Rumst - Voormalige scheepswerven

Waar is de woonzone gelegen?

De woonzone is gelegen ter hoogte van de Nijverheidsstraat en de Veerstraat en is 62 are groot. Een plan met daarop de exacte locatie en alle documenten die betrekking hebben op deze woonzone vindt bij de publlicaties rechts op deze pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

In de Nijverheidsstraat werden er van 1952 tot 1965 scheepswerven uitgebaat. Na deze uitbating werden de gebouwen afgebroken en in een 10-tal percelen verkaveld.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 16 december 2009 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. U vindt dit sitebesluit bij de publicaties rechts op deze pagina.

De OVAM was opdrachtgever van dit globaal bodemonderzoek. De gemeente Rumst en de OVAM betaalden elk de helft van de kosten voor dit bodemonderzoek.

De algemene uitleg over woonzones vindt u hier

Wat zijn de resultaten?

Op de locatie (uitgezonderd percelen 30 P en 35 B3) werden verhoogde concentraties aan minerale olie, zware metalen en PAK (poly-cyclische aromatische koolwaterstoffen) in het vaste deel van de aarde en arseen in het grondwater vastgesteld. De erkende bodemsaneringsdeskundige heeft op basis van de resultaten een risico-evaluatie uitgevoerd.

De conclusie van dit bodemonderzoek is dat er geen risico uitgaat van de bodemverontreiniging en dat er geen sanering noodzakelijk is. Er worden ook geen gebruiksbeperkingen opgelegd.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook contact opnemen met de OVAM. 

 

 

 

Contact

OVAM
Team Klantenbeheer

015 284 458 of 015 284 459
sites@ovam.be
dossiernummer 26871

Bodemsaneringsdeskundige
Envirosoil nv