Ondersteuning asbestafbouw voor het lokale bestuur

Hoe als lokaal bestuur subsidies aanvragen?

Als lokaal bestuur zijn er twee mogelijkheden om gesubsidieerd asbestafbouw te stimuleren. Enerzijds kunt u een project indienen via het Subsidiebesluit Lokale Besturen. Anderzijds kunt u ook genieten van een eenmalige ondersteuning in 2018 om een verhoogde inzameling van asbestcementafval op recyclageparken te stimuleren én te financieren. Steden en gemeenten kunnen de onderstaande twee subsidiemogelijkheden cumuleren. Dit is ook het geval als een intercommunale een intergemeentelijk project organiseert. Beide subsidiemogelijkheden staan los van elkaar

1. Subsidiebesluit Lokale Besturen

Via deze weg kunt u als lokaal bestuur (ook intergemeentelijke organisaties) asbestafbouwprojecten realiseren met subsidies tot 90% voor de asbestmeerkost. Als lokaal bestuur treedt u op als coördinator en facilitator, waarbij de subsidies via de verschillende projectformules ook ten goede komen van de projectdeelnemers. U hebt daarbij de mogelijkheid deze projecten voor alle burgers te organiseren ofwel doelgroepgericht aan de slag te gaan voor bijvoorbeeld sport-, jeugd- en socioculturele verenigingen, landbouwers en KMO's (tot maximaal 1.500 m² dakoppervlakte). Ook kan u kiezen voor een thematische aanpak, bijvoorbeeld projecten die zich richten op het zonnepotentieel van asbestdaken. U kan vanzelfsprekend ook deelnemen aan de eigen projecten voor het gemeentelijk patrimonium.

De onderstaande subsidiabele projectvarianten in het subsidiebesluit zetten in op ontzorging voor de projectdeelnemers in formules zoals ‘bronophaling’ en in het vinden van een geschikte aannemer ‘eenvoudige handelingen’ bij hechtgebonden toepassingen of een ‘erkende asbestverwijderaar’ bij losgebonden toepassingen:

  • Bronophaling: de ophaling van asbestcement aan huis via platenzakken of containers
  • Bronverpakking om een verpakte aanlevering te organiseren in het recyclagepark
  • Samenkoopformules voor dakvervanging, asbestinventarisatie en verwijdering in hermetische zone van niet-hechtgebonden asbesttoepassingen zoals leidingisolatie en asbestkarton.

Op deze pagina vindt u het subsidiebesluit, de Algemene Richtlijn en het aanvraagformulier terug voor het indienen van een subsidieaanvraag.

2. Eenmalige ondersteuning in 2018

Steden en gemeenten kunnen in 2018 van een eenmalige ondersteuning voor asbestafbouw genieten. Om gemeentebesturen gericht te ondersteunen, kondigde Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege in het voorjaar van 2018 aan hiervoor 9 miljoen euro vrij te maken. Dit wordt eenmalig verdeeld onder alle gemeentebesturen.

De asbestovereenkomst is, in tegenstelling tot het doorlopende subsidiebesluit, een eenmalige subsidie. De bedragen van de enveloppes liggen vast per stad of gemeente en variëren op basis van het inwonersaantal en de oppervlakte van de gemeente of stad. De bedragen liggen tussen 20.000 euro en 249.000 euro. U vindt de verdeling van de bedragen terug in de rechtermarge. De bijdrage is bedoeld als eenmalige supplementaire ondersteuning van de lokale asbestafbouw gezien met het Vlaamse asbestafbouwbeleid een verhoogde aanvoer van asbestcement wordt verwacht in de loop van de komende jaren.

De eenmalige ondersteuning is voorzien op gemeentelijk niveau en verankerd aan de lokale meerjarenplanning voor de lokale asbestdoelstellingen naar keuze op vlak van afvalbeleid, maar evengoed op gebied van gezondheid, energiedoelstellingen, gemeentelijk patrimonium, geïntegreerd in de burgemeesterconvenant... Het kan dus veel verder gaan dan enkel afvalbeleid, afhankelijk van de beleidskeuzes die de gemeente hierin maakt. De gemeente moet in ruil voor de ondersteuning dus enkel indicatief meegeven hoe asbest in het beleid wordt verankerd en hoe het bedrag wordt besteed. Het nieuwe bestuur rapporteert achteraf over de concrete invulling. Bij de aanvraag hoeven er dus geen concrete projectvoorstellen ingediend worden. Er kan ook voor gekozen worden om aan eenzelfde tempo als de voorgaande jaren asbestcement in te zamelen.

Uiterlijk een jaar na volledige besteding van het budget bezorgt de stad/gemeente de OVAM de factuur van de ingezamelde en gefinancierde hoeveelheden asbestcement op het recyclagepark.

Een andere mogelijkheid is dat u als stad/gemeente dit bedrag gebruikt om het niet-subsidieerbare deel van een project onder het Subsidiebesluit Lokale Besturen op te vangen. Voor asbestafbouw zijn hierin momenteel verschillende subsidiepercentages opgenomen. De OVAM kan binnen dit subsidiebesluit maximaal 90% subsidiëren. Dit betekent dat er altijd een niet-subsidieerbaar deel van minstens 10% zal overblijven. Het is voor projectaanvragers niet altijd evident om dit saldo te financieren. Om die reden biedt de OVAM de mogelijkheid dat de gemeente de eenmalige subsidie besteedt voor dit restpercentage.

Alle projecten die binnen het subsidiebesluit aangevraagd en goedgekeurd worden tussen 2018 en 2021 komen in aanmerking voor de besteding van de verkregen enveloppe via het restsaldo. Bij de aanvraag van een project in het subsidiebesluit wordt voor de vastlegging van dat subsidiebedrag immers enkel rekening gehouden met het subsidieerbaar deel. Het is dus niet zo dat u minder projectsubsidies zou krijgen omdat het niet-subsidieerbaar deel van het project gefinancierd wordt met de eenmalige subsidie van de asbestovereenkomst. Om die reden hoeft er dus niet reeds in de projectaanvraag bij het subsidiebesluit vermeld te worden dat de restpercentages gefinancierd zullen worden met de subsidie-enveloppe van de asbestovereenkomst.

Hoe vraag ik de eenmalige subsidie aan?

Met het ‘toetredingscontract’ sluit het gemeentebestuur een ‘asbestovereenkomst’ af met de Vlaamse Regering. U kunt als gemeentebestuur deze eenmalige ondersteuning aanvragen via de ondertekening van het docx bestandToetredingscontract (43 kB) dat u invult en oplaadt via dit webformulier en dit uiterlijk op 1 oktober 2018. Met het vooruitzicht op de nieuwe bestuursploeg geeft het huidige bestuur bij de aanvraag ook informatief weer in een motivatiebrief hoe de lokale asbestafbouwdoelstellingen vermoedelijk zullen opgenomen worden in de volgende meerjarenplanning. Naargelang de interne organisatie en gebruiken binnen het lokale bestuur kan deze motivatiebrief ook de vorm aannemen van een collegebeslissing of zelfs een gemeenteraadsbeslissing. Deze motivatie wordt mee geüpload bij het webformulier.

Hiermee engageert het lokale bestuur zich om in haar meerjarenplanning doelstellingen op te nemen voor de lokale realisatie van een versneld asbestafbouwbeleid. De formulering van deze doelstellingen is mogelijk in de ruime zin (bijvoorbeeld algemene sensibilisering inzake asbest) tot de doorvertaling in concrete acties.

De nieuwe bestuursploeg, die na de gemeenteraadsverkiezingen aan zet is, rapporteert aan de OVAM hoe de concrete doorvertaling uiteindelijk gerealiseerd werd. De bestedingsperiode van de in 2018 verkregen enveloppe loopt tot einde 2021. De rapportage gebeurt uiterlijk één jaar na de budgetbesteding met als uiterlijke rapportagedatum 1 juni 2022.

 

Overzicht gemeenten met lopende aanvraag eenmalige ondersteuning

 

Contactformulier asbest

Heeft u het antwoord op uw vraag niet op onze website gevonden of wenst u ons te contacteren, dan kan u hiervoor dit formulier invullen.