Sanering Leigracht naast Hobokense Polder halfweg

  • 15 juni 2021

De Leigracht loopt vlak bij de Schelde, ten zuiden van het centrum van de stad Antwerpen. Ze vormt een grens tussen het natuurgebied Hobokense Polder en het bedrijventerrein Blue Gate Antwerp, een eco-effectief, watergebonden bedrijventerrein in ontwikkeling. De Leigracht heeft als ontwateringsgracht van de Hobokense Polder en de naastgelegen site, een drainerende werking.

Via waterbodem- en bodemonderzoek van het slib, de taluds en de aanpalende oeverstrook van de Leigracht werd een zeer zware verontreiniging met onder andere minerale olie vastgesteld. De verontreiniging wordt gelinkt aan lozingen en calamiteiten van de voormalige petroleumbedrijven op en rond Petroleum Zuid en in de Hobokense Polder. Op basis van een milieutechnische evaluatie werden aan de (water)bodemverontreiniging humane, ecologische en verspreidingsrisico’s gekoppeld.

Leigracht blijft

Er is een uitgekiende saneringsaanpak uitgedacht. Zo kan de Leigracht behouden blijven en haar hydrologische en ecologische rol blijven vervullen, ook in functie van de Hobokense Polder.

Het volledige slibpakket in de Leigracht wordt verwijderd om de hoge concentraties minerale olie te saneren. Lokaal worden, onder het slib, bijkomende spots weggenomen. Het slib wordt vervolgens gelaguneerd (ontwaterd). Na de lagunering zal het ontwaterde slib gestort worden.

Daarnaast worden waar nodig de oeverstrook en taluds gesaneerd. Sommige gronden afkomstig van de oevers en taluds kunnen biologisch of fysicochemisch gereinigd worden. Rond de Leigracht zal een buffer van 70 centimeter ‘propere grond’ aangelegd worden om afkalving en afstroom van de oevers te vermijden.
Het geheel van bodemonderzoek, saneringsconcept en de uitvoering van de sanering gebeuren in nauw overleg met OVAM.

Verdeelsleutel

Opdrachtgever van de sanering is Blue Gate Antwerp Development NV, de PPS-vennootschap – met aan publieke zijde PMV, AG Vespa en De Vlaamse Waterweg en aan private zijde DEC en Bopro – dit binnen de opdracht voor sanering en ontwikkeling van haar opdrachtgebied binnen Blue Gate Antwerp. Voor de financiering van dit saneringsproject werd door PMV met de diverse saneringsplichtige partijen, namelijk de eigenaars en exploitanten van de aanpalende bedrijven, een verdeelsleutel afgesproken gebaseerd op de oppervlakte van de bedrijvigheid en de exploitatieperiode van de (historische) activiteiten van het bedrijf.

De saneringsplichtige partijen die onderling deze financiële verdeelsleutel zijn overeengekomen zijn enerzijds Blue Gate Antwerp Development zelf, BGAPH samen met de stad Antwerpen als eigenaar van de aanpalende terreinen en BP en Q8 als exploitanten van aanpalende terreinen en Stad Antwerpen als waterloopbeheerder.

600 ton olie

Er zal in totaal ongeveer 19 000 m³ slib en zand en ongeveer 15 000 m³ grond van de oevers en taluds gesaneerd worden. Bij de sanering zal zeker 600 ton olie verwijderd worden – dat zijn meer dan 3000 vaten. De sanering wordt uitgevoerd door DEC en bodemsaneringsdeskundige ABO. De werken zitten intussen over de helft. Bedoeling is om tegen de zomer af te ronden.

Op de site is een tijdelijke grondreinigingshal geplaatst om zo efficiënt mogelijk te werk te kunnen gaan. Bovendien worden zo het aantal transportkilometers beperkt. De saneringswerken worden gefaseerd uitgevoerd, samen met de ophogings- en infrastructuurwerken. De sanering draagt bij aan de ecologische waarde van de site en de terreinen errond.

Meer informatie

De sanering van de Leigracht in Hoboken in beeld.