Schadegevallen: ik ben een bodemsaneringsdeskundige

Wat is een schadegeval?

De OVAM beschouwt een schadegeval als een onvoorziene gebeurtenis die aanleiding geeft tot bodemverontreiniging, bijvoorbeeld een lek in een mazouttank, een overvulling van een tank, een breuk in een leiding, een ongeval met een voertuig waarbij diesel is vrijgekomen enzovoort.

Schadegevallenprocedure

Het Bodemdecreet (artikel 74 t/m 82) voorziet een soepele regeling die het mogelijk maakt om eventuele bodemverontreinigingen ontstaan als gevolg van een schadegeval snel en efficiënt te verwijderen. Om van deze regeling gebruik te kunnen maken, moet aan de volgende toepassingsvoorwaarden voldaan zijn:

  • het schadegeval moet binnen de 30 dagen bij de bevoegde overheid gemeld zijn;
  • de effectieve behandeling van de bodemverontreiniging moet binnen de 180 dagen na het afleveren van het besluit van de bevoegde overheid kunnen afgerond worden.

Dit betekent dat bijvoorbeeld langdurige grondwateronttrekkingen niet in aanmerking komen voor de aanpak binnen de schadegevallenregeling.

Wie is de bevoegde overheid?

De OVAM ;

  • Voor klasse 1 bedrijven
  • Voor gronden in eigendom of beheer van de gemeente, autonoom gemeentebedrijf of intergemeentelijke samenwerking
  • Voor gronden waarop een beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering lopende is

De Gemeente ;

  • Voor alle gronden waarvoor de OVAM niet bevoegd is. Bijvoorbeeld
  • Voor particuliere gronden
  • Voor klasse 2 en klasse 3 bedrijven
  • Voor gronden in eigendom van de Vlaamse Overheid

Taken van de bodemsaneringsdeskundige

Een belangrijke taak voor de opvolging en behandeling van de bodemverontreiniging binnen de schadegevallenprocedure is weggelegd voor de bodemsaneringsdeskundige. Hij informeert en adviseert de opdrachtgever:

De bodemsaneringsdeskundige gaat na of het schadegeval gemeld is bij bevoegde overheid en controleert of de nodige vergunningen aanwezig zijn. Het besluit afgeleverd door de bevoegde overheid somt de maatregelen op die noodzakelijk zijn om de bodemverontreiniging te verwijderen. Als die maatregelen handelingen, inrichtingen of activiteiten omvatten die meldings- of vergunningsplichtig zijn krachtens titel V van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid of krachtens titel IV, hoofdstuk II, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, geldt de beslissing als meldingsakte of omgevingsvergunning. Indien andere maatregelen noodzakelijk zijn dan deze opgenomen in het besluit vraagt de bodemsaneringsdeskundige een nieuw aangepast besluit op bij de bevoegde overheid.

De bodemsaneringsdeskundige volgt op of de saneringswerken, het veldwerk en de analysemethode uitgevoerd worden volgens de geldende codes van goede praktijk.

De bodemsaneringsdeskundige volgt de uitvoeringstermijn van 180 dagen op.

De bodemsaneringsdeskundige stelt een evaluatierapport op volgens de betreffende richtlijn, en bezorgt deze via het webloket aan de OVAM.

Richtlijn schadegevallen en evaluatierapport

Het decreet bepaalt dat het uitvoeren van maatregelen ten gevolge van een schadegeval en het opmaken van het evaluatierapport onder leiding van een erkend bodemsaneringsdeskundige moet gebeuren. Deze richtlijn beschrijft de taken en verplichtingen van de bodemsaneringsdeskundige betrokken bij de uitvoering van de maatregelen en de opmaak van het evaluatierapport.

Zoals u weet dienen de opgelegde maatregelen binnen de 180 dagen uitgevoerd te worden.

Hierbij vragen wij u om het evaluatierapport zo spoedig mogelijk na afronding van de uitgevoerde maatregelen aan de bevoegde overheid en de OVAM over te maken.

Aangezien de OVAM en de lokale besturen vaak niet op de hoogte zijn van eventuele vertragingen vragen wij u om de bevoegde overheid tijdig in te lichten.

De meest actuele richtlijn kan u terugvinden bij 'Ook interessant voor u'.

Ga terug naar de overzichtspagina >