Richtlijn voor het gebruik van biofilters en actief koolfilters bij grondwatersanering

Bij biofiltratie wordt de met polluenten beladen luchtstroom door een bed gestuurd waarbij het dragermateriaal veelal bestaat uit compost, schors, turf ... of een mengsel hiervan. De te verwijderen componenten worden geadsorbeerd aan de deeltjes van het dragermateriaal of geadsorbeerd in de waterfilm die deze deeltjes omringt. Vervolgens worden de polluenten afgebroken door micro-organismen die als een biofilm vastgehecht zitten op het dragermateriaal.

Adsorptie is een natuurlijk verschijnsel waarbij moleculen uit de gas- of vloeistoffase zich vasthechten aan het oppervlak van een vaste stof. Van de vele beschikbare adsorbantia is actief kool het meest gebruikt bij de verwijdering van VOC's en andere polluenten.

Zowel biofilters als actief koolfilters worden veelvuldig gebruikt bij bodemsaneringen.
Zeker bij het gebruik van biofilters is een gedegen vooronderzoek naar haalbaarheid en een grondige controle en opvolging onontbeerlijk.

Code van goede praktijk - Het gebruik van biofilters en actief koolfilters bij grondwatersanering

In deel I van dit rapport staan de resultaten van een uitgebreid literatuuronderzoek naar het gebruik van biofilters en actief koolfilters bij bodemsanering.
Zo wordt onder meer biofiltratie uitgebreid bestudeerd en wordt aandacht besteed aan de toepassingsgebieden van biofiltratie, de constructie van biofilters en de werkingsparameters. U vindt er ook een samenvattend overzicht in van de resultaten die werden behaald bij biofiltratie van afvalgassen, beladen met PCE/TCE en petroleumkoolwaterstoffen.

Het laatste luik van het rapport gaat in op de adsorptie op actief kool. Deel II bevat de resultaten van enkele praktijkinstallaties: twee biofilters voor de behandeling van afvalgas, beladen met petroleumkoolwaterstoffen, één actief koolfilter voor de behandeling van afvalgas, vervuild met gechloreerde alifaten en één actief koolfilter voor de behandeling van afvalgas, vervuild met petroleumkoolwaterstoffen.

Aan de hand van enerzijds de literatuurstudie en anderzijds de verkregen resultaten, stelden we  een richtlijn op voor het gebruik van biofilters en actief koolfilters bij grondwatersanering (deel III).