Projectmedewerker productketens (Textiel, luiers, matrassen, …) voor het LIFE IP WASTE Project - C-MARTLIFE

Afdeling: Afval- en Materialenbeheer
Team: Productketens
Niveau: Niveau A
Graad: Adjunct van de directeur
Contract: Bepaalde duur tot 31 juni 2027
Standplaats: Mechelen

Wilt u meewerken aan minder afval, een zuivere bodem en de omslag naar een kringloopeconomie in Vlaanderen? Dan bent u bij de OVAM aan het juiste adres. De OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij is een Vlaamse overheidsinstelling die continu op de bres staat voor een beter leefmilieu. Concreet staat zij in voor het voorbereiden en uitvoeren van het Vlaamse afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid.

De OVAM rekent ook op u voor een proper milieu!

Kenmerken van de functie

De plastic afvalberg lijkt alsmaar te groeien. We proberen zo goed mogelijk te sorteren, maar gemiddeld gooien we nog 14kg per jaar weg in het restafval. Daarnaast komt nog veel plastic afval vrij in het milieu waardoor zowel het land als de zee wordt vervuild. De steeds groter wordende 'plastic soup' wekt wereldwijd sterke verontwaardiging. De publieke opinie over kunststoffen heeft een flinke knauw gekregen.
Tegelijk zijn kunststoffen onmisbaar in onze samenleving. Het zijn onze moderne grondstoffen voor veel hoogtechnologische producten en in vele opzichten helpen ze ons om onze ecologische voetafdruk te verlagen. Kunststoffen zijn een sleutelmateriaal voor onze (wereld)economie. Maar ons huidig systeem van consumeren en produceren heeft ernstige nadelen, waardoor ons milieu (en onze gezondheid) schade lijdt. Tijd dus om te handelen.

Een sterke beleidsvisie, gedragen door alle actoren, is daarbij onmisbaar. OVAM heeft zijn beleidsvisie neergeschreven in een kunststoffenplan (https://www.ovam.be/het-nieuwe-kunststoffenplan-2020-2025-van-de-ovam-wat-houdt-dit-precies-in) met de te nemen acties gedurende de komende 5 jaar om de eerste stappen te zetten in de richting van een meer circulaire kunststoffeneconomie. Voor de financiering van dit Uitvoeringsplan heeft de OVAM een projectvoorstel “C-MARTLIFE” (Circular material Approach on Residual waste Targets and a LItter Free Environment) ingediend onder de call LIFE 2019 Integrated Projects. Dit voorstel werd goedgekeurd waardoor de financiering van de uitrol van het volledige plan is verzekerd. 

Binnen het C-Martlife project focussen 12 acties specifiek op de realisatie van het kunststoffenplan. Daarnaast spelen tal van acties in op gerelateerde thema’s. U zal vnl. ingezet worden in de realisatie van de beleidsmatige aspecten met als deliverables o.a.:

 • Haalbaarheid nagaan van de selectieve inzameling van luiers tegen 2024 en stimuleren van het gebruik van herbruikbare luiers;
 • Onderzoek naar productnormering en ontwerpcriteria voor consumententextiel;
 • Omzetten van de Europese Single Use Plastics richtlijn: deadlines cf. SUP-richtlijn;
 • Ondersteunen van innovatieve sorteer- en recyclingtechnieken: eindrapport met beschrijving van de kritische factoren voor investeringen in dergelijke recycling- en innovatieprojecten in Vlaanderen (eind 2024);
 • Het creëren van een afzetmarkt voor kunststofrecyclaten door producenten aan te moedigen kunststofrecyclaten te gebruiken: tussentijds (eind 2024) en eindrapport (6/2027) die een overzicht bieden van de voortgang en resultaten van deze actie.

Dit kunststoffenplan zal eveneens deel uitmaken van de werkagenda chemie en kunststoffen, dat in het kader van de Vlaamse transitie naar een circulaire economie uitgerold wordt. Daarnaast werden in het kader van het relanceplan extra middelen toegekend aan de OVAM om Vlaanderen als recyclagehub verder uit te bouwen. Recyclage van luiers, textiel, kunststoffen (bv. verpakkingen), … behoren daarbij tot de mogelijkheden.

Voor de afdeling Afval-en materialenbeheer, team productketens, is de OVAM op zoek naar een projectmedewerker die zich inzet in een aantal kunststofbevattende producten zoals luiers, textiel, matrassen…. Hiervoor zoeken we iemand die zich snel kan inwerken in de verschillende thema’s, die makkelijk contacten legt en opportuniteiten detecteert voor het circulair maken van de kringloop. 

Takenpakket
 

U werkt mee aan de uitvoering van het kunststoffenplan binnen het kunststoffenteam. Uw taken bestaan uit:

 • U vervolledigt, verheldert en analyseert de verschillende vragen/problematieken zodat u over de nodige gegevens en inzichten beschikt om een gepaste dienstverlening of doorverwijzing te kunnen uitwerken.
 • U verstrekt informatie, formuleert adviezen, maakt overeenkomsten op en/of ontwikkelt instrumenten om de klant/doelgroep een passend antwoord of voorstel te bieden op zijn/ haar situatie.
 • U voert samen met de betrokkenen het Kunststoffenplan uit en volgt de voortgang van de resultaten op zodat de vooropgezette doelstellingen behaald worden.
 • U registreert en analyseert gegevens om een kwaliteitsvol verslag uit te brengen, optimale dienstverlening te garanderen en/of input te geven aan het beleid.
 • U bouwt een netwerk uit, houdt uw kennis actief bij en wisselt ervaring uit. Zo optimaliseert u de kwaliteit van de dienstverlening op individueel en afdelingsniveau en zorgt u voor de realisatie van de doelstellingen van het Kunststoffenplan.
 • U draagt bij aan de beleidsontwikkeling van de functionele minister, formuleert beleidsvoorstellen op basis van praktijkervaringen en nieuwe inzichten.
 • U organiseert overleg in verband met beleidsontwikkeling. U initieert een efficiënte aanpak, gericht actuele trends, kennis en ervaring.
 • U bent voor het team Kunststoffen verantwoordelijk voor correcte rapportering aan Life. Dit omvat zowel inhoudelijke rapportering in het Engels als rapportering over de middelen.
 • U creëert bekendheid rond de dienstverlening om mogelijke klanten en/of partners te informeren en/of aan te trekken.
 • U doet prospectie in de sector waar zich nieuwe onderzoeks- of investeringsmogelijkheden voordoen, met de bedoeling deze te faciliteren.

Profiel

Wij zoeken een ondernemende projectmedewerker met een organisator- en netwerktalent. U bent gericht op samenwerking en gaat actief in de sector op zoek naar praktijkgerichte samenwerkingsverbanden. U heeft een neus voor opportuniteiten en kan partners en stakeholders overtuigen om gezamenlijke projecten op te zetten. U bent doordrongen van ecodesign, duurzaam materialenbeheer, duurzame ontwikkeling, systeeminnovatie en transitiedenken. 

U toont een open houding naar collega's binnen het team, binnen de OVAM en naar externen toe. U bent bereid kennis te delen en systematisch door te geven aan collega's. Verder bent u sterk in projectmanagement.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegang te krijgen tot een functie bij de Vlaamse overheid moeten kandidaten voldoen aan een aantal algemene toelatingsvoorwaarden:

 • uittreksel uit het strafregister voorleggen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • medisch geschikt zijn om de functie uit te oefenen (enkel voor bepaalde doelgroepen en functies met een bepaald risico).

Deelnemingsvoorwaarden

 •  U bent ten minste in het bezit van een diploma dat toegang verleent tot niveau A (meer info: zie https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02), zoals bepaald in het Vlaamse personeelsstatuut. Interne kandidaten van OVAM die reeds tot niveau A behoren worden eveneens toegelaten tot deze selectie.
 • Als u een buitenlands diploma bezit, moet u de erkenning van gelijkwaardigheid aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: www.naricvlaanderen.be/.

 • Als u uw diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet u een taalexamen afleggen bij Selor (www.selor.be/nl/procedures/taaltesten/) om uw kennis van het Nederlands te bewijzen.

Kandidaten die niet aan de toelatingsvoorwaarden en de deelnemingsvoorwaarden voldoen, worden uitgesloten van deelname aan de voorselectie en het functiespecifieke onderdeel van de selectie. Zij worden daarvan op de hoogte gebracht.

Als de vacature-invulling via de procedure van herplaatsing niet mogelijk is, gebeurt de invulling ervan via aanwerving vanuit de externe arbeidsmarkt.

Functievereisten

 • U beschikt bij voorkeur over een masterdiploma in de exacte wetenschappen.
 • U heeft een basiskennis in milieu- of afvalwetgeving. 
 • U heeft ervaring met het creëren van draagvlak bij interne en externe belanghebbenden.
 • U heeft bij voorkeur ervaring in de textiel-sector of kunststoffenproductie-omgeving.
 • U heeft bij voorkeur ervaring in projectmanagement.
 • U beschikt over een zeer goede kennis van Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk. U beheerst het Engels zodanig dat u kan vergaderen, teksten kan nalezen, schrijven en presentaties geven in deze taal.
 • U beschikt over een rijbewijs B.
 • U heeft kennis van en ervaring met een kantoorsoftwarepakket (vb. Windows 10, het Microsoft officepakket, Microsoft Teams).

Licht uw vaktechnische kennis duidelijk toe in uw cv.

Omschrijving van de belangrijkste gedragscompetenties

De 4 waarden die voor de OVAM belangrijk zijn: daadkracht, openheid, wendbaarheid en vertrouwen, passen bij u.

Volgende gedragscompetenties vinden wij belangrijk voor deze functie.

 • Verantwoordelijkheid nemen: handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie (niveau 2).
 • Communiceren: informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk overbrengen (niveau 2).
 • Inleving: alert zijn op gevoelens en behoeften van anderen en daar adequaat op reageren (niveau 2).
 • Klantgerichtheid: wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren (niveau 2).
 • Netwerken: ontwikkelen en bestendigen van professionele relaties, allianties en coalities en die aanwenden om informatie, steun en medewerking te verkrijgen (niveau 2).
 • Analyseren: een probleem duiden in zijn verbanden en op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende relevante informatie (niveau 2).
 • Voortgangscontrole: bewaken van de voortgang in tijd en van de kwaliteit van eigen processen of die van collega’s of medewerkers (niveau 2).

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kan u op volgende website vinden: www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid

Selectieprocedure: timing onder voorbehoud

De selectieprocedure omvat verschillende selectiestappen. Na elke eliminerende selectiestap worden de niet geselecteerde kandidaten op de hoogte gebracht van het resultaat. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor de volgende selectiestap. De opgegeven termijnen voor de selectieprocedure zijn richtinggevend.

 1. CV-screening en voorselectie op basis van de kandidaatstelling – eliminerend – vindt plaats in week 5. De best gerangschikte kandidaten gaan door naar de volgende selectie-stap.
 2. Voorafgaand aan het jurygesprek vullen de geselecteerde kandidaten een online persoonlijkheidsvragenlijst in. Het jurygesprek omvat een functie specifieke screening en zelfbeschrijving van sterktes en zwakten, aangevuld met een praktijkcase. Het gesprek gebeurt in aanwezigheid van de teamverantwoordelijke, het afdelingshoofd en/of een andere teamverantwoordelijke, een OVAM HR-medewerker en een externe selectiespecialist. Het gesprek vindt plaats in week 5-7. De jury formuleert een advies aan de administrateur-generaal over de geschiktheid van de kandidaten. Deze stap is eliminerend.
 3. Een extra selectiestap kan worden voorzien indien nodig voor deze selectie. Dit kan bestaan uit een diepte-interview al dan niet met een bijkomende case. Deze selectiestap gebeurt door de externe selectiespecialist en/of een OVAM-medewerker(s). Deze stap is eliminerend.
 4. De administrateur-generaal, mevr. Henny De Baets, beslist na advies wie als beste kandidaat en op één na beste kandidaat geselecteerd wordt. Voorafgaand aan deze beslissing kan een bijkomend gesprek met de administrateur-generaal plaatsvinden.

Alle kandidaten krijgen een schriftelijk antwoord over het resultaat.

De kandidaten kunnen over elke fase mondelinge feedback vragen binnen een termijn van dertig dagen.

De meest geschikte kandidaat komt in aanmerking voor onmiddellijke indiensttreding. De andere kandidaten die worden beoordeeld als geschikt, worden opgenomen in een werfreserve met een geldigheid van 6 maanden. De geldigheidsperiode kan verlengd worden, indien nodig. Deze werfreserve kan tijdens de geldigheidsperiode aangesproken worden voor een gelijkaardige functie. De kandidaten worden uitgenodigd voor een nieuw functie specifiek gesprek.

Ons aanbod

 • Een leerrijke en boeiende werkervaring met een maatschappelijk zinvolle opdracht.
 • Een voltijds contract van bepaalde duur tot 30 juni 2027.
 • Een verloning van (A111, geen ervaring) 3.268,73 euro bruto/maand. Relevante ervaring kan worden gehonoreerd volgens de geldende wetgeving. Ervaring uit de overheidssector wordt volledig gevalideerd. Andere relevante ervaring kan meegenomen worden mits voorlegging van geldige documenten. Voor de berekening van uw salaris kan u terecht op de salarissimulator van de Vlaamse Overheid. U vindt deze terug via volgende link: www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/salarissimulator
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling, glijdende werktijden, maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, een fietsvergoeding, tewerkstelling in de onmiddellijke nabijheid van het station te Mechelen.
 • De OVAM zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten van ons personeel zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, gender, geaardheid, handicap/chronische ziekte of afkomst.
 • Volgende kandidaten kunnen deelnemen onder voorbehoud: kandidaten die beschikken over een buitenlands diploma dat nog niet gelijkwaardig is verklaard en kandidaten die nog niet voldoen aan de vereisten inzake de taalwetgeving inzake kennis van het Nederlands. Wie dus nog geen taaltest Nederlands heeft afgelegd bij Selor kan al wel deelnemen aan de selectieronde(s). Aan deze voorwaarden moet echter wel voldaan worden voor de effectieve indiensttreding.
 • Hebt u een arbeidshandicap; gelieve aan te geven bij uw sollicitatie of u nood hebt aan specifieke aanpassingen voor de sollicitatie.

Solliciteren

Bent u geïnteresseerd? Solliciteren kan tot uiterlijk 1 februari 2021 om 12 uur 's middags. Om te solliciteren vult u de online vragenlijst in. Bij deze vragenlijst stuurt u als bijlage een cv met overzicht van uw loopbaan/ervaring en een kopie van uw diploma.

De OVAM respecteert de persoonlijke levenssfeer van de sollicitanten. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden enkel gebruikt in het kader van uw sollicitatie. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, mogelijke uitzondering zijn externe selectiekantoren die soms bepaalde delen (bijv. assessment centers) of de volledige selectieprocedure begeleiden. U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te kijken en zo nodig te laten verbeteren of verwijderen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure kan u contact opnemen met Fatna El Khanf (tel: 015 284 183, email: wervingen@ovam.be).

Solliciteren

Klik hier om door te gaan naar het sollicitatieformulier