Woonzone voormalige baggerslibstortplaats Krommehamlaan in Drongen (Gent)

Waar is de woonzone gelegen?

De woonzone is gelegen aan de Krommehamlaan 10 tot en met 32 in Drongen (Gent).

Een plan waarop de locatie werd aangeduid en alle documenten die betrekking hebben op deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Op deze locatie is een baggerslibstortplaats aanwezig. Deze stortplaats bevindt zich ook ter hoogte van de weilanden en akkers aan de Afsneedsedijkweg 2 (achter de woningen).
De baggerspecie, afkomstig van de Leie, werd vermoedelijk in de periode 1963 – 1965 gestort. Ter hoogte van de woningen werd nadien nog een laag andere grond op de sliblaag aangebracht.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De elf gronden zijn opgenomen in een site via een besluit van de OVAM dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad.
De site werd onderzocht in een beschrijvend bodemonderzoek dat gestart werd op het buurperceel achter de woningen (akker en weiland). Tijdens dit bodemonderzoek bleek dat de stortplaats niet enkel op dit buurperceel, maar ook ter hoogte van elf bewoonde percelen aanwezig was. Deze percelen werden mee opgenomen in dit bodemonderzoek.

Het beschrijvend bodemonderzoek werd op initiatief en op kosten van de OVAM uitgevoerd en werd conform verklaard op 5 januari 2017. U vindt het sitebesluit en het conformiteitsattest bij de publicaties rechts van deze pagina.

Algemene uitleg over woonzones vindt u op deze plek.

Wat zijn de resultaten?

Tijdens het bodemonderzoek werden stalen genomen van het vaste deel van de aarde en van het grondwater, verspreid over de stortplaats. Daarnaast werd de omvang van de stortplaats bepaald.

Er werd een verontreiniging met zware metalen vastgesteld verspreid over de volledige stortplaats.
De verontreiniging ter hoogte van de bewoonde percelen wordt echter dieper vastgesteld dan ter hoogte van de akkers en weilanden omdat boven de stortplaats nog een propere leeflaag van meer dan één meter aanwezig is.

Hierdoor is er geen sprake van een risico uitgaande van de historische bodemverontreiniging. Een bodemsanering is dan ook niet noodzakelijk voor de percelen gelegen aan de Krommehamlaan.

Voor de weilanden en akkers achter de woningen zal wel een sanering plaatsvinden. De toplaag is verontreinigd met zware metalen en PAK (poly-aromatische koolwaterstoffen) en dit geeft potentiële risico's.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen . U kunt ook de OVAM contacteren.