Overdracht gepland, waar moet ik rekening mee houden?

Wat is een overdracht?

Onder overdrachten verstaan we onder andere:

 • de overdracht van het eigendomsrecht op een grond,
 • het vestigen en het beëindigen van een recht van vruchtgebruik op een grond,
 • het vestigen en het beëindigen van een erfpacht op een grond,
 • het vestigen en het beëindigen van een opstalrecht op een grond,
 • het vestigen en het beëindigen van een recht op vruchtgebruik,

Het begrip is dus veel ruimer dan een verkoop van een grond. Gedetailleerde informatie hierover en een volledige lijst kunt u terugvinden in artikel 2,18° van het Bodemdecreet.

Wat als ik het zakelijk recht van mijn grond wil overdragen?

Ook het vestigen van een zakelijk recht valt onder de definitie van overdracht zoals opgenomen in het Bodemdecreet, dit zijn ook de overdrachten die bvb naar de Scholen Van Morgen gebeuren.

Als het vestigen van het zakelijk recht maar op een beperkt deel van uw perceel plaatsvindt, kunt u mogelijk gebruik maken van de regeling ‘delen van percelen’. Dit valt dan niet onder een overdracht van grond volgens het Bodemdecreet.

Wanneer kan ik overdragen?

Als op uw grond een activiteit aanwezig is (geweest) waarvoor er een bodemonderzoek nodig is noemen we deze gronden risicogronden. Er is steeds minstens een geldig oriënterend bodemonderzoek nodig voor overdracht.

Bij aanwezigheid van een verontreiniging bestaat een ‘klassiek’ onderzoekstraject uit:

Overdracht is mogelijk in verschillende stadia van dit onderzoekstraject:

 • Na het oriënterend of na het beschrijvend bodemonderzoek indien er geen vervolgstappen meer nodig zijn;
 • Als er na het beschrijvend bodemonderzoek bodemsanering moet volgen kunt u overdragen via de versnelde overdrachtsprocedure na het afsluiten van een verbintenis en een financiële zekerheid;
 • Na een conform bodemsaneringsproject is overdracht mogelijk, mits een verbintenis en een financiële zekerheid;
 • Let op: het oriënterend bodemonderzoek moet nog steeds geldig zijn bij de overdracht.

Is er voor uw grond een oriënterend bodemonderzoek nodig? Hier meer informatie.

Aanvraag van een bodemattest steeds nodig bij overdacht

Bij een overdracht is er steeds een geldig, recent bodemattest nodig. De school kan dit zelf aanvragen, of u laat uw notaris dit voor u in orde brengen.

Geldigheid van het oriënterend bodemonderzoek

Er is géén nieuw oriënterend bodemonderzoek nodig wanneer er sinds het meest recente oriënterend bodemonderzoek:

 • geen risico-inrichting meer gevestigd is of was op de grond,
 • én de bestemming en de ruimtelijke omschrijving van de grond niet gewijzigd is,

of

 • nog wel een risico-inrichting gevestigd is of was op de grond,
 • én het laatste oriënterend bodemonderzoek minder dan een jaar geleden uitgevoerd werd,
 • én er geen schadegeval op de grond gebeurd is,
 • én de bestemming en de ruimtelijke omschrijving van de grond niet gewijzigd is.

Er is wel een nieuw (of een beperkt) oriënterend bodemonderzoek nodig wanneer er sinds het meest recente oriënterend bodemonderzoek:

 • een risico-inrichting gevestigd is of was op de grond, en het laatste oriënterend bodemonderzoek ouder dan 1 jaar is,
 • of er een schadegeval plaatsvond,
 • of de ruimtelijke omschrijving en /of de bestemming gewijzigd is.

Let op: bij de overdracht van een risicogrond moet niet enkel het oriënterend bodemonderzoek geldig zijn, maar moet u eveneens een bodemattest aanvragen bij de OVAM.

Kan de OVAM me hierbij ondersteunen?

De OVAM kan de scholen ondersteuenen bij het opstellen en financieren van oriënterende bodemonderzoeken. De Vlaamse Regering gaf hiervoor de goedkeuring op 14 juli 2017. 

Practisch:

 • De gemeenten hebben aan de OVAM doorgegeven welke percelen onderzoeksplichtig zijn,
 • De OVAM heeft hier de percelen van de scholen uitgefilterd,
 • Per school werd er een dossier aangemaakt,
 • De OVAM verwittigd de school waneer er een erkende bodemsaneringsdeskundige start met dit bodemonderzoek.

Let op:

 • Het betreft hier de opmaak en financiering van een éénmalig oriënterend bodemonderzoek, de OVAM kan geen actualisaties financieren,
 • Enkel op gronden waar er een verplichting bestaat tot het uitvoeren van een oriënterend bodemondezoek komt de OVAM tussen,
 • De opdracht voor deze onderzoeken moet door de OVAM gegeven worden en moet op de bestekken door de OVAM uitgeschreven gebeuren.

Is er voor uw school een overdracht gepland, verwittig de OVAM op tijd! 

Dit kan via scholen@ovam.be