Permanente bijscholing bodemsaneringsdeskundigen

De permanente bijscholing waaraan erkende bodemsaneringsdeskundigen moeten voldoen wordt geregeld in het VLAREL.
Hoe kunt u inschatten of uw gevolgde opleidingen voldoen als permanente bijscholing?

 
De OVAM ontvangt regelmatig vragen in verband met de permanente bijscholing zoals vermeld in de VLAREL art. 53/3 9°, meer bepaald over de criteria die gehanteerd worden bij de beoordeling van de opleidingen. We beseffen dat er tal van initiatieven zijn die kunnen bijdragen tot kennisverrijking. Om hier een consequente lijn te behouden, hanteren we hierbij volgende leidraad.

We baseren ons vanuit de OVAM op de wettelijke bepaling die stelt dat de opleiding moet handelen over het milieucompartiment bodem, inclusief milieutechnologie en milieuwetgeving.

Wat komt in aanmerking als bijscholing?
  • Het actief deelnemen aan externe studiedagen en seminaries met het milieucompartiment bodem (inclusief milieutechnologie en milieuwetgeving) als centraal thema, voor zover concrete bewijsstukken van aanwezigheid voorhanden zijn. Het mag niet gaan over een communicatie die vooral een commercieel doel nastreeft.
  • Het deelnemen aan sectorale overlegmomenten waar kennisuitwisseling over het milieucompartiment bodem centraal staat. Het gaat hier om vaktechnische werkgroepen ingericht door sector- of beroepsverenigingen. Er wordt steeds een verslag opgemaakt van de werkgroep met vermelding van het tijdschema. Enkel de uren die gewijd worden aan de bespreking van milieuthema's komen in aanmerking. Per jaar komen maximaal 15 uren in aanmerking per bodemsaneringsdeskundige. Informele groepsgesprekken en vergaderingen vallen niet onder deze regeling.
  • Het actief doceren van milieukennis tijdens seminaries en opleidingen met het milieucompartiment bodem als centraal thema. Voor de erkende persoon komen maximaal de gedoceerde uren in aanmerking als permanente vorming, voorbereiding niet inbegrepen. Per jaar komen maximaal 15 uren gegeven vorming in aanmerking per bodemsaneringsdeskundige.
  • E-learning over het milieucompartiment bodem op voorwaarde dat de deelnemer kan aantonen dat hij het pakket gevolgd heeft.
  • Alle andere mogelijke vormen van bijscholing die de OVAM als bijscholing beschouwt.
 
Twijfelt u of een bepaalde opleiding voldoet en hoeveel uren in aanmerking komen? Mail ons het programma en vraag het ons via kwaliteitsbeheerbib@ovam.be