Overdracht van niet-risicogronden

Het Bodemdecreet heeft als doelstelling de koper van een onroerend goed te beschermen. Niemand wil immers ongewenst met een verontreinigde grond opgezadeld worden.

De aanwezigheid van een bodemattest is verplicht.

Het bodemattest

De enige voorwaarde om een niet-risicogrond over te dragen is de aanwezigheid van het bodemattest. U kunt het bodemattest zelf aanvragen in papieren versie, maar meestal doet de notaris of makelaar dit voor u via het webloket. Bij de ondertekening van de compromis deelt notaris of makelaar de inhoud van het bodemattest mee aan de kandidaat-verwerver. Hij vermeldt de inhoud ook in de authentieke akte waarin de overdracht van de grond wordt vastgelegd.

Vaak levert de OVAM voor niet-risicogronden eenblanco bodemattest’ af. Dit betekent dat de OVAM in dergelijke gevallen niet beschikt over informatie met betrekking tot de bodemkwaliteit van deze grond. Dit betekent niet dat er geen bodemverontreiniging aanwezig kán zijn. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op de informatie die men haar aanleverde.

Wat bij bodemverontreiniging?

Blijkt uit de gegevens die beschikbaar zijn bij de OVAM dat een bodemverontreiniging aanwezig is waarvoor verdere maatregelen nodig zijn, denk hierbij aan een overvulling van een mazouttank? Dan kan de overdracht van deze niet-risicogrond toch plaatsvinden. In dat geval weet de verwerver wel dat hij een mogelijk verontreinigde grond koopt, die wellicht een saneringsplicht met zich meebrengt wanneer de bron/oorzaak van de bodemverontreiniging op de betrokken grond is gelegen. In dat geval adviseert de OVAM dat de nodige afspraken worden gemaakt tussen verkoper en koper aangaande de uitvoering van de vervolgstappen, het dragen van de kosten, de timing van de uitvoering…

Als de overdrager evenwel aantoont dat hij niet saneringsplichtig is, kan de verwerver van de grond onder bepaalde voorwaarden ook van rechtswege vrijgesteld worden van de uitvoering van de vervolgstappen. Meer uitleg kan u hier vinden.

Wettelijke basis

De decretale basis kan u vinden in het Bodemdecreet artikel 101.

Contact

OVAM - Team Klantenbeheer
015 284 458
bodem@ovam.be