Oudenaarde - Bourgondiëstraat - Gasfabriek

Begin 2015 start de OVAM met de ambtshalve bodemsaneringswerken op de site Scheldekop. Het terrein ligt aan de Bourgondiëstraat en de Trekweg in Oudenaarde. De bodemsaneringswerken kaderen in de herontwikkeling van deze brownfield. Bij de herontwikkeling wordt een uitbreiding van het woonaanbod, een groei van culturele functies en een heraanleg van het openbaar domein voorzien.

Waarom saneren?

Oudenaarde GassiteOp de site Scheldekop was van 1856 tot ongeveer 1980 een gasfabriek gevestigd. Er waren onder meer twee bovengrondse gashouders aanwezig. Tijdens de productie van het gas, dat werd gewonnen uit steenkool, kwamen heel wat schadelijke  afvalstoffen vrij, zoals teer en cyanide. Deze afvalstoffen hebben geleid tot een grond- en grondwaterverontreiniging. De uitgevoerde bodemonderzoeken tonen aan dat de aangetroffen verontreiniging bestaat uit minerale olie, PAK’s, NSO-verbindingen en cyaniden. De sanering van het terrein is nodig. De OVAM saneert de grond en het grondwater tot er geen risico’s meer zijn voor de volksgezondheid en het milieu. Hierbij wordt rekening gehouden met de toekomstige herontwikkeling van de site.

 

Timing van de werken?

Eind januari 2015 start de aannemer met de werfinrichting. Om veiligheidsredenen wordt de zone van de saneringwerken en de Trekweg volledig afgezet. De grondwerken duren vermoedelijk 10 weken.

Herontwikkeling na sanering?

Dankzij het geïntegreerd samenwerken van alle betrokken partijen wordt de brownfield Scheldekop herontwikkeld tot een vernieuwd stadsdeel waar het aangenaam vertoeven is. Zo worden de 2 stadsdelen van Oudenaarde, gescheiden door het  rechttrekken van de Schelde, opnieuw herenigd.

Te verwachten hinder?

Verkeershinder

Om de verkeershinder tot een minimum te beperken, voeren we de verontreinigde grond zo veel mogelijk af per schip. Het aan- en afrijden van werfmateriaal is echter onvermijdelijk. De aannemer stelt, in nauw overleg met de politie, een  verkeerscirculatieplan op. We zijn ervan overtuigd dat deze aanpak de minste impact heeft op de mobiliteit in de stad Oudenaarde en dat de hinder voor de buurtbewoner, beperkt is.

Geluidshinder

Tijdens de graafwerken zal er enige geluidshinder zijn. De aannemer werkt uitsluitend tijdens de gangbare werkuren (7u00 – 18u00).

Geurhinder

Het ontgraven van een teerverontreiniging kan een sterke geur met zich meebrengen. Om de geurhinder te neutraliseren, installeren we een geurkanon.

Conclusies na afronding van de sanering

Het eindevaluatieonderzoek wordt opgemaakt met als conclusie dat voor het vaste deel van de aarde de verontreiniging volledig ontgraven werd. Er blijft een restverontreiniging met cyanide, PAK’s en minerale olie achter. Voor wat betreft het grondwater werd geen overschrijding van de terugsaneerwaarde voor cyanide vastgesteld. Er werd een stabiele toestand bereikt.

De verontreinigingen in grond en grondwater vormen geen ernstige bodemverontreiniging. Er zijn geen bijkomende maatregelen noodzakelijk. Er zijn wel gebruiksadviezen van toepassing.

 

http://alfresco.ovam.be/share/page/site/ivs/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/064ae8b8-a0a1-4b05-a721-2e3da090f9d7

 

Wie is wie?

Projectverantwoordelijke: Kathleen De Muer
Aannemer: SITA Remediation nv
Bodemsaneringsdeskundige: ABO nv
Veiligheidscoördinator: Abesco cvba

 

Oudenaarde - Bougondiëstraat - Gasfabriek
Oudenaarde gasfabriek
Contact

Kathleen De Muer
015 284 464
ambtshalve@ovam.be