Woonzone voormalige Vleeswarenfabriek in Brugge

Waar is de woonzone gelegen?

De woonzone is gelegen tussen de Baliestraat, de Cavaleriebergstraat en de Julius en Maurits Sabbestraat in Brugge en bestaat uit 61 garageboxen en een centraal plein. Daarnaast werden drie woningen opgenomen aan de Baliestraat 112 en 114 en Cavaleriebergstraat 24.

Een plan met de locatie en alle documenten die betrekking hebben op deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Op deze locatie was van 1941 tot 1987 een vleesverwerkend bedrijf (de Strovifabriek) gevestigd. Hierbij vond ook de opslag van ondermeer diesel, benzine en stookolie plaats. Op 27 maart 1987 werd het terrein aangekocht door de stad Brugge die de fabriek in 1992 liet afbreken. Hierbij werden alle materialen afgevoerd en de ontstane putten aangevuld met zuivere zandgrond.
In 1994 werden op de site 61 buurtgarages opgericht in het kader van een stadsvernieuwingsproject.
Ter hoogte van de Baliestraat 112 en 114 was een herstelwerkplaats voor voertuigen aanwezig (vanaf 1931). Deze werd later toegevoegd aan de fabriek.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 2 maart 2017 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. Het siteonderzoek werd op initiatief en op kosten van de OVAM uitgevoerd en werd conform verklaard op 1 maart 2018.
U vindt het sitebesluit en het conformiteitsattest bij de publicaties rechts van deze pagina.

Algemene uitleg over woonzones vindt u hier.

Wat zijn de resultaten?

Er werden, verspreid over het terrein, stalen van het vaste deel van de aarde en van het grondwater genomen. Er werden verhogingen vastgesteld aan zware metalen en PAK (poly-aromatische koolwaterstoffen) en aan minerale olie. Deze verontreinigingen worden respectievelijk gelinkt aan de ophoging met puin van de voormalige fabriek en aan de verwijderde ondergrondse tank voor gasolie.

Er werd geen bodemverontreiniging vastgesteld waarvoor verder bodemonderzoek noodzakelijk was. Er zijn geen verdere maatregelen nodig.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook de OVAM contacteren.