Procedure tot registratie van inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar

De procedure tot registratie als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar wordt beschreven in hoofdstuk 6 van VLAREMA, het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

De inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar die afvalstoffen inzamelt of handelt of makelt in afvalstoffen die vanuit of binnen het Vlaamse Gewest worden getransporteerd, moet beschikken over een registratie als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar. Als de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar zelf afvalstoffen vervoert, moet hij ook beschikken over een registratie als vervoerder van afvalstoffen.

Inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars en afvalstoffenproducenten die zelf regelingen treffen voor hun afvalstoffen, moeten onderstaande algemene voorwaarden naleven:

  • De afvalstoffen moeten worden vervoerd naar een verwerker die vergund is voor de verwerking van die afvalstoffen. Als verschillende afvalstoffen gescheiden worden aangeboden, moet de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar voor elke afvalstof een gepaste verwerker kiezen,
  • Ze moeten zorgen voor een correct ingevuld identificatieformulier,
  • Ze moeten een afvalstoffenregister bijhouden,
  • Indien het afval niet door de afvalstoffenproducent wordt vervoerd, moet het vervoer van de afvalstoffen uitgevoerd worden door een geregistreerd vervoerder van afvalstoffen.

Naast de algemene voorwaarden moeten inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars bijkomend:

  • informatie verstrekken aan de afvalstoffenproducenten over de afvalstoffen die verplicht gescheiden moeten worden aangeboden en die afzonderlijk moeten worden gehouden bij de inzameling. De inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar die gemengd bedrijfsafval inzamelt, is verplicht om met de afvalstoffenproducent een contract af te sluiten, met daarin duidelijke melding van de fracties hun vooropgestelde inzamelwijze. Indien de afvalstoffenproducent de vooropgestelde inzamelwijze uitvoert zoals vermeld in het contract, mag de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar ervan uitgaan dat de selectieve inzameling aan de bron door de afvalstoffenproducent correct gebeurd is.
  • beschikken over en werken volgens een geactualiseerd intern kwaliteitsborgingssysteem, indien zij gevaarlijk afval inzamelen of erin handelen of makelen.
  • het gemeentelijk politiereglement over de inzameling van het huishoudelijk textielafval naleven.

U kunt deze registraties hier online aanvragen

Veelgestelde vragen over het vervoeren van afvalstoffen