Registratie als producent van einde afval-materialen

Op dit moment zijn twee Europese End-of-Waste (EoW) verordeningen van kracht die respectievelijk betrekking hebben op schroot van ijzer, staal en aluminium (verordening 333/2011) en koperschroot (715/2013).  De Europese End-of-Waste (EoW) verordening Nr. 1179/2012 bepaalt dat kringloopglas dat aan de criteria van de Verordening voldoet niet langer als afval wordt aanzien. Bedrijven die op basis van de Verordening een grondstofstatuut willen bekomen voor dergelijk glas moeten aan de diverse voorwaarden die beschreven zijn in de verordening voldoen.

Sinds kort is er een bijkomende verplichting voor Vlaamse bedrijven die dergelijke EoW-stromen produceren en op de markt brengen. Conform artikel 2.2.7, § 2 van het VLAREMA moeten deze bedrijven opgenomen worden in een register.  De precieze modaliteiten van de registratieprocedure zijn nu verder gespecifieerd in het  “Ministerieel besluit houdende vaststelling van het register van inrichtingen of ondernemingen die voldoen aan rechtstreeks toepasselijke Europees vastgestelde voorwaarden of criteria ten aanzien van grondstoffen die ze op de markt brengen” (BS 04.02.2014).

Indien u reeds End-of-waste stromen produceert, dan registreert u zich hiervoor zo snel mogelijk.  Indien u in de toekomst dergelijke end-of-waste stromen wil produceren dan kan dat pas nadat u geregistreerd werd.

De registratieprocedure is opgenomen in het ministerieel besluit. U vindt via het OVAM webloket registraties.