Puurs - Gorrebroekloop (fase 2)

Waar is de site gelegen?

Het te saneren tracé loopt vanaf de duiker ten westen van de A12, tussen akkers, tot aan de Appeldonkbeek en de Ooievaarsnest: zie topografische kaart.
 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe is de vervuiling ontstaan?

Van 1905 tot 1978 werd op een terrein in de buurt van Willebroek-station een cokesfabriek uitgebaat. Naast de productie van cokes werden ook bijproducten verwerkt in een teer- en benzolfabriek. De voormalige cokesfabriek is gelegen aan de Emiel Vanderveldestraat 128 in Willebroek ten zuiden van de spoorweg Mechelen-Sint-Niklaas en maakt deel uit van een groter industriegebied “Willebroek-Noord”. Vanop het terrein van de cokesfabriek werd afvalwater geloosd in de Gorrebroekloop. Zo kwam teerhoudend afval in de Gorrebroekloop terecht waardoor de sliblaag, de onderliggende sedimenten en het grondwater verontreinigd werden.

Wat gebeurde er voor de eigenlijke bodemsanering?

De huidige eigenaars en gebruikers van het terrein de voormalige cokesfabriek kregen het statuut van onschuldig eigenaar. In opdracht van de OVAM werd een beschrijvend bodemonderzoek opgemaakt op 24 september 2008 en een bodemsaneringsproject op 24 juni 2011.

Tijdens de  eerste fase van de ambtshalve bodemsaneringswerken, eind 2011, werd de Gorrebroekloop aan de oostkant van de A12, ter hoogte van de industriezone Willebroek-Noord, gesaneerd.

Hoe pakt de OVAM de bodemsanering aan?

Het slib van de beek en beide oevers worden afgegraven. De Gorrebroekloop wordt vanaf de A12 tot aan de Appeldonkbeek gefaseerd uitgegraven tot een diepte van 2m onder het maaiveld en gemiddeld over een breedte van 20m. De verontreinigde gronden en het slib worden afgevoerd en thermisch gereinigd of verbrand. Het profiel van de beek wordt hersteld met propere grond.

Om machines ter plaatse te krijgen, wordt een werfweg van 7m breed aangelegd langs het volledige traject van de Gorrebroekloop.
 

Traject Gorrebroekloop

overzichtsplan.pdf

Wat is de timing?

24 februari – 10 maart 2014: werfinrichting + rooien aanwezige beplanting.
10 maart 2014 - april 2015: uitvoering saneringswerken.
maart -  mei 2015: wegnemen van de tijdelijke werfkeet + herstellingswerken + herprofilering waterloop
 

Detailoverzicht tijdelijke werfweg

 

 

 

 

 

 Overzicht tijdens de werken met tijdelijke werfweg langs de te saneren waterloop

Afronding saneringswerken en cijfers

  • 58.000 ton verontreinigde grond werd uitgegraven en afgevoerd voor ex-situ verwerking. We vulden het terrein aan met propere grond en brachten bovenop de aanvulgrond een laag van 40cm teelaarde aan.
  • We namen 3,3 hectare grond in voor de uitgraving en de tijdelijke werfzone. De landbouwers konden dit gedeelte van hun akkerland niet gebruiken om gewassen te telen. Ter compensatie kregen ze een vergoeding voor structuur- en gewasschade.
  • Omwille van veiligheidsredenen konden we ter hoogte van de ondiepe leiding van Air Liquide en ter hoogte van de hoogspanningspyloon niet alle verontreiniging weggraven. Hier plaatsen we telkens een betonnen constructie zodat er geen verdere verspreiding van de restverontreiniging mogelijk is.
  • Door het natte winterseizoen stelden we de herstelling van de waterloop uit tot het voorjaar 2015. Zo konden we de waterloop volledig herprofileren in een droge periode. Om de oevers te beschermen plaatsten we biodegradeerbare kokosmatten.

 

Puurs Gorrebroekloop

Betonnen constructie in de te herprofileren waterloop ter hoogte van de hoogspanningspyloon.

 

Puurs Gorrebroekloop

Herprofilering waterloop met biodegradeerbare kokosmatten.

Welke veiligheidsmaatregelen werden er genomen?

We zorgeden ervoor dat de enige bewoner op de site steeds toegang had tot zijn woning. Een geurvernevelaar was continu aanwezig en met een PID-meter werd regelmatig gedetecteerd of er al dan niet een verhoging was van vluchtige componenten. Om de geurhinder te beperken werden er langs het huis na ontgraving stalen genomen en werd de ontgravingsput meteen aangevuld met propere grond.

Wie is wie?

Belangrijkste contactpersonen:

  • Projectleider OVAM: Anke Debeuf
  • Erkend Bodemsaneerdeskundige: Technum-Tractebel Engineering, projectleider Stijn Mulders
  • Aannemer: Sita Remediation, projectleider Christophe De Becker
  • Veiligheidscoördinator: ER Consulting, Philippe Pollyn
Luchtfoto terrein Gorrebroekloop
Contact

Anke Debeuf
015 284 531
ambtshalve@ovam.be