Gent

Binnen het samenwerkingsverband worden volgende thema's opgenomen:

Selectief inzamelen van glas- en steenwol

De Stad Gent wil het aantal energiezuinige renovaties laten stijgen van 1.500 per jaar nu naar 3.000 per jaar. Bij het isoleren komt onvermijdelijk glas- en steenwolafval vrij. In een proefproject, dat kadert in een onderzoek van Vito, bekijken Gent, IVAGO en de OVAM hoe ze glas- en steenwol selectief kunnen inzamelen op de recyclageparken. Hoeveel afval komt er vrij? Wat is de kwaliteit van de afvalstroom? Wat zijn goede recyclagetechnieken en welke milieu-impact hebben die technieken?

Wiedauwkaai, bedrijventerrein van de toekomst

Duurzaamheid op bedrijventerreinen is een hele uitdaging. De Stad Gent, Agentschap Ondernemen en de OVAM maken er op Wiedauwkaai alvast werk van. Wiedauwkaai is een nieuw bedrijventerrein ten zuiden van het havengebied. Tot 30 januari konden geïnteresseerde bedrijven zich aanmelden. Momenteel screent Gent de inschrijvingen op een aantal stedenbouwkundige randvoorwaarden en vestigingsvoorwaarden. Daarna selecteren ze de beste bedrijven en starten ze de onderhandelingen voor de verkoop. De geselecteerde bedrijven krijgen een uniek begeleidingstraject dat hen helpt in hun streven naar duurzaamheid, zowel op vlak van energie-, materialen- als ruimtegebruik.

Meer info: www.oogent.be/nl/bedrijventerrein-wiedauwkaai.

Zicht op alle risicogronden

Tegen 2017 wil de OVAM zicht hebben op alle potentieel vervuilde percelen in Vlaanderen. Een echt titanenwerk dat veel vergt van steden en gemeenten. Ook Gent heeft nog werk voor de boeg, ze gaan op zoek naar risico-activiteiten in hun oude ARAB-vergunningen. Zij worden hierbij geholpen door een expertteam van de OVAM.

Gft uit de restafvalzak

De gemiddelde Gentenaar houdt elk jaar nog zo’n 145 kg afval over die moeten verwerkt worden in de afvalenergiecentrale. Dat is minder dan de huidige doelstelling van de OVAM (150 kg/inwoner), maar meer dan waar men naartoe wil. De OVAM wil het restafval in Vlaanderen significant doen dalen. In het stadscentrum van Gent gebeurt de inzameling van restafval met klassieke huisvuilzakken. Daarin zit vaak nog heel wat gft-afval. Gent, IVAGO en de OVAM willen hier verandering in brengen en tegen 2018 60% méér gft-afval selectief inzamelen om te laten composteren of vergisten.

Nette stad

Gent wil een nette stad zijn. Daarom werken Gent en IVAGO intens samen met de OVAM rond zwerfvuil, sluikstorten, selectieve inzameling en het verminderen van restafval en grofvuil. Dat laatste zullen ze doen door verschillende maatregelen en instrumenten, waaronder het verder verfijnen van het principe ‘de vervuiler betaalt’. Een eerste initiatief hierin is een gezamenlijke studie rond oorzaken van sluikstorten en motivatie van de daders.