Richtlijnen voor bodemsaneringsdeskundigen

2021

Richtlijnen BSD - 15/12/2021: Methodologie duidelijke aanwijzing voor een ernstige bodemverontreiniging in het oriënterend bodemonderzoek met PFAS-verontreiniging - Wijzigingen in PFAS-parameterlijst - Aangepast onderzoeksprotocol PFAS - Aanpassing code van goede praktijk voor risico-evaluatie in BBO - Aanpassing code van goede praktijk voor risico-evaluatie in BBO - De opname van de webinar over de standaardprocedure (beperkt) bodemsaneringsproject is beschikbaar

Richtlijnen BSD - 15 okt 2021: Eindejaarsregeling 2021 

Richtlijnen BSD - 28.09.2021: Versnelde overdracht is mogelijk voor Tersana-dossiers - Wijziging standaardprocedure bodemsaneringsproject en beperkt bodemsaneringsproject - Webinar Herziening standaardprocedure voor bodemsaneringsproject en beperkt bodemsaneringsproject - Inschrijving evaluatie grondwatermodellering 

Richtlijnen BSD - 06.09.2021: Een nieuw webloket voor bodemattestaanvragen - Opleiding staalname bodem- en omgevingslucht in het kader van het Bodemdecreet - Labels bij bodemonderzoeken die op PFAS-verdachte gronden uitgevoerd werden - Voorzorgs-, veiligheidsmaatregelen en no regret maatregelen bij vaststelling van een bodemverontreiniging met PFAS. Wat wanneer voorstellen?

Richtlijnen BSD - 12.08.2021: Onderzoeksprotocol verkennende bodemonderzoeken Pfas op brandweersites - Staalname en analyse bij Pfas-onderzoek: verduidelijking - De OVAM lanceert in 2021 nog nieuwe bestekken voor verkennende bodemonderzoeken bij PFAS-verdachte locaties - Evaluatie van ingediende bodemonderzoeken voor PFAS-verdachte gronden 

Aanpak bodemonderzoeken ikv PFAS-onderzoek

Richtlijnen BSD - 18.06.2021: Maak duidelijke afspraken over de analyses met het laboratorium - Gewijzigde leidraad ‘Tabel samenvatting per grond’ - De huidige versie van de Standaardprocedure voor oriënterend bodemonderzoek (versie april 2020) blijft van kracht

Richtlijnen BSD - 25.05.2021: Bescherming van persoonsgebonden informatie in rapporten - Webinar over geofysische exploratie en duurzame keuzes bij voormalige stortplaatsen - Inschrijving evaluatie grondwatermodellering

Richtlijnen BSD - 12.04.2021: Kwaliteitscontrole aangeleverde GIS-contouren - Opvolging kwaliteitsvolle bemonsteringen in bodemonderzoeken - De nieuwe methodologie ecotoxicologische risico-evaluatie voor stortplaatsen in Vlaanderen - Inschrijving evaluatie grondwatermodellering

Richtlijnen BSD - 12.03.2021: Triggerwaarden waterbodems - Ondertekening van rapporten; verduidelijking - Samenwerken aan kwaliteit – aandachtspunt bij het opstellen van een OBO – methodologie DAEB - Richtlijnen voor PFAS onderzoek - Update - ENSOr III legt zijn ei begin mei - Eén adviesinstantie minder aanschrijven na indienen BSP - Inschrijving evaluatie grondwatermodellering

Richtlijnen BSD - 22.01.2021: Tersana komt op dreef - Pas de verkorte onderzoeksstrategie bij een stortplaats in een oriënterend bodemonderzoek enkel in uitzonderlijke gevallen toe! - Samenwerken aan kwaliteit; aandachtspunten bij het opstellen van de bodemonderzoeken - Betaal uw jaarlijkse retributie op tijd! - Recht op cofinanciering?

2020

Richtlijnen BSD - 30.09.2020: Tributyltin (TBT) - voorlopige richtlijnen - Beslissingsondersteunend systeem voor waterbodemsanering (BOSS) - Uren verplichte bijscholing bodemsaneringsdeskundigen 2020 - Erratum Code van goede praktijk methodologie “DAEB” en risico-evaluatie – versie augustus 2020 - Erratum standaardprocedure Technisch Verslag - Seminar 4 september 2020 – presentaties en vragen/antwoordenlijst - Eindejaarsregeling

Richtlijnen BSD - 18.08.2020: Wat wijzigt er op 1 september? Volg het seminar op 4 sept. - Nieuw meldingsformulier sluiting risico-inrichting - Leidraad en code van goede praktijk bij de standaardprocedures - Regeling geldigheid OBO - Regeling onverenigbaarheid bsd - Verduidelijking onderzoek gemeenschappelijke delen - Controle van percelen via webservice AAPD - Locatienaam bij delen van een kadastraal perceel

Leidraad asbest

Richtlijnen BSD - 18.06.2020: Standaardprocedure - opmaak technisch verslag gewijzigd - Code van Goede praktijk: Opslag, bewerking en reiniging van bodemmaterialen - Wanneer moet u PFAS onderzoeken? - PFAS in de hoofdrol op tweede Ensor-sympsium op 18 mei 2020 -  Wat wijzigt er op 1 september? Volg het seminar op 4 sept. - Herroeping - Planningsgegevens veldwerk vanaf 1 juni 2020 via smartsheet

Richtlijnen BSD - 06.04.2020: OVAM-Noodbestluit coronavirus van toepassing vanaf 27 maart 2020, CORONAVIRUS: moeilijkheden bij de uitvoering van een bodemopdracht? Meld dit aan de OVAM-leidend ambtenaar, Beslisondersteunend systeem voor beoordeling reinigbaarheid van bodemmaterialen niet meer ondersteund op de Emis-website sinds 1 maart 2020, Ministerieel besluit standaardprocedures, geldigheid oriënterend bodemonderzoek en onverenigbaarheid vanaf 1 september 2020 van toepassing, Presentaties van de studiedag 'Innovatie bij bodemonderzoek en -sanering' van 10 maart 2020 nu digitaal, Hou de OVAM op de hoogte van uw veldwerkzaamheden, Het belang van binnenluchtmetingen bij VOCL-verontreinigingen

Richtlijnen BSD - 06.02.2020: Herinnering: Bezorg ons uw bijscholingsoverzicht 2019 uiterlijk op 1 maart 2020, Vraag tijdig de versnelde overdrachtsprocedure aan!, Studienamiddag ‘Innovatie bij bodemonderzoek en –sanering’

2019

Richtlijnen BSD - 17.12.2019: Hoe omgaan met de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater (GSVH) in bodemsaneringsprojecten - motivering tot afwijking van de GSVH, Bezorg ons uw opmerkingen over de ontwerprichtlijn 'richtlijnen grondverzet PFAS', Financiële tussenkomst door Tersana, Asbestverontreiniging in afdruipzones: overwegend nieuw of historisch?

Richtlijnen BSD - 19.11.2019: Hoe een milieutechnische eenheid op verschillende percelen beoordelen, Stel je kandidaat voor het team dat het open ruimte netwerk in en rond Brussel bestudeert

Richtlijnen BSD - 19.09.2019: Eindejaarsregeling, signaleer invasieve exoten, tips & trics bij het aanleveren van gebruiksadviescontouren in het webloket, waar kan ik als bodemdeskundige terecht met bodemvragen over een oriënterend of beschrijvend bodemonderzoek?

Richtlijnen BSD - 04.07.2019: Nieuw webformulier bodemattestaanvraag met bijlagen, voorkomen is beter dan genezen, dit geldt ook voor bodemverontvreiniging, Benieuwd wat er nieuw is in het webloket, Tersana helpt de garage-, carrosserie-, en landbouwmachinesector te saneren, Overdracht delen van kadastrale percelen

Richtlijnen BSD - 13.05.2019: Standaarprocedure oriënterend bodemonderzoek, update S-Risk op 1( mei, code van goede praktijk - evaluatie van uitdampingsrisico's in kader van bodem- en grondwaterverontreiniging, schriftelijke evaluatie grondwatermodellering, bofas - derde en laatste mogelijkheid om financiële tussenkomst te krijgen

Richtlijnen BSD - 21.03.2019: Werkwijze aanvraag cofinanciering verandert vanaf 1 april 2019, Geldigheidsduur gebruiksadviezen, Schriftelijke evaluatie grondwatermodellering, Evaluatie en bijsturing van het saneringsconcept tijdens de werken, Wijziging van perceelsinformatie in het grondeninformatieregister, Wijziging aanleveren GIS-informatie vanaf 1 april 2019, Errata stadaardprocedure oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek - versie juni 2018

Richtlijnen BSD - 24.01.2019: Wijzigingen standaardprocedures treden pas in werking op 1 april 2019, Update S-Risk op 15 mei 2019, Nieuwe analysepakketten vanaf 1 april 2019, De code van goede praktijk geef richtlijnen voor de uitvoering van bodemsanering door fytoremediatie, 11e Sednet conferentie, 3-5 april 2019 in Dubrovnik

2018

Richtlijnen BSD - 29.11.2018: Permanente bijscholing bodemsaneringsdeskundigen, Duurzaam materialenbeheer tijdens bodemsanering: sloopopvolgingsplan, Pdf 'Belangrijke informatie', Presentaties studiedag bodemsaneringsdeskundigen (12.10.2018)

Richtlijnen BSD - 18.09.2018: Rapport "Onderzoek naar aanwezigheid van PFAS in Vlaanderen", Eindejaarsregeling 2018, Herinnering: hoe omgaan met 1,4-dioxaan

Richtlijnen BSD - 14.08.2018: Studiedag/ontmoetingsmoment bsd, Opleiding ‘Aanvullende vorming voor bodemsaneringsdeskundigen VLAREL module 1’, Vlaanderen haalt AquaConSoil 2019 naar Antwerpen

Richtlijnen BSD - 04.07.2018: Standaardprocedures wijzigen

Richtlijnen BSD - 07.06.2018: Op één mei startte de afdeling Bodembeheer, Bodemsaneringsfonds Tesana opgericht op 26 maart 2018, Bezorg ons tijdig uw schuldvorderingen, Een nieuw jasje voor het geoloket, Waarop moet je letten als je een rapport bij ons indient

Richtlijnen BSD - 29.03.2018: Afschaffing van de conformverklaring van bodemonderzoeken, Strengere opvolging elektronische facturatie in 2018, Samenwerkingsovereenkomsten in het kader van artikel 4,§2,2° van het VLAREL

Richtlijnen BSD - 23.02.2018: schadegevallenprocedure wijzigt binnen het nieuwe bodemdecreet, wijziging standaardprocedures, start sanering Vlaamse gronden tegen 2036, mijlpalen voor bodemonderzoek van historische risicogronden gekend

2017

Richtlijnen BSD - 07.12.2017: richtlijnen moestuinonderzoek, opvolging periodieke onderzoeksplicht, wijzigingen in het webloket van Mistral, toeslagstoffen gechloreerde solventen, prekadastratie, beter voorkomen dan saneren

Richtlijnen BSD - 21.09.2017: deadline voor het behoud van de handtekeningsbevoegdheid, standaardprocedure oriënterend bodemonderzoek wijzigt, permanente bijscholing bodemsaneringsdeskundigen

Richtlijnen BSD - 22.06.2017: hoe omgaan met gebruiksadviezen, aandachtspunten bij het indienen van rapporten, Mistral - vlottere uitwisseling van digitale informatie, code van goede praktijk voor gemotiveerde verklaring, bodemsaneringswerken enkel volgens Achilles zorgsysteem

Richtlijnen BSD - 03.04.2017: periodieke en beschrijvende bodemonderzoeken, procedure gemotiveerde verklaring risicogrond, dioxaan, wijziging adviesinstanties bodemsaneringsproject, richtlijn schadegevallen en evaluatierapport

Richtlijnen BSD - 2.1..02.2017: gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar wordt gewestelijk omgevingsambtenaar, Achilles preventiesysteem, wijzigingen webloket Mistral

Richtlijnen BSD - 17.01.2017: wijziging standaardprocedures, Basisinformatie voor risico-evaluaties, permanente bijscholing bodemsaneringsdeskundigen

Richtlijnen voor bodemsaneringsdeskundigen oude nieuwsberichten

2016

Infodag 23 november 2016

Richtlijnen BSD - 27.10.2016: publieke consultatie wijziging standaardprocedures, afstemming administratieve informatie met werkelijke toestand,

Richtlijnen BSD - 16.09.2016: het Vlarel is gewijzigd, analyse van putwater bij bodemonderzoeken, preventie van nieuwe bodemverontreiniging, Vlaamse richtlijnen voor tertiair butylalcohol in grondwater, maatwerk sanering vervuilde gronden, omgang met asbest gebundeld op één website

Richtlijnen BSD - 24.05.2016: standaardprocedure oriënteren bodemonderzoek wijzigt, waar komt mijn bodemattest terecht, procedures CMA1/A.1 en CMA1/A.2 aangepast, informatie uit de gemeenschappelijke inventaris op alle bodemattesten, nieuw PDF-type, hoe voer je best een moestuinonderzoek uit, Studie ‘Potentiële hotspots van waterbodemverontreiniging’ maakt doelgerichte en kostenefficiënte aanpak mogelijk

Richtlijnen BSD - 04.03.2016: communicatie naar eigenaars en gebruikers bij bodemsanering, erkenning voor monstername van waterbodems

pdf bestandRichtlijnen BSD 28.01.2016 (44 kB): Vlarebo wijzigt op 1/2/2016, nieuwe code van goede praktijk - schrappen risicogrond, digitale aanlevering van afgekeurde opdrachten, vragen over uw erkenning

2015

pdf bestandRichtlijnen BSD 21.12.2015 (41 kB): Webloket schuldvorderingen nu digitaal, F-LEACH nieuwe versie

pdf bestandRichtlijnen BSD 26.11.2015 (60 kB): herinnering werkwijze digitale overgang, aanlevering van GIS-bestanden, lozingen bij bodemsanering, TCL-waarden in S-Risk voor VOCI-parameters, PCB's bij grondverzet, publieke consultatie wijziging Bodemdecreet, perceeloverschrijdende samenwerking

pdf bestandRichtlijnen BSD 24.09.2015 (62 kB): digitale aanlevering van afgekeurde opdrachten, bodempreventie- en bodembeheersplan indienen, vrijgesteld van saneringsplicht, MGP wacht op uw bijdrage
pdf bestandRichtlijnen BSD 20.08.2015 (54 kB): opleiding 1 VLAREL, voorstel VLAREL-wijziging, van papieren naar ditale rapporten, geen bodemattesten voor prekadastrale percelen
pdf bestandRichtlijnen BSD 02.07.2015 (61 kB): gemotiveerde verklaring geen risicogrond, standaardprocedure gewijzigd, cofinansiering en opdelen van verontreiniging, bodemonderzoek - verdachte stoffen en afbraakparameters
pdf bestandRichtlijnen BSD 28.04.2015 (36 kB): inschrijven evaluatie grondwatermidellering, aanpassingen aan Mistral-webloket

2014

pdf bestandRichtlijnen BSD 11.12..2014 (47 kB): wijziging bodemdecreet, wijziging standaardprocedures, 2015 het jaar van de bodem, VLAREL-erkenningstraject voor monstername bagger- en ruimingsspecie, nieuw profieltype waterbodemstaal, rubriek 53.8 VLAREM, haal meer uit Mistral-webloket
pdf bestandRichtlijnen BSD 09.10.2014 (39 kB): retributie betaald, VLAREBO-indelingslijst risico-inrichtingen, planning veldwerk 2014 RIE
pdf bestandRichtlijnen BSD 11.09.2014 (93 kB): opleidingscentra voor bodemsaneringsdeskundigen, planning veldwerk 2014 RIE, garandeer kwaliteit bij onderzoek waterbodem, oriënterend bodemonderzoek en aanlevering van administratieve gegevens, handige webtoepassingen, workshop integratie
pdf bestandRichtlijnen BSD 25.06.2014 (66 kB): terrein als woonzone, onderzoekstechnieken gassites, functioneel herstel van terreinen bij ambtshalve dossiers, schadegeval rapporteren als milieuschade, richtlijn oriënterend bodemonderzoek voor aangemelde scholen, opdrachten in webloket voor bodemsaneringsdeskundigen, opvragen van digitale gegevens via webloket
pdf bestandRichtlijnen BSD 08.05.2014 (89 kB): einddatum afsluiting overeenkomst VLABITEX, passieve staalname grondwater, OVAM wakkert slapende dossiers aan, gemeentelijke inventaris: administratieve informatie-werkelijke situatie, Mistral beperking aanvraaglijst digitale informatie, evaluatie grondwatermodellering
pdf bestandRichtlijnen BSD 27.03.2014 (53 kB): evaluatie grondwatermodellering, S-Risk uitdamping, nagelnieuwe website
pdf bestandRichtlijnen BSD 21.02.2014 (51 kB): toepassing nieuwe standaardprocedures, afbakening zone gebruik ter plaatse, F-Leach, kennisdatabank voor bodemsanering, afbakening onderzoekslocatie bij periodiek oriënteren bodemonderzoek, locatiespecifieke saneringsdoelstellingen voor bodem en grondwater, GEOLOKET

2013

pdf bestandRichtlijnen BSD 06.02.2013 (87 kB): artikel 82 VLAREBO, analyseverslagen, nultarief heffingen, besluitvorming oriënterend bodemonderzoek, Achilles, lozings- of onttrekkingsdebieten, evaluatie grondwatermodellering, verbintenis en financiële zekerheid bij overdracht risicogrond, verontreininging invullen in webloket, zoutopslag en BBO, richtlijn industiële emissies
pdf bestandRichtlijnen BSD 02.05.2013 (41 kB): S-Risk, cofinanciering, CMA-procedcures, Europees Milieuagentschap, fytoremediatie, prijs bodemattest
pdf bestandRichtlijnen BSD 25.06.2013 (42 kB): BATNEEC-afweging met CO2-calculator, brownfieldaanvragen, S-Risk, situatierapport, opdrachten en verontreinigingen in Mistral
pdf bestandRichtlijnen BSD 06.09.2013 (43 kB): protocol scholen sanering, cofinanciering, luchtemissies bodemsanering, basisinformatie Risico-evaluatie, Verbintenissen en Zekerheden
pdf bestandRichtlijnen BSD 04.10.2013 (49 kB)
pdf bestandRichtlijnen BSD 08.11.2013 (37 kB)
pdf bestandRichtlijnen BSD 20.12.2013 (58 kB)

2012

pdf bestandRichtlijnen BSD 15.10.2012 (28 kB)
pdf bestandRichtlijnen BSD 07.09.2012 (79 kB)
pdf bestandRichtlijnen BSD 31.05.2012 (32 kB)
pdf bestandRichtlijnen BSD 16.05.2012 (54 kB)
pdf bestandRichtlijnen BSD 20.02.2012 (38 kB)