Projectleider Brownfields

Afdeling: Bodembeheer
Team: Bedrijven
Niveau: Niveau A
Graad: Adjunct van de directeur
Contract: Onbepaalde duur
Standplaats: Mechelen

Wilt u meewerken aan minder afval, een zuivere bodem en de omslag naar een kringloopeconomie in Vlaanderen? Dan bent u bij de OVAM aan het juiste adres. De OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij is een Vlaamse overheidsinstelling die continu op de bres staat voor een beter leefmilieu. Concreet staat zij in voor het voorbereiden en uitvoeren van het Vlaamse afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid.

De OVAM rekent ook op u voor een proper milieu!

Kenmerken van de functie

De wereldbevolking boomt maar onze voorraad aan grondstoffen, materialen en open ruimte is schaars, en daarom uiterst kostbaar. Toch is de beschikbaarheid ervan cruciaal voor onze samenleving. Ons doel is niets minder dan een kringloopeconomie waarin duurzaam beheer van afval, materialen en bodem zorgt voor nieuwe ruimte, materialen en grondstoffen voor de huidige en voor toekomstige generaties.

We stimuleren alle betrokken actoren (waaronder bedrijven) en responsabiliseren hen om samen werk te maken van een propere bodem. We doen dit in eerste instantie door middel van een bemiddelende en faciliterende aanpak. Voor het team bedrijven van de afdeling bodembeheer is er een grote taak weggelegd om dossiers te deblokkeren en bedrijven te ondersteunen in hun onderzoeks- en saneringstraject waarbij we innoverend omgaan met onze bestaande instrumenten (ambtshalve bodemonderzoeken en saneringen, cofinanciering, afkoopregeling, aankoop van gronden, enz.).

Bij de ambtshalve bodemsaneringen van Brownfields streven we naar een geïntegreerde aanpak waarbij de bodemsanering inspeelt op de herontwikkeling van het terrein en op die manier mee bijdraagt aan een duurzaam ruimtegebruik. Daarnaast stimuleren we bij ambtshalve saneringen ook zoveel mogelijk het duurzaam materialenbeheer bij de herontwikkeling van terreinen. Bij de concrete uitvoering van ambtshalve saneringen is er veel aandacht voor kwaliteit, innovatie en efficiëntie.

Als projectleider bent u verantwoordelijk voor een resultaatsgerichte aanpak van verschillende dossiers met een ernstige bodemverontreiniging waar vanuit de OVAM een actieve inbreng vereist is. Die actieve inbreng kan bestaan uit adviesverlening of bemiddeling tot de opstart en uitvoering van ambtshalve bodemonderzoeken en bodemsaneringswerken. In sommige gevallen kan het overgaan tot de aankoop van gronden. Alle types van bodemverontreiniging kunnen aan bod komen. Vaak gaat het om terreinen waar bodemverontreiniging niet de enige problematiek is, maar waar ook nog andere zaken spelen die de bodemsanering belemmeren (bestemming, ontsluiting, …).  U bent opdrachtgever voor de uitvoering van ambtshalve dossiers. U analyseert en verwerkt dossiers en/of aanvragen binnen de doelgroep bedrijven met als doel om voor deze dossiers en/of aanvragen een (voorstel van) beslissing te kunnen formuleren en verder op te volgen.

Uw takenpakket bestaat uit:

 • Verzamelen van dossiergegevens met als doel te kunnen beschikken over een volledig dossier.
 • Analyseren, toetsen en interpreteren van dossiergegevens met als doel een gefundeerd voorstel van beslissing te kunnen formuleren.
 • Analyseren, toetsen en interpreteren van dossiergegevens met als doel een gefundeerde ambtshalve aanpak te kunnen uitwerken, afgestemd met de behoeften van interne en externe klanten.
 • Advies en (voorstel van) beslissing formuleren met als doel toe te laten tijdig een correcte uitspraak te doen over het dossier.
 • Opvolgen van de uitvoering van de beslissing met als doel ervoor te zorgen dat ze correct wordt uitgevoerd en de vooropgezette doelstellingen worden gerealiseerd.
 • Uitschrijven van bestekken voor ambtshalve bodemonderzoeken, ambtshalve bodemsaneringen of andere daar aan gekoppelde opdrachten (beheer OVAM-vastgoed, adviesverlening duurzaam ruimtegebruik, …) en het beoordelen van offertes
 • Opvolging van ambtshalve bodemonderzoeken en bodemsaneringswerken, eventueel aangevuld met de aankoop en het correct en duurzaam beheer van OVAM-vastgoed
 • Tijdig de communicatie en contacten verzorgen met als doel te zorgen voor een optimaal geïnformeerde en tevreden klant en een goed afgewerkt dossier.
 • Actief bijhouden en uitwisselen van kennis en ervaring m.b.t. het vakgebied met als doel de kwaliteit van de dienstverlening op individueel en afdelingsniveau te optimaliseren.
 • Vanuit expertise - en rekening houdend met trends - een bijdrage leveren tot aanpassing en optimalisering van wetgeving, richtlijnen, procedures en normen met als doel voldoende input te geven voor het beleid.
 • Deelnemen aan of leiden, coördineren, opvolgen van (deel)projecten/werkgroepen met als doel bij te dragen aan de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen.

Profiel

We zoeken een medewerker die zelfstandig werkt, nieuwe initiatieven durft te nemen, zich gemakkelijk aan veranderende omstandigheden kan aanpassen. Bovendien bent u een echte teamplayer die zich vlot in een groep kan integreren.

Wij zoeken een leergierige en enthousiaste allrounder die interesse heeft in de kerntaken van de OVAM en in staat is meerdere kennisdomeinen te combineren en toe te passen. Een medewerker die verantwoordelijkheid opneemt, vlot en enthousiasmerend communiceert en structuur in zijn/haar werk kan aanbrengen.

Binnen de functie krijgt u regelmatig met deadlines af te rekenen en krijgt u te maken met een verscheidenheid aan dossiers met een variatie aan probleemstellingen. Stressbestendigheid, oplossingsgerichtheid en flexibiliteit zijn voor u dan ook evident.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegang te krijgen tot een functie bij de Vlaamse overheid moeten kandidaten voldoen aan een aantal algemene toelatingsvoorwaarden:

 • uittreksel uit het strafregister voorleggen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • medisch geschikt zijn om de functie uit te oefenen (enkel voor bepaalde doelgroepen en functies met een bepaald risico).

Deelnemingsvoorwaarden

 •  U bent ten minste in het bezit van een diploma dat toegang verleent tot niveau A (meer info: zie https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02), zoals bepaald in het Vlaamse personeelsstatuut. Interne kandidaten van OVAM die reeds tot niveau A behoren worden eveneens toegelaten tot deze selectie.
 • Als u een buitenlands diploma bezit, moet u de erkenning van gelijkwaardigheid aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: www.naricvlaanderen.be/

 • Als u uw diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet u een taalexamen afleggen bij Selor (www.selor.be/nl/procedures/taaltesten/) om uw kennis van het Nederlands te bewijzen.

Kandidaten die niet aan de toelatingsvoorwaarden en de deelnemingsvoorwaarden voldoen, worden uitgesloten van deelname aan de voorselectie en het functiespecifieke onderdeel van de selectie. Zij worden daarvan op de hoogte gebracht.

Als de vacature-invulling via de procedure van herplaatsing niet mogelijk is, gebeurt de invulling ervan via aanwerving vanuit de externe arbeidsmarkt.

Functievereisten

 • U beschikt (bij voorkeur) over een wetenschappelijk georiënteerd masterdiploma;
 • U beschikt over kennis van het bodemdecreet en het Vlarebo;
 • U beschikt over kennis van bodemonderzoeken en –saneringstechnieken;
 • U beschikt bij voorkeur over 3 jaar ervaring met projectleiding en/of de aanpak van complexe bodemdossiers;
 • Ervaring met brownfieldontwikkeling, ruimtelijke ordening en/of duurzaam ruimtegebruik is een belangrijk pluspunt;
 • Kennis van de wetgeving overheidsopdrachten en de concrete toepassing hiervan in de praktijk is een pluspunt;
 • U beschikt over een rijbewijs B;
 • U heeft kennis van en ervaring met een kantoorsoftwarepakket.

Omschrijving van de belangrijkste gedragscompetenties

De 4 waarden die voor de OVAM belangrijk zijn: daadkracht, openheid, wendbaarheid en vertrouwen, passen bij u.

Volgende gedragscompetenties vinden wij belangrijk voor deze functie.

 • Verantwoordelijkheid nemen: handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie – niveau 1
 • Samenwerken: een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is – niveau 2
 • Innoveren: vernieuwen om producten, diensten, processen en structuren te creëren die tegemoet komen aan toekomstige uitdagingen – niveau 1
 • Oordeelsvorming: meningen uiten en zicht hebben op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria – niveau 1
 • Klantgerichtheid: wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren – niveau 2
 • Voortgangscontrole: bewaken van de voortgang in tijd en van de kwaliteit van eigen processen of die van collega’s of medewerkers – niveau 2

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kan u op volgende website vinden: www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid

Selectieprocedure: timing onder voorbehoud

De selectieprocedure omvat verschillende selectiestappen. Na elke eliminerende selectiestap worden de niet geselecteerde kandidaten op de hoogte gebracht van het resultaat. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor de volgende selectiestap. De opgegeven termijnen voor de selectieprocedure zijn richtinggevend.

 1. CV-screening en voorselectie op basis van de kandidaatstelling – eliminerend – vindt plaats in week 44-46. De best gerangschikte kandidaten gaan door naar de volgende selectie-stap.
 2. Voorafgaand aan het jurygesprek vullen de geselecteerde kandidaten een online persoonlijkheidsvragenlijst in. Het jurygesprek omvat een functie specifieke screening en zelfbeschrijving van sterktes en zwakten, aangevuld met een praktijkcase. Het gesprek gebeurt in aanwezigheid van het afdelingshoofd, teamverantwoordelijke, een OVAM HR-medewerker en een externe selectiespecialist. Het gesprek vindt plaats in week 47-49. De jury formuleert een advies aan de administrateur-generaal over de geschiktheid van de kandidaten. Deze stap is eliminerend.
 3. Een extra selectiestap kan worden voorzien indien nodig voor deze selectie. Dit kan bestaan uit een diepte-interview al dan niet met een bijkomende case. Deze selectiestap gebeurt door de externe selectiespecialist en/of een OVAM-medewerker(s). Deze stap is eliminerend
 4. De administrateur-generaal, mevr. Henny De Baets, beslist na advies wie als beste kandidaat geselecteerd wordt. Voorafgaand aan deze beslissing kan een bijkomend gesprek met de administrateur-generaal plaatsvinden.

Alle kandidaten krijgen een schriftelijk antwoord over het resultaat.

De kandidaten kunnen over elke fase mondelinge feedback vragen binnen een termijn van dertig dagen.

Ons aanbod

 • Een leerrijke en boeiende werkervaring met een maatschappelijk zinvolle opdracht.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een verloning van (A111, geen ervaring) 3.334,06 euro bruto/maand. Relevante ervaring kan worden gehonoreerd volgens de geldende wetgeving. Ervaring uit de overheidssector wordt volledig gevalideerd. Andere relevante ervaring kan meegenomen worden mits voorlegging van geldige documenten. Voor de berekening van uw salaris kan u terecht op de salarissimulator van de Vlaamse Overheid. U vindt deze terug via volgende link: www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/salarissimulator
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling, mogelijkheid tot hybride werken, maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, een fietsvergoeding, tewerkstelling in de onmiddellijke nabijheid van het station te Mechelen.
 • De OVAM zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten van ons personeel zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, gender, geaardheid, handicap/chronische ziekte of afkomst.
 • Volgende kandidaten kunnen deelnemen onder voorbehoud: kandidaten die beschikken over een buitenlands diploma dat nog niet gelijkwaardig is verklaard en kandidaten die nog niet voldoen aan de vereisten inzake de taalwetgeving inzake kennis van het Nederlands. Wie dus nog geen taaltest Nederlands heeft afgelegd bij Selor kan al wel deelnemen aan de selectieronde(s). Aan deze voorwaarden moet echter wel voldaan worden voor de effectieve indiensttreding.
 • Hebt u een arbeidshandicap; gelieve aan te geven bij uw sollicitatie of u nood hebt aan specifieke aanpassingen voor de sollicitatie.

Solliciteren

Bent u geïnteresseerd? Solliciteren kan tot uiterlijk donderdag 28 oktober 2021 om 12 uur 's middags. Om te solliciteren vult u de online vragenlijst in. Bij deze vragenlijst stuurt u als bijlage een cv met overzicht van uw loopbaan/ervaring en een kopie van uw diploma.

De OVAM respecteert de persoonlijke levenssfeer van de sollicitanten. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden enkel gebruikt in het kader van uw sollicitatie. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, mogelijke uitzondering zijn externe selectiekantoren die soms bepaalde delen (bijv. assessment centers) of de volledige selectieprocedure begeleiden. U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te kijken en zo nodig te laten verbeteren of verwijderen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure kan u contact opnemen met Fatna El Khanf (tel: 015 284 183, email: wervingen@ovam.be).

Solliciteren

Klik hier om door te gaan naar het sollicitatieformulier