Opglabbeek Sint-Ool

Waar is de site gelegen?

De site bestaat uit 11 percelen die allemaal gelegen zijn Aen De Kleine Beek in Opglabbeek. Deze gronden liggen in natuurgebied. In het site-besluit bij de documenten vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Aen de Kleine Beek te Opglabbeek was er van 1972 tot 1976 een stortplaats waar hoofdzakelijk huishoudelijk afval werd gestort door de gemeente Opglabbeek.

Hoe pakken de OVAM en de gemeente Opglabbeek deze site aan?

De gemeente Opglabbeek liet voor de gehele locatie op haar kosten een globaal bodemonderzoek uitvoeren door een erkend bodemsaneringsdeskundige. Dit bodemonderzoek (site-onderzoek) bracht de verontreiniging volledig in kaart en gaf duidelijkheid over de aanwezigheid van de mogelijke risico's. Een site-onderzoek voldoet aan de voorwaarden van een oriënterend en een beschrijvend bodemonderzoek.

Om dit globaal bodemonderzoek te kunnen realiseren, werd de locatie door de OVAM eerst vastgesteld als ‘site’. De 11 percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 9 juni 2008 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. Tegelijkertijd werd ook het ministerieel besluit gepubliceerd. Beide besluiten vindt u bij de documenten.

Dankzij de site-aanpak worden de eigenaars van hun onderzoeksplicht ontheven en is er duidelijkheid over de bodemkwaliteit ter plaatse. Het site-onderzoek werd door de OVAM conform verklaard op 13 oktober 2010.

Wat zijn de resultaten?

Vaste deel van de aarde

Op basis van de boringen die werden uitgevoerd werd vastgesteld dat er in de ondergrond voornamelijk bakstenen en grind aanwezig is, met hier en daar wat plastic en glas.

Er komt, verspreid over de locatie, een historische bodemverontreiniging voor met voornamelijk zink, maar ook cadmium, lood, minerale olie en poly-aromatische koolwaterstoffen in het vaste deel van de aarde. De bodemsaneringsnormen worden voor alle parameters overschreden. De hoogste waarden worden echter pas vanaf een diepte van 0,5 meter vastgesteld.

Grondwater

Op enkele percelen is er ook een overschrijding van de bodemsaneringsnorm voor enkele vluchtige organische chloorsolventen in het grondwater. Deze overschrijdingen zijn echter zeer beperkt en komen slechts plaatselijk voor.

De vastgestelde bodemverontreiniging in het vaste deel van de aarde en in het grondwater kan gekoppeld worden aan de voormalige stortplaats en komt enkel binnen de grenzen van de stortplaats voor. Deze vormt geen enkel risico voor milieu of gezondheid. De site moet niet gesaneerd worden.

Wat moet er gebeuren bij verkoop?

Vanaf de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad moet de eigenaar bij verkoop geen oriënterend bodemonderzoek meer uitvoeren. Hij moet wel een bodemattest aanvragen en een melding van overdracht doen bij de OVAM. Er is geen sanering noodzakelijk. Daarom moet de eigenaar, vanaf de datum van conform-verklaring van het site-onderzoek, ook geen verklaring meer aan de OVAM bezorgen om aan te tonen dat hij aan de voorwaarden van artikel 31 van het Bodemsaneringsdecreet voldoet. Opgepast: deze regeling geldt enkel voor de voormalige stortactiviteiten. Als er andere onderzoeksplichtige inrichtingen of activiteiten aanwezig zijn op het perceel moet de eigenaar hiervoor bij overdracht zelf nog een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen  of neem contact met de OVAM of de gemeente Opglabbeek.

Contact

OVAM – Infolijn bodem
015 284 458 of 015 284 459
complexeverontreinigingen@ovam.be
vermeld steeds het dossiernummer 18198

Bodemsaneringsdeskundige
Libost-Groep nv

Gemeente Opglabbeek
089 81 01 35
martijn.reynders@opglabbeek.be