Over LIFE NARMENA

Grote CalieHet LIFE project NARMENA (Nature-based Remediation of Metal pollutants in Nature Areas to increase water storage capacity), meegefinancierd door de Europese Unie, heeft als doel verontreinigd sediment in waterlopen, oeverbodems en overstromingsgebieden te saneren. We willen hiervoor natuurgebaseerde saneringsmethoden inzetten die zowel kosteneffectief als niet-invasief zijn. In Europa worden deze saneringstechnieken nog niet op grote schaal toegepast voor waterbodems. Het is dan ook een mooie uitdaging om dit concept te introduceren in het saneringsbeleid.

In LIFE NARMENA worden demonstratieprojecten uitgevoerd voor twee types natuurgebaseerde saneringsmethoden, waarbij we de (water)bodemsanering afstemmen op natuurbehoud en waterberging.  In Vlaanderen is het sediment in 50% van de waterlopen verontreinigd met zware metalen. Hoewel de verontreinigingsbronnen vaak niet meer aanwezig zijn, komt de verontreiniging uit het sediment en de oevers nog doorlopend vrij. Dit vormt een risico voor een groot aantal overstromingsgebieden, wat hun inschakeling in het kader van het Sigmaplan bemoeilijkt.

De OVAM werkt hiervoor samen met het Natuur en Bos van de Vlaamse overheid en Natuurpunt die beide eigenaar en beheerder zijn van de natuurgebieden. De Vlaamse Milieumaatschappij, als waterloopbeheerder van de Grote Laak en de Winterbeek is ook partner in dit project. Onze experten op het vlak van bodemonderzoek en bodemsanering - ABO NV, fytoremediatie - Bio2Clean en ecomodellering - ARCHE Consulting bvba, zorgen met hun expertise voor een kwaliteitsvol partnerschap.

LIFE NARMENA logo NL

 

nl/ en

 

Contact

Heeft u het antwoord op uw vraag niet op onze website gevonden of wenst u ons te contacteren, dan kan u hiervoor ons altijd mailen: narmena@ovam.be

Situering pilootproeven NARMENADe demonstratieprojecten situeren zich in de valleien van drie met zware metalen verontreinigde waterlopen. Deze drie beken - de Grote Calie (Turnhout), de Winterbeek (Scherpenheuvel-Zichem) en de Laak (regio Laakdal - Geel) - stromen door Natura2000 gebied. Door het aanleggen van fytoremediatievelden en artificiële draslanden verminderen we de biobeschikbaarheid van de metalen aanzienlijk.  Zo worden mogelijke risico's voor het ecosysteem beperkt of helemaal uitgesloten. Hoewel we voornamelijk de vermindering in beschikbaarheid van metalen, zoals chroom en cadmium zullen monitoren volgen we ook veranderingen in nutriëntenconcentraties op. We verwachten namelijk dat de toegepaste technieken ook kunnen leiden tot een vermindering van deze concentraties.  ecomodellering 1 NARMENA

Naast deze innovatieve bodemsaneringstechnieken worden ook enkele eco-modelleringstechnieken ontwikkeld en toegepast. ‘Wat is de impact van de verandering in concentratie of beschikbaarheid van een bepaalde schadelijke stof op een organisme?’ De resultaten kunnen beleidsmakers helpen om drempelwaardes vast te leggen voor verontreinigende stoffen in waterbodems.

De resultaten en ervaringen van NARMENA zullen ons inspireren om een kader uit te werken voor de bredere toepassing van deze saneringsconcepten. De resultaten zullen we vergelijken met die van conventionele saneringstechnieken. Hierbij wordt niet enkel rekening gehouden met de kosten en de effectiviteit, maar ook met het CO2-verbruik en de bijdrage aan ecosysteemdiensten. De bevindingen worden gedeeld binnen de Europese Unie om overheden en relevante economische sectoren te stimuleren om deze technieken vaker toe te passen in kwetsbare natuurgebieden.