Selectieve inzameling bij bedrijven: veelgestelde vragen en antwoorden

Vragen over de nieuwe verplichting voor gescheiden inzameling van folies, recycleerbare harde kunststoffen en piepschuim.

Vragen over het selectief inzamelen van bedrijfsafval

Vragen over het contract

Ga naar boven

Antwoorden op veelgestelde vragen over de nieuwe verplichting voor gescheiden inzameling van folies, recycleerbare harde kunststoffen en piepschuim.

Bestaat er een ondergrens voor de selectieve inzameling van folies, recycleerbare harde kunststoffen en piepschuim?

Nee, net zoals voor de andere afvalstoffen die gescheiden moeten worden ingezameld volgens artikel 4.3.2 van het VLAREMA, is er geen ondergrens voor de gescheiden inzameling van folies, recycleerbare harde kunststoffen en piepschuim. Wanneer deze afvalstromen vrijkomen bij de afvalstoffenproducent dan moet de afvalstoffenproducent deze gescheiden aanbieden en zich hierop organiseren.

Naar boven

Welke mogelijkheden zijn er om mijn kunststofafvalstoffen gescheiden aan te bieden?

Voor specifieke kunststofafvalstromen die enkel bij bedrijven vrijkomen en voor grote hoeveelheden moet er altijd beroep worden gedaan op een privé-inzamelaar. Voor kleinere hoeveelheden biedt uw privé-inzamelaar mogelijk ook specifieke inzamelsystemen aan (haalsysteem, collectieve inzameling,...).
Voor kunststofafvalstromen die qua aard en hoeveelheid te vergelijken zijn met huishoudelijk kunststofafval kan u ook beroep doen op bestaande gemeentelijke inzamelsystemen, indien uw gemeente ervoor kiest die open te stellen voor kmo's, bijvoorbeeld:

 • het inzamelsysteem van harde kunststoffen, piepschuim,… op het gemeentelijk recyclagepark;
 • het inzamelsysteem van restplastics (roze zak, paarse zak, ea) via huis-aan-huisinzameling of op het gemeentelijk recyclagepark;
 • andere gemeentelijke inzamelsystemen.

Naar boven

Welk geëxpandeerd polystyreen moet gescheiden worden aangeboden?

In artikel 4.3.2 van het VLAREMA wordt verduidelijkt dat het gaat om zuiver piepschuim van verpakkingen met bolletjesstructuur. Het gaat bijvoorbeeld om zuivere piepschuim dozen, blokken verpakkingspiepschuim,… Dergelijk piepschuim is perfect recycleerbaar.

Vervuild en gekleurd piepschuim, verpakkingschips, visdozen, piepschuim vlees- en groentenschaaltjes,… vallen niet onder de verplichting.

Naar boven

Welke folies moeten gescheiden worden aangeboden?

Folies worden in het VLAREMA gedefinieerd als folies die worden gebruikt als secundaire of tertiaire verpakking. Dit zijn de folies die worden gebruikt als verzamel- en vervoersverpakking en bedrijfsmatig zijn. Het gaat om de secundaire folie rond producten voor exclusief gebruik door vakmensen, industrieën,.... en om de tertiaire folie zoals krimpfolie, foliehoezen, ed rond een palet. Het gaat niet om de huishoudelijke multipacks (bijvoorbeeld folie rond 6 flessen frisdrank, folie rond 6 blikken groentenconserven van 400 ml,...), deze vallen onder de inzameling van de restplastics (roze zak, paarse zak, ea) waarvoor momenteel nog geen verplichting voor gescheiden inzameling is. Zie hoofdstuk 8.2.3.1. van het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval. Voor folies die gebruikt worden als secundaire of tertiaire verpakking zijn er voldoende recyclagetechnieken beschikbaar.

Folies die gebruikt worden als primaire verpakking en dus rechtstreeks in contact komen met het product vallen niet onder de verplichting. 

Naar boven

Wat zijn recycleerbare harde kunststoffen?

In de memorie van toelichting staat dat dit de harde kunststoffen zijn waarvoor de recycleerbaarheid zowel technisch als economisch haalbaar is. De technische en economische haalbaarheid van recyclage heeft betrekking op de aard van de kunststoffen en de beschikbare recyclagetechnieken. Het is de taak van de inzamelaar om vervolgens te zorgen voor een kostenefficiënte inzameling of om door te verwijzen naar een beschikbaar gemeentelijk inzamelsysteem. Op de infokaart over kunststoffen staan voorbeelden van harde kunststoffen waarvoor recyclagetechnieken beschikbaar zijn. Deze lijst is niet limitatief.
Het gaat niet om de harde kunststoffen zoals yoghurtpotjes, botervlootjes, …, (huishoudelijke verpakkingen) deze vallen onder de inzameling van de restplastics (roze zak, paarse zak, ea) waarvoor momenteel nog geen verplichting voor gescheiden inzameling is. Zie hoofdstuk 8.2.3.1. van het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

De recycleerbaarheid van harde kunststoffen kan evolueren, hiermee moet rekening worden gehouden.

Naar boven

Vallen kunststof wegwerpbekertjes onder de verplichting?

Kunststof wegwerpbekertjes worden meestal beschouwd als een huishoudelijke serviceverpakking en vallen dus niet onder de verplichting voor gescheiden inzameling van harde kunststoffen. Omdat de bekertjes perfect recycleerbaar zijn kan een bedrijf er wel voor kiezen om ze selectief aan te bieden via de privé-inzamelaar of de inzameling van de restplastics (roze zak, paarse zak, ea).

Naar boven

Is kunststofafval kleiner dan 15 cm niet recycleerbaar?

De recycleerbaarheid van kunststofafval wordt niet bepaald door de grootte maar door de aard van het kunststofafval. Bij optische sorteertechnieken en technieken gebaseerd op de dichtheid van het kunststofafval speelt de grootte minder een rol. Bij manuele sortering is de grootte enkel een aanvaardbaar argument wanneer het gaat om een doorgedreven manuele sortering. 

Naar boven

Antwoorden op veelgestelde vragen over het selectief inzamelen van bedrijfsafval

Welke afvalstoffen moet een bedrijf selectief inzamelen?

De Vlaamse afvalstoffenwetgeving VLAREMA, bepaalt in artikel 4.3.2. dat tenminste volgende afvalstoffen apart moeten worden ingezameld:

1° klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong;
2° glasafval;
3° papier- en kartonafval;
4° gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten;
5° groenafval;
6° textielafval;
7° afgedankte elektrische en elektronische apparatuur;
8° afvalbanden;
9° puin;
10° afgewerkte olie;
11° gevaarlijke afvalstoffen;
12° asbestcementhoudende afvalstoffen;
13° afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten;
14° afvallandbouwfolies;
15° afgedankte batterijen en accu’s;
16° houtafval;
17° metaalafval;
18° pmd-afval;

Vanaf 1 juni 2018:

 • recycleerbare harde kunststoffen;
 • geëxpandeerd polystyreen (zuiver piepschuim van verpakkingen met bolletjesstructuur);
 • folies (folies die worden gebruikt als secundaire verpakking of tertiaire verpakking)

Het kan economisch interessant zijn om nog andere bedrijfsafvalstoffen selectief in te zamelen. Bespreek dit met uw afvalinzamelaar. Bekijk het overzicht van geregistreerde inzamelaars via deze link: www.ovam.be/register_IHM.

Naar boven

 

Waarom is sorteren belangrijk?

Heel wat afval bevat waardevolle materialen. Die kunnen gerecycleerd worden. Dat is beter voor het milieu en van economisch belang. Grondstoffen zijn schaars en worden daardoor duurder. Door te recycleren blijven ze langer beschikbaar in de economie.

Om te recycleren moet afval eerst gesorteerd worden. Vlaanderen maakt een duidelijke keuze voor ‘bronsortering’. Dat wil zeggen dat u thuis of in uw bedrijf het afval meteen correct gesorteerd moet aanbieden voor selectieve inzameling. Recycleerbaar afval dat foutief bij het restafval belandt, kan vaak niet meer gerecycleerd worden. 

Naar boven

 

Wat als u uw afval niet sorteert?

Afval sorteren aan de bron is een verplichting. Indien u niet sorteert, bent u in overtreding met de milieuwetgeving. Bij een inspectie kan uw bedrijf dus een aanmaning of een proces-verbaal krijgen. Daar kunnen boetes uit volgen.

Uw inzamelaar mag volgens de milieuwetgeving uw restafval ook niet zomaar meenemen als daar nog afval in zit dat onder de sorteerplicht valt. Ook uw inzamelaar kan controles en boetes krijgen.

Vanaf 2020 moeten de inzamelaars de restafvalcontainer bij bedrijven controleren en moeten ze u wijzen op fout gesorteerd afval. De inzamelaar is ook verplicht sorteerfouten bij te houden in een register. Hij kan ook uw container laten staan en/of kosten doorrekenen indien uw restafval nog te sorteren afval bevat.

Naar boven

 

Hoe ga ik aan de slag? Tips en premies voor bedrijven.

Wie weinig afval heeft, moet weinig sorteren en heeft minder plaats nodig voor verschillende vuilbakken en containers. Daarom raden we u aan te beginnen met de preventie van afval.

Het afval dat u wel heeft, moet u dus selectief laten inzamelen. In bepaalde gevallen kan u premies krijgen om te sorteren. Indien u bedrijfsmatig verpakkingsmateriaal sorteert (kartonafval, hout, folies,…) dan kan u bij Valipac terecht voor premies. Ga daarvoor naar www.valipac.be. Valipac voorziet vier soorten premies:

 • Een éénmalige startpremie voor wie begint met sorteren
 • Een containerpremie om een deel van de huur van extra containers te compenseren
 • Een recyclagepremie voor gesorteerd hout en plastic verpakkingsmateriaal
 • Een zakpremie indien u speciale zakken aankoopt voor het sorteren van kleine hoeveelheden folies, EPS en spanbanden.

Verder kan u ook terecht op volgende websites voor nuttige info over sorteren bij bedrijven.

Naar boven


Geldt de gescheiden aanbieding van afvalstoffen voor alle bedrijven? Ook voor kantoren? Ook voor productie-bedrijven? Ook voor kleine zelfstandigen?

Ja.  Bedrijven zijn verplicht de bovenvermelde afvalstoffen gescheiden aan te bieden ongeacht hun hoeveelheid.

Naar boven

 

Hoe kan ik kleine hoeveelheden van een selectieve fractie laten inzamelen?

Indien een selectieve inzameling van een kleine fractie duur uitvalt, zijn er enkele mogelijkheden om de kosten te drukken:

 • Een speciale selectieve inzameling type ‘recipiënt in recipiënt’. Concreet worden bepaalde stromen zoals kunststoffolies of EPS typisch in zakken ingezameld. Veel IHM’s staan toe dat deze zakken meegegeven worden met een grotere stroom, zoals de ‘papier en karton’-container. Deze zakken kan u dus gewoon bovenop de container te gooien. De IHM kom dan beide stromen tegelijk ophalen en sorteert de zakken achteraf netjes uit.
 • Eventueel is het ook mogelijk om droge niet-gevaarlijke afvalfracties samen te laten inzamelen. Als deze stromen elkaar niet vervuilen, mogen deze zelfs door elkaar zitten in één container. Denk bijvoorbeeld aan hout, metalen en harde plastics. Hier zijn wel strengere voorwaarden. Zo moet er een contract zijn tussen afvalproducent en IHM waarin duidelijk staat over welke exacte fracties het gaat en uiteraard moeten de afvalfracties ook hier volledig uitgesorteerd worden nadien.
 • Voor zover het om kleine hoeveelheden bedrijfsafval gaat die naar aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar zijn met huishoudelijk afval, kan eventueel ook gebruik gemaakt worden van de gemeentelijke kanalen (huis-aan-huisronde, recyclageparken, …). De gemeente is evenwel nooit verplicht afval van bedrijven te aanvaarden. U informeert zich dus best bij de gemeente.

Naar boven

 

Pmd-afval sorteren in mijn bedrijf, hoe begin ik er aan?

We raden u aan om een blauwe container te gebruiken voor het pmd-afval. Naast deze container of vuilnisbak staat bij voorkeur een restafvalcontainer. Beide containers of vuilnisbakken worden best als dusdanig geïdentificeerd voor de gebruikers. Het moet duidelijk zijn voor de sorteerder waar hij zijn afval correct moet deponeren. Op de website van Fost Plus kunt u terecht voor gratis communicatiemateriaal zoals affiches met de sorteerregels, sensibiliserende affiches, stickers voor afvalbakken en een gids voor het onderhoudspersoneel.

Naar boven

Mag ik op het bedrijf dezelfde pmd-zakken als thuis gebruiken?

Dit is afhankelijk van wie uw pmd-afval zal ophalen.

Indien u een beroep doet op de gemeentelijke inzamelronde moet u gebruik maken van de gemeentelijke pmd-zakken. Afhankelijk van de ligging van uw bedrijf kunnen dit andere pmd-zakken zijn, dan diegene die u thuis gebruikt. Er zijn een aantal voorwaarden wanneer u beroep wilt doen op de gemeentelijke inzamelronde voor de ophaling van het pmd-afval van uw bedrijf. Het moet gaan om hoeveelheden pmd-afval die vergelijkbaar zijn met wat een huishouden produceert. Bovendien zijn de gemeenten er niet toe verplicht om afval afkomstig van bedrijven mee te nemen in hun ophaalronde van huishoudelijke afvalstoffen. Informeer daarom steeds bij de milieu-ambtenaar van uw gemeente of uw bedrijf beroep mag doen op de gemeentelijke inzamelronde.

Indien uw pmd-afval door een afvalstoffeninzamelaar wordt ingezameld, zal u via die weg recipiënten kunnen bestellen.

Naar boven

Kan ik samen met de bedrijven in de buurt gegroepeerd afval aanbieden?

Indien u gegroepeerd bent in een bedrijvenvereniging dan kan het interessant zijn om één prijsvraag uit te sturen, zodat u een afvalinzamelaar kan aanduiden die de ophaling voor alle bedrijven op het bedrijventerrein in één transport kan doen.

Dit is anders wanneer één bedrijf op het bedrijventerrein de afvalstoffen van de verschillende omringende bedrijven groepeert op zijn site. Dan is dat bedrijf verplicht zijn milieuvergunning uit te breiden met een afvalstoffenrubriek. Bedrijven zijn enkel uitgezonderd van een afvalstoffenrubriek in hun milieuvergunning voor hun eigen bedrijfsafvalstoffen die voorkomen uit hun normale werking. Van zodra er afval van derden aanvaard wordt, is er een afvalstoffenrubriek nodig. Het betrokken bedrijf kan hiervoor best terecht op de milieudienst van zijn gemeente. Naast deze milieuvergunningsplicht, zal het betreffende bedrijf ook een afvalstoffenregister van de binnenkomende afvalstromen moeten bijhouden. Dit impliceert het bijhouden van onder andere de aard van de afvalstof, het gewicht, de afkomst en de bestemming.

Naar boven

Waar vind ik een inzamelaar voor mijn afval? Wie mag inzamelaar zijn?

Inzamelaars van afvalstoffen moeten geregistreerd zijn door de OVAM. Het overzicht van door de OVAM geregistreerde inzamelaars kunt u raadplegen op www.ovam.be/register_IHM.

Naar boven

Mogen bedrijven hun afval buiten zetten tijdens de gemeentelijke ophalingsronde, zoals particulieren dat doen?

In veel gemeenten kan afval afkomstig van bedrijven mee aangeboden worden in de reguliere ophaling van huishoudelijk afval. Maar dit hangt af van gemeente tot gemeente. Gemeenten zijn er niet toe verplicht om afval afkomstig van bedrijven mee te nemen in hun ophaalronde van huishoudelijke afvalstoffen. Het mag ook enkel met afval dat vergelijkbaar is aan het afval van huishoudens, zowel naar aard, samenstelling en hoeveelheid.
Voor restafval is de hoeveelheid heel expliciet begrensd tot maximaal 3 restafvalzakken van 60 liter per tweewekelijkse ophaling of één container van 22,5 kg restafval per tweewekelijkse ophaling. Informeer steeds bij de milieudienst van uw gemeente of uw bedrijf beroep mag doen op de gemeentelijke inzamelronde.

Naar boven

Hoe zit het met de selectieve inzameling van pmd-afval in publieke ruimtes?

Wanneer drank en/of voeding in pmd-verpakking wordt verkocht, moet een recipiënt voor pmd-afval geplaatst worden. Ook wanneer het om automaten gaat. Door het juiste recipiënt aan te bieden wordt de klant de mogelijkheid gegeven om juist te sorteren.

De locatie en hoeveelheid pmd-vuilnisbakken die geplaatst worden, worden best voor de hele organisatie in zijn geheel bekeken. Zo worden best steeds restafval- en pmd-bakken samen voorzien en worden de kleurcodes van het huishoudelijk afval aangehouden omwille van de herkenbaarheid.

Communicatie op de vuilnisbakken en een aangepaste inwerpopening kan helpen om de sorteerboodschap te verduidelijken. Informeer u hiervoor bij Fost Plus. Op hun website kan gratis communicatiemateriaal verkregen worden.

In het openbare domein bestaan er richtlijnen over locaties en positionering van vuilnisbakken: meer informatie hier.

Naar boven

Ik heb nog een vraag die hierboven niet is behandeld.

Stuur een mailtje naar iksorteer@ovam.be en wij contacteren u zo snel mogelijk.

Naar boven

Antwoorden op veelgestelde vragen over het contract

Is het contract verplicht voor iedereen? Ook voor zelfstandigen en kmo's? Ook voor kleine hoeveelheden gemengd bedrijfsafval?

Ja. Er moet steeds een contract afgesloten worden met de inzamelaar van het gemengd bedrijfsafval. Deze verplichting is opgenomen in artikel 6.1.1.4 van het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA).

Er is maar één uitzondering op deze verplichting tot contract afsluiting. Daarvoor moet aan twee voorwaarden voldaan worden:
- het restafval van uw bedrijf is vergelijkbaar naar aard, samenstelling en hoeveelheid met huishoudelijke afvalstoffen. Deze hoeveelheid is begrensd op 3 restafvalzakken van 60 liter per tweewekelijkse ophaling of één container van 22,5 kg restafval per tweewekelijkse ophaling;
- deze maximale hoeveelheid wordt ingezameld in één ronde met huishoudelijke afval.

Naar boven

Wanneer is bedrijfsrestafval qua hoeveelheid vergelijkbaar met huishoudelijk afval?

De OVAM gaat ervan uit dat een gemiddeld gezin maximaal drie restafvalzakken van 60 liter aanbiedt per tweewekelijkse ophaling of één container van 22,5 kg restafval. Deze maximale hoeveelheid geldt ook voor de bedrijfsrestafvalstoffen, vergelijkbaar met het huisvuil van de gezinnen, dat aan huis worden ingezameld. Het politiereglement kan de maxima per afvalfractie opnemen en aangeven dat deze ook gelden voor het vergelijkbare bedrijfsafval.

Naar boven

Moet ik zelf voor een contract zorgen of zorgt mijn inzamelaar hiervoor?

Een contract afsluiten is een gedeelde verantwoordelijkheid. Neem dus zeker contact op met uw inzamelaar.

Naar boven

De afval-inzameling van mijn bedrijf verloopt via de onderhoudsfirma, hoe zit het dan met het contract?

U, als afvalstoffenproducent, mag afvalstoffen enkel meegeven met een geregistreerd inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar (IHM) of rechtstreeks afvoeren naar een vergunde verwerker van afvalstoffen.

In het geval u voor de afvalinzameling werkt met een onderhoudsfirma zal u een contract moeten afsluiten voor de ophaling van het gemengd bedrijfsafval hetzij met deze onderhoudsfirma, hetzij met de effectieve inzamelaar van het afval. Dit is afhankelijk van de activiteiten die de onderhoudsfirma uitvoert in uw bedrijf. Het contract moet afgesloten worden met de onderhoudsfirma wanneer de onderhoudsfirma het gemengd bedrijfsafval meeneemt of de effectieve afvalophaling door een inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar regelt. In de andere gevallen moet uw bedrijf een contract afsluiten met de effectieve ophaler van het afval.

Belangrijk: degene waarmee u het contract afsluit moet wel degelijk geregistreerd zijn als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar.

Naar boven

Ik ben een onderhoudsfirma, aan welke verplichtingen moet ik voldoen?

Indien er tijdens uw dienstverlening als onderhoudsfirma afvalstoffen ontstaan (bv. schildersafval bij schilderwerken, groenafval bij tuinonderhoud, olieafval bij onderhoud lift, lampen bij onderhoud verlichting, koelgasafval bij onderhoud airco’s, brandblussers bij nazicht ervan, …), dan wordt uw onderhoudsfirma beschouwd als de afvalstoffenproducent van deze afvalstoffen. In dit geval heeft u geen registratie nodig als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar, en is er geen identificatieformulier nodig tijdens het transport van deze afvalstoffen.

Voor wat betreft de afvalstoffen van uw klanten die zijn ontstaan vóór uw dienstverlening, maar die u tijdens uw dienstverlening behandelt (bv. door vuilbakjes te ledigen in een groter recipiënt, of deze afvalstoffen in te zamelen) wordt u niet beschouwd als de afvalstoffenproducent. In dit geval is het uw klant die als afvalstoffenproducent wordt beschouwd. Uw klant is verplicht om deze afvalstoffen mee te geven met een geregistreerd inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar (IHM) of rechtstreeks af te voeren naar een vergunde verwerker van afvalstoffen. Indien u, als onderhoudsfirma, deze afvalstoffen effectief meeneemt, dient u zich  te registreren als IHM en als vervoerder van afvalstoffen  dient u te voldoen aan alle verplichtingen die hieraan vast hangen. In het geval u gemengd bedrijfsafval inzamelt, moet u dus zorgen voor het contract conform artikel 6.1.1.4 van het VLAREMA.

Indien u, als onderhoudsfirma, dit afval niet meeneemt, maar wel de regelingen treft (u bepaalt wie het afval ophaalt, welke recipiënten gebruikt worden, …), dient u zich te registreren als IHM en ook hier dient u, in het geval het gaat om het gemengde bedrijfsafval, een contract te regelen met de afvalstoffenproducent.

Indien u als onderhoudsfirma dit afval louter deponeert in de recipiënten van de afvalophaler, dan dient u zich niet te registreren als IHM omdat u als onderhoudsfirma zelf geen regelingen treft. In dit geval beslist de afvalstoffenproducent zelf door wie zijn afval wordt opgehaald en dit wordt geregeld los van u, als onderhoudsfirma.

Naar boven

Ik huur als bedrijf, samen met andere bedrijven, ruimte in een gebouw. De afvalinzameling wordt collectief geregeld door de gebouwenbeheerder. Hoe moet het dan met het contract?

Er moet wel degelijk een contract worden afgesloten voor de inzameling van het bedrijfsrestafval. Ofwel regelt u dat als afvalstoffenproducent individueel met een geregistreerd inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar (IHM). Ofwel regelt de gebouwenbeheerder een groepscontract voor alle afvalstoffenproducenten (bedrijven) die in het gebouw gehuisvest zijn met de effectieve inzamelaar van het afval.

Naar boven

Ik ben een gebouwenbeheerder en het afval van de verschillende huurders (bedrijven) wordt in ons gebouw collectief ingezameld, aan welke verplichtingen moet ik voldoen?

Wij raden u aan een groepscontract te regelen tussen de effectieve inzamelaar van het afval en alle afvalstoffenproducenten (bedrijven) die in het gebouw gehuisvest zijn. Dit groepscontract dient ondertekend te zijn door alle individuele afvalstoffenproducenten. Daarnaast is het van belang dat u de nodige plaats voorziet voor de selectieve inzameling van het afval.

Naar boven

Voor welke afvalfracties moet het contract afgesloten worden?

Enkel met de inzamelaar die het bedrijfsrestafval komt inzamelen, moet een contract worden opgesteld. Dit contract bevat informatie over de afvalfracties die u selectief moet inzamelen.

Naar boven

Moet ik alles bij één inzamelaar meegeven?

Neen, dat is niet verplicht. U mag werken met verschillende inzamelaars.

Naar boven

Mag ik mijn afvalstoffen zelf naar het containerpark brengen?

In vele gevallen kan dat voor vergelijkbaar bedrijfsafval: afval dat naar aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar is met huishoudelijk afval. Informeer u hierover bij de milieudienst van uw gemeente.

Naar boven

Mag ik afvalstromen samenvoegen?

Dit is toegestaan onder bepaalde voorwaarden. In het contract tussen u en de afvalstoffeninzamelaar moet duidelijk beschreven staan welke afvalstoffen bij elkaar mogen. Enkel droge, niet-gevaarlijke afvalfracties komen in aanmerking. Bovendien moet de inzamelaar van het afval zich er toe verplichten de stromen nadien terug uit te sorteren voor recyclage zonder kwaliteitsverlies. De juiste voorwaarden vindt u in VLAREMA artikel 4.3.2.

Naar boven

Moet ik mijn contract vernieuwen?

Om te kunnen voldoen aan de nieuwe verplichting, zult u uw contract moeten aanpassen. Uw afvalinzamelaar zal u hierbij helpen.

Naar boven

Wat bij het niet naleven van de nieuwe verplichtingen?

Bij vaststelling kan een proces-verbaal worden opgemaakt door milieu-ambtenaren, milieu-inspectie, politie en in bepaalde gevallen door de OVAM.

Naar boven

Ik heb nog een vraag die hierboven niet is behandeld.

Stuur een mailtje naar iksorteer@ovam.be en wij contacteren u zo snel mogelijk.

Naar boven