Rechtstreekse verbranding

Dierencrematoria

Overleden gezelschapsdieren, volgens Verordening 1069/2009 als categorie 1-materiaal gecatalogeerd, worden rechtstreeks verbrand in een dierencrematorium.

Een dierencrematorium moet beschikken over een VLAREM-vergunning (rubriek 2.3.4.1.i) en een erkenning in het kader van de Verordeningen 1069/2009 en 142/2011.

Belangrijk is dat er in een dierencrematorium enkel overleden gezelschapsdieren mogen verbrand worden en geen landbouwdieren. Dekentjes, knuffels, speelgoedjes en dergelijke mogen evenmin mee verbrand worden.

Soms worden de assen die overblijven na verbranding meegenomen door de eigenaars van het overleden gezelschapsdier. Dit is afhankelijk van het crematorium. 

Voor het onderscheid 'gezelschapsdier' en 'landbouwhuisdier' verwijzen wij naar de definities uit Verordening 1069/2009:
- gezelschapsdieren: alle dieren van soorten die gewoonlijk door de mens worden gevoed en gehouden, doch niet gegeten, en die niet voor veeteelt worden gehouden
- landbouwhuisdieren: a) alle dieren die door de mens worden gehouden, vetgemest of gefokt en die worden gebruikt voor de productie van voedsel, wol, bont, veren, huiden of een ander dierlijk product of voor andere veeteeltdoeleinden; b) paardachtigen.

Zie ook: Erkenningen dierlijke bijproducten

Huisvuilverbrandingsinstallaties

In het verleden werd het 'rechtstreeks verbranden van dierlijk afval' opgenomen in de vergunningen van een aantal huisvuilverbrandingsinstallaties in Vlaanderen. Deze installaties hebben hiervoor geen specifieke rubriek, omdat deze in het verleden niet voorhanden was.

In de huidige VLAREM is hiervoor wel een rubriek voorzien, namelijk rubriek 2.3.4.1.l.
Als de verbrandingsinstallatie aangeeft dierlijk afval te willen verbranden bij calamiteiten of in andere uitzonderlijke gevallen, wordt deze rubriek opgenomen bij de hervergunning.

Het is echter niet de bedoeling dierlijk afval richting dergelijke installaties te sturen. Volgens het geldende Vlaamse afval- en materialenbeleid, geniet verwerking tot eindproducten richting materiaalrecyclage de voorkeur.

 

Contact

Team Bio
secretariaatkbl@ovam.be
015 284 276