Richtsnoeren en vragen en antwoorden rond kunststoffen voor eenmalig gebruik

  • 15 juni 2021

Tegen uiterlijk 3 juli 2021 moeten Europese lidstaten de SUP-richtlijn (Single Use Plastics) omgezet hebben in nationale wetgeving. Deze Europese richtlijn neemt de tien kunststofproducten in het vizier die het meest worden gevonden op Europese stranden. Samen zijn ze goed voor 70 % van het zwerfafval op Europese stranden.

Voor producten waarvoor vandaag reeds duurzame alternatieven voorhanden zijn, moeten lidstaten strenge maatregelen nemen, zoals het introduceren van handelsverboden. Voor de eenmalige kunststofproducten waar dit nog niet het geval is, legt de richtlijn minder verregaande maatregelen op.

Verduidelijking

Om de precieze scope van de SUP-richtlijn te bepalen, moest de Europese Commissie nog richtsnoeren uitwerken. Deze geven, complementair aan de definities uit de richtlijn zelf, bijkomende duidelijkheid en houvast.

Normaal gezien moest de Europese Commissie dit belangrijke document reeds in de zomer van vorig jaar opleveren. Omwille van de complexiteit van de materie werd het document echter pas op 7 juni 2021 officieel gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

In dit richtsnoer worden enerzijds algemene termen en definities uit de SUP-richtlijn uiteengezet die nog enige ruimte laten voor interpretatie en wordt er anderzijds ingezoomd op productspecifieke criteria, die helpen bepalen of een product wel of niet onder de SUP-richtlijn valt.

Niet-bindend

Hoewel het om een belangrijk document gaat, zijn richtsnoeren juridisch gezien niet-bindend. In de richtsnoeren zelf staat dat het enkel de zienswijze van de Europese Commissie weergeeft en de bindende interpretatie van Europese wetgeving toekomt aan het Hof van Justitie. Dit neemt niet weg dat lidstaten deze richtsnoeren als een referentie zullen gebruiken bij de omzetting, implementatie en interpretatie van de Europese SUP-richtlijn.

De Europese Commissie publiceerde naar aanleiding van de richtsnoeren ook een webpagina met vragen en antwoorden over de richtsnoeren.

Meer info

Roept de implementatie van de nieuwe richtlijn ook bij u vragen op? Op de website van de OVAM vindt u een overzicht van veelgestelde vragen. De pagina wordt regelmatig bijgewerkt: