Producentenverantwoordelijkheid

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid in het afvalbeleid

De idee om het afvalbeleid te baseren op het principe van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid wordt toegeschreven aan de Zweedse professor Thomas Lindqvist. Begin jaren '90 omschreef hij de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid als een strategie die de producent verantwoordelijk stelt voor de volledige levenscyclus van een product met speciale aandacht voor de terugname, recyclage en eindverwerking.

Volgens de OESO streeft de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid volgende doelstellingen na:

  • de verantwoordelijkheid (en dus ook de kosten) doorschuiven van de gemeenschap naar de producenten;
  • de producenten aansporen om hun producten te herontwikkelen met oog op ecodesign, design-for-recycling, levenduurverlenging...

Beide doelstellingen gaan uiteraard hand in hand. De kost bij de producent leggen, genereert een financiële incentive om hun productontwerp te heroverwegen. Het is ook logisch om de kost bij de producent te leggen gezien deze grotendeels bepaalt hoe ons afval er (de komende jaren) uitziet. Welke producten worden op de markt gebracht? Wat is hun samenstelling? Bevatten ze gevaarlijke stoffen? Zijn ze makkelijk te demonteren en te recycleren?

 

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid in Vlaanderen

Artikel 21 van het materialendecreet verankert het principe van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid in Vlaanderen. Dit artikel geeft de Vlaamse Regering de mogelijkheid om maatregelen te nemen die de producenten aanzetten tot:

  • de inzameling, aanvaarding en verwerking van afvalstoffen;
  • de financiële verantwoordelijkheid voor de inzameling en verwerking;
  • het verstrekken van informatie over milieuverantwoord productgebruik en verwerkingsmogelijkheden;
  • milieuverantwoord productontwerp.

De implementatie van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid gebeurt in Vlaanderen steeds aan de hand van één van volgende instrumenten: