Convenant Umicore - Nyrstar - Vlaamse Overheid - OVAM

Historische bodemverontreiniging wordt aangepakt

In de Vlaamse vestigingen Hoboken, Olen en voormalige vestigingen Balen/Lommel en Overpelt van Umicore nv is er al meer dan honderd jaar een productie van non-ferrometalen. Deze productie heeft er in het verleden toe geleid dat er een historische bodem- en grondwatervervuiling op het bedrijfsterrein en in de omgeving is ontstaan.
In november 1997 tekende Umicore een vrijwillige overeenkomst met de Vlaamse overheid om deze historische vervuiling aan te pakken.
In 2002 werden de beschrijvende bodemonderzoeken, waarin de omvang en de ernst van de bodemverontreiniging werd onderzocht, conform verklaard door de OVAM. Tegen deze conformverklaringen werd door Umicore beroep ingediend bij de Raad van State.
Om ervoor te zorgen dat de bodemverontreiniging effectief zou worden aangepakt en op geen juridisch getouwtrek zou afstevenen, hebben de betrokken partijen besprekingen aangeknoopt. Deze besprekingen hebben geleid tot een addendum aangaande het convenant van 1997 die op 23 april 2004 door de Vlaamse regering, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en Umicore nv is  ondertekend. Hierin wordt de historische bodemverontreinigingsproblematiek rond de vier vestigingen van Umicore nv in Vlaanderen geregeld.

De duurtijd van dit addendum was 15 jaar en liep af op 23 april 2019. De beëindiging van het convenant Umicore omvatte tevens een verrekening van haar resterende engagementen voor de ruime omgeving tegenover de OVAM.

Engagement

Het Addendum I voorziet dat Umicore nv de eerstkomende vijftien jaar effectief tot bodemsanering overgaat voor hun bedrijfsterreinen en de woonwijken die hieraan grenzen. Daarnaast is er een vrijwillige financiële inbreng van Umicore nv en de Vlaamse overheid voor de aanpak van de zware metalenproblematiek in de verdere omgeving en dit voor de komende tien jaar. Op deze wijze is de mogelijkheid gecreëerd om het historische bodempassief in de omgeving van de vestigingen op een gestructureerde wijze aan te pakken en het juridische gebakkelei hierover stop te zetten.

Het addendum zorgt er voor dat de historische bodemproblematiek rond de vier vestigingen wordt gesaneerd op een wijze die voor het milieu aanvaardbaar is en voor Umicore nv betaalbaar. Dit addendum is zowel vanuit milieutechnisch als economisch oogpunt een goed compromis.

In een bijkomende addendum II nam naast Umicore eveneens Nyrstar de saneringsplicht op zich voor de fabrieksterreinen en woonwijken van de vestigingen te Balen en Overpelt.

Uitvoering

De bodemonderzoeken en bodemsaneringen zijn in uitvoering voor de fabrieksterreinen, in de nabije en ruimere omgeving (9-km zone).

Naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van het convenant tussen Umicore, Nyrstar, de OVAM en de Vlaamse Regering werd de brochure ‘Naar een schone omgeving’ opgemaakt met een samenvatting van de uitgevoerde onderzoeken en hun resultaten in de ruime omgeving (9 km-zone). Een stand van zaken na 10 jaar, van de sanering van de fabrieksterreinen en hun nabije omgeving, is te vinden in dit rapport.

Eerder werd dit reeds gedaan vijf jaar na de ondertekening van het convenant met dit naslagwerk waarin een overzicht van het convenant en een samenvatting van de stand van zaken wordt gegeven van de sites in een twintigtal projectfiches.

Na het convenant

Ook na het beëindigen van het convenant blijven de bepalingen van het bodemdecreet onverminderd van toepassing. Dit betekent dat zowel Nyrstar als Umicore de bodemsaneringen op hun fabrieksterreinen verder zetten.

Zoals in de hoger genoemde rapporten opgenomen, zijn de sanering van de nabije omgeving – de vroegere arbeiderswijken - rond de fabrieksterreinen reeds enkele jaren geleden afgerond door Umicore voor de vestiging in Hoboken en Nyrstar voor de vestiging in Balen en Overpelt.

Voor wat betreft de ruimere omgeving (9-km zone), zal de OVAM de komende jaren nog volgende zaken uitvoeren en opvolgen:

  • Sanering arseenfabriek te Bocholt
  • Monitoring evolutie van de grondwaterkwaliteit in de Noorderkempen
  • Onderzoeken van de impact van twee verontreinigde waterlopen, nl. de Scheppelijke Nete en Eindergatloop op het stroomgebied waarvan ze deel uit maken