REPAIR

Horizon 2020 - Repair - europa

Stad Gent samen met 5 andere Europese steden proeftuin voor circulaire economie!

Wat kan circulaire economie voor een stad als Gent, Hamburg of Napels betekenen? Om hierop een antwoord te formuleren groeperen 18 partners in 6 EU landen zich rond het onderzoeksproject REPAiR: Resource Management in Peri-Urban Areas: Going beyond Urban Metabolism. Het doel is een waaier aan mogelijkheden en beleidsaanbevelingen te formuleren voor lokale en regionale overheden die in het verhaal van circulaire economie willen meestappen.

6 steden - Gent, Amsterdam, Hamburg, Lodź, Pécs en Napels – stellen zich kandidaat als proeftuin om afval als materiaal terug in de kringloop te brengen en zo de circulaire economie gestalte te geven: door te ijveren voor een efficiënter ophaalbeleid, de omslag te maken van verbranding naar recyclage, het materialenbeleid af te stemmen op de behoeften van een groeiende stad of gewoonweg de nodige structuren te creëren.

Maar de ambitie van het project gaat verder dan louter de analyse van materiaal- en afvalstromen. REPAiR legt een duidelijk verband met een duurzaam milieubeleid, ruimtelijke ordening en de kwaliteit van leven in grootstedelijke regio’s. 6 steden met uiteenlopende uitdagingen op het vlak van  materialenbeheer, beleidsstructuren en verstedelijking moeten een breed gamma aan suggesties en innovatieve praktijken opleveren.

Vlaanderen binnen het partnerschap

Voor Vlaanderen stapt de OVAM samen met de Universiteit Gent en IVAGO in het project. De concrete uitvoering van het proefproject gebeurt met Stad Gent. Naast de wetenschappelijke insteek maakt het project zich sterk om alle stakeholders op een participatieve manier rond de tafel te brengen.

De OVAM brengt binnen het project zijn expertise over afval- en materialenbeheer in. Als  publieke actor denkt zij mee hoe het beleid een stimulerende rol kan vervullen in de omslag naar circulaire economie en dit in samenspraak met alle betrokken.

Horizon 2020

HORIZON 2020 is het financieel instrument van de Europese Commissie voor ondersteuning van activiteiten op het vlak van onderzoek en innovatie binnen de EU. Dit onderzoeksprogramma wil bijdragen tot de creatie van groei en werkgelegenheid in Europa. HORIZON 2020 richt zich tot private en publieke actoren, zoals o.a. onderzoekers, bedrijven, kmo's, NGO’s en overheden die samenwerken op het vlak van onderzoek en innovatie rond prioritaire thema’s van de EU.

Meer info op: www.h2020repair.eu

Contact
Arianne Acke
Beleidsinnovatie
0032 15 284 579
 
John Wante
Beleidsinnovatie