Sanering ex-Modernite in Aalst: ondergrondse inkuiping voor opslag asbestafval

  • 13 juli 2021

Modernite was een bedrijf dat in het verleden asbesthoudende materialen produceerde. Met de sanering kwam een einde aan een jarenlange zoektocht naar een oplossing voor het probleem van de asbestberg. De sanering bestaat uit een ondergrondse opslag van asbesthoudende materialen met een veilige afdeklaag.

Welke stappen zijn er al genomen?

Tijdens de eerste fase werd een eerste ondergrondse inkuiping uitgevoerd. De aannemer heeft tot zes meter diep propere grond uit de bouwkuip ontgraven en afgevoerd. De gestockeerde asbesthoudende verharding en ophogingslaag, samen met de materialen van de asbestberg werden zoveel mogelijk in de eerste fase van de ondergrondse inkuiping opgeslagen. Het gaat om een volume van 20 500 m³.  We verplaatsten de materialen met een grijper een kraan met verneveling op de grijper en gingen hierbij omzichtig te werk.

In juni startte de volgende fase voor de ontgraving voor de tweede inkuiping. Na het bouwverlof wordt de bouwput uitgegraven. De ontgraven propere gronden zullen we maximaal hergebruiken voor de aanvulling van de uitgegraven delen. Deze tweede fase van de ondergrondse inkuiping zullen we vullen met de resterende 15 000 m³ asbesthoudende materialen.

We plannen de bodemsaneringswerken voor het einde van het jaar te voltooien.

Veiligheid, gezondheid en milieu

Bij de uitvoering van deze werken nemen we maatregelen om de verspreiding van asbestvezels te voorkomen.

  • De aannemer laat luchtmetingen uitvoeren door een erkend labo, om de veilige uitvoering van de werken te controleren en waar nodig bij te sturen. Zowel op het terrein waar de werken plaatsvinden als in de omgeving stelden we geen overschrijdingen vast voor asbestvezelconcentraties in de lucht.
  • Op de kraanbakken van de graafmachines voorzien we een watervernevelingssysteem om de asbestvezels onmiddellijk neer te slaan.
  • De werf is voorzien van een strikte scheiding tussen vuile en propere zones. Een veiligheidscoördinator kijkt toe op de uitvoering en stuurt bij waar nodig.
  • De OVAM controleert op de grenzen van het terrein via omgevingsluchtmetingen.
  • De deskundige controleert of het opgepompte grondwater dat geloosd wordt in de Dender niet verontreinigd is. Indien nodig wordt het water eerst gezuiverd.

Meer info

Meer informatie over de ambtshalve sanering van de site Modernite vindt u hier.