Cofinanciering

blad in aardeParticulieren, ondernemingen en openbare besturen kunnen bij de OVAM een subsidie aanvragen voor de sanering van een ernstige historische verontreiniging. Het subsidiepercentage bedraagt 35% of 50%, naargelang de aanvrager al dan niet een onderneming is. De OVAM verleent aan een begunstigde maximaal 200.000 EUR cofinanciering over een periode van drie jaar.

Enkel de kosten die worden gemaakt na de ontvangst door de OVAM van de ontvankelijke cofinancieringsaanvraag, komen in aanmerking voor gedeeltelijke terugbetaling. Er is dus geen retroactieve toekenning van cofinanciering mogelijk.

Via haar besluit van 15 maart 2013 heeft de Vlaamse Regering de wettelijke voorwaarden voor de subsidie opgenomen in het Vlaamse Reglement voor Bodemsanering en Bodembescherming (VLAREBO). Wie voldoet aan deze voorwaarden, kan via het daartoe bestemde formulier een aanvraag voor coflnanciering indienen.

U vindt de nodige formulieren en het model voor de raming van de kosten onder 'Publicaties'.

 

Decretale basis

VLAREBO artikel 54/1 tot en met 54/17

Wie komt in aanmerking voor cofinanciering?

Huidige of voormalige eigenaars van een grond waarop een historische bodemverontreiniging ontstond en waarvoor bodemsanering noodzakelijk is, komen in aanmerking voor cofinanciering. Zij moeten de grond wel vóór 1 juni 2008 verworven - of deels verworven - hebben. Voor voormalige eigenaars geldt bovendien dat zij bij de overdracht van het terrein als eigenaar-overdrager een verbintenis tot uitvoering van de bodemsanering ondertekend moeten hebben (in geval van een risicogrond) of de bodemsaneringswerken moeten uitvoeren waartoe zij volgens het Bodemdecreet verplicht zijn (in geval van een niet-risicogrond). De huidige of voormalige eigenaar krijgt bovendien enkel cofinanciering wanneer hij ook effectief de kosten van de bodemsanering draagt en prefinanciert.

Welke kosten komen in aanmerking voor cofinanciering?

Enkel bodemsaneringswerken voor historische of het historische deel van een gemengde verontreiniging komen in aanmerking voor cofinanciering. Een historische verontreiniging is een verontreiniging die voor 29 oktober 1995 tot stand is gekomen. De sanering moet uitgevoerd worden volgens een bodemsaneringsproject met conformiteitsdatum na 31 mei 2008. Bovendien moeten de kosten van de saneringswerken gedragen worden door de huidige of voormalige eigenaar van de grond.
Een belangrijk aandachtspunt is dat enkel de kosten voor bodemsaneringswerken in aanmerking komen voor cofinanciering. Dit wil zeggen dat de kosten voor de opmaak van het eindevaluatierapport, 10% onvoorziene kosten, BTW, verzekeringen, houskeeping,….niet in aanmerking komen voor cofinanciering.

Hoeveel bedraagt de cofinanciering?

De minister van Omgeving, Natuur en Landbouw bepaalt het subsidiepercentage. Dit bedraagt momenteel 35% voor ondernemingen en 50% voor niet ondernemingen. De OVAM kent per cofinancieringsaanvraag maximaal 200.000 EUR toe. Men kan aanvragen voor meerdere dossiers van bodemverontreiniging indienen. In geen geval kan het totaal gecumuleerde bedrag van cofinanciering over een periode van drie kalenderjaren meer dan 200.000 EUR bedragen. Voor de periode van drie kalenderjaren wordt er gekeken naar de ondertekening van de cofinancieringsbeslissing en niet naar de datum van (gedeeltelijke) uitbetaling cofinanciering.