaste deel van de aarde en het grondwater. Daarnaast werd er ook een drijflaag aangetroffen. Ter hoogte van de verontreiniging waren in het verleden twee tanks aanwezig. Eén tank werd verwijderd in 1992. De tweede tank werd in 2003 opgevuld met inert materiaal. De verontreiniging met minerale olie is vermoedelijk ontstaan door lekken uit beide tanks.

Wat gebeurde er voor de eigenlijke bodemsanering?

De huidige eigenaars en gebruikers van het terrein kregen het statuut van onschuldig eigenaar. In opdracht van de OVAM werd een beschrijvend bodemonderzoek opgemaakt op 30 augustus 2011 en een beperkt bodemsaneringsproject op 17 december 2013.

Hoe pakt de OVAM de bodemsanering aan?

De drijflaag bevond zich binnenin het gebouw onder de garagewerkplaats. De bodemsanering werd uitgevoerd door de ontgraving van de drijflaag en door het wegnemen van de bovenliggende verontreinigde grond aan de hand een ''verbuisde ontgraving”. Deze ontgraving gebeurde met behulp van een ronde beschoeiingsbak met een diameter van 80 cm en een lengte van 1 meter. Er werd tot 4 meter onder het maaiveld ontgraven. Omwille van stabiliteitsredenen werden zes van de tien putten opgevuld met gestabiliseerd zand, de overige 4 met groevezand. Na het uitgraven van een put werd onderaan telkens een zuurstofvrijstellend product toegevoegd. Zo werd de verdere afbraak van eventueel resterende verontreiniging gestimuleerd. De saneringswerken duurden 4 weken.

verbuisde ontgravingverbuisde ontgraving

verbuisde ontgraving

Vier van de tien boringen werden afgewerkt tot een snijdende filter. Het grondwater wordt twee jaar lang gemonitord .

Wie is wie?

  • Project- of dossierbeheerder bij de OVAM: Anke Debeuf
  • Huurder van de site: Q-team car nv
  • Erkend Bodemsaneerdeskundige: ABO Group nv
  • Aannemer: Verhoeve Groep Belgium bvba
  • Veiligheidscoördinator: Luk Verdegem

 

Heirbaan in Mortsel
Mortsel Heirbaan
Contact

Anke Debeuf
015 284 531
ambtshalve@ovam.be