Scenario's uit het aluminium-model

Op basis van gegevens uit 2015 voorspelt het model het verloop van aluminium op basis van een aantal parameters. In het basisscenario worden de volgende aannames gemaakt: ..... ?
Enkele parameters in het basismodel zijn dynamisch om verschillende situaties te modelleren. U kan deze zelf aanpassen in de infografiek;

  • de impact van de sectoren waar aluminium gebruikt wordt;
  • gebruikscenario's (beschrijft het consumptiegedrag)
  • beleidscenario's

Hieronder bespreken we twee fictieve voorbeelden van een type beleid dat u zelf kan modelleren met het model.

Ecodesignbeleid

Bij een "ecodesign" beleid wordt aluminium vervangen of gesubstitueerd door een ander metaal. Opgelet! De CO2-impact van het substituut telt niet mee in het model. Bovendien focust het beleid op de levensduurverlenging van aluminium bevattende producten.

Aannames in het model:

  • gebruikscenario: extrapolatie trend sinds 1950
  • beleidscenario: substitutie van 10% voor alle toepassingen, levensduurverlenging tot 50 jaar voor bouwtoepassingen, 15 jaar voor transport, auto's en lichte vracht, 40 jaar voor transport en overige toepassingen en 30 jaar voor engineering toepassingen

Een ecodesignbeleid zorgt voor een afname van de aluminiumbehoefte met 20%.
Het aandeel van de aluminiumbehoefte dat wordt ingevuld met aluminiumrecyclaat neemt beperkt toe: in 2030 evolueert dit van 37,5% in het basisscenario naar 41% in het ecodesignbeleid. Dit aandeel blijft in de toekomst hetzelfde. De aandelen in de verschillende scenario's zijn nagenoeg hetzelfde. Dit komt doordat bij het ecodesignbeleid minder aluminium in gebruik wordt genomen waardoor er ook minder aluminium beschikbaar is voor recyclage. Daarom heeft een ecodesignbeleid geen significant effect op het aandeel van de aluminiumbehoefte dat kan worden ingevuld door aluminiumrecyclaat. Het ecodesignbeleid heeft wel een positief effect op de absolute hoeveelheid aluminium die gebruikt zou worden.

Recyclage- en inzamelbeleid

Bij een dergelijk beleid zijn de recyclage- en inzamelpercentages hoger dan in het basisscenario. De inzamelpercentages geven weer hoeveel van de producten die aluminium bevatten, worden ingezameld. Er zijn namelijk altijd producten, zoals autowrakken, die nooit tot een inzamelpunt geraken. Het recyclagepercentage is het percentage van de ingezamelde producten dat wordt gerecycleerd.

Aannames in het model:

  • gebruikscenario: extrapolatie trend sinds 1950
  • beleidscenario: inzamelgraad van 80% voor transport, engineering en andere. Recyclagegraad van 95% voor transport: andere en 99% voor engineering.

De helft van de aluminiumbehoefte kan worden ingevuld met gerecycleerd aluminium als we meer recycleren en inzamelen. In 2010 kan aan ongeveer een derde van de vraag naar aluminium beantwoord worden met gerecycleerd aluminium. Bij een hogere inzamel- en recyclagegraag voor transport, engineering en overige toepassingen kan tot ruim de helft (54%)  van de jaarlijkse behoefte worden ingevuld met gerecycleerd aluminium.