Sint-Niklaas - Woonzone 3 voormalige textielbedrijven en een voormalige houthandel

Waar is de woonzone gelegen?

De site bestaat uit 100 percelen, verdeeld over 4 locaties.

Deze zijn gelegen aan de:

  •  Jan-Baptist Davidstraat 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 en 14, Jan Frans Willemsstraat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en 16 (inclusief de garages), Edmond Meertstraat 5, 6, 7, 8 tot 20 (even nummers),  Lamstraat 87, 95, 97, 99, 101, 103, 105 en 107 en de Lindenstraat 105 tot 125 (oneven nummers) (56 percelen)
  • Tortelduifstraat 1 tot en met 21 (25 percelen)
  • Smisstraat 1 en 3, Pottenbakkerstraat 20 en Tereken 113 (4 percelen)
  • Lavendelstraat 94, 97-118 en 126 - 196 (appartementen, tuin en garages) en Driekoningenstraat 48 (15 percelen)

Plannen waarop de locaties werden aangeduid en alle documenten die betrekking hebben tot deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts op deze pagina. In het sitebesluit en de aanvulling op dit besluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Locatie 1 - Jan-Baptist Davidstraat, Jan Frans Willemsstraat, Edmond Meertstraat, Lindenstraat en Lamstraat

Op deze locatie was in het verleden de firma S.A. Etablissement Edmond Meert/ N.V. Meert gevestigd. Dit voormalige textielbedrijf bestond onder meer uit een weverij, textielververij, ontvettingsafdeling en twijnderij (twijnen is meerdere draden om elkaar draaien). Deze activiteiten vonden plaats van 1932 tot in de jaren '70. Vanaf 1975 was het terrein een tijdje onbenut, nadien werd het verkaveld en bewoond.

Locatie 2 - Tortelduifstraat

Op deze locatie was in het verleden het bedrijf Vandewalle houthandel N.V. gevestigd. Naast de bewerking en opslag van hout en brandstoffen werd op het terrein ook hout– en steenafval gestort. Het bedrijf heeft zijn activiteiten stopgezet in 1994 en het terrein werd nadien verkocht en verkaveld.

Locatie 3 - Smisstraat, Pottenbakkerstraat, Tereken

Op deze locatie was in het verleden het bedrijf Beckers – Schallenberg PVBA gevestigd. Het betreft een textielbedrijf waar textiel chemisch werd behandeld en gereinigd. Daarnaast werden ook brandstoffen opgeslagen. De activiteiten zijn vermoedelijk gestart in 1960 (milieuvergunning). Sinds de jaren '80 werden er woningen gebouwd.

Locatie 4 - Lavendelstraat en Driekoningenstraat

Op deze locatie was de tapijtweverij la Carpette actief. Er werden tapijten geweven en behandeld. Daarnaast was er ook de opslag van brandstoffen. De activiteiten zijn gestart in 1932 (eerste milieuvergunning).

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat 25 maart 2015 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. Voor de site Meert N.V. werden op basis van nieuwe gegevens 33 bijkomende percelen toegevoegd aan de site. Deze aanvulling op het sitebesluit werd op 4 juni 2015 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. U vindt het sitebesluit en de aanvulling op het sitebesluit bij de publicaties rechts op deze pagina.

Het siteonderzoek werd op initiatief en op kosten van de OVAM uitgevoerd.

Algemene uitleg over woonzones vindt u op deze plek.

Wat zijn de resultaten?

Het siteonderzoek is afgerond. U vindt het conformiteitsattest terug bij de publicaties rechts op deze pagina.

Locatie 1 - Jan-Baptist Davidstraat, Jan Frans Willemsstraat, Edmond Meertstraat, Lindenstraat en Lamstraat

Ter hoogte van het speelplein werd verontreiniging met poly-aromatische koolwaterstoffen (PAK) en met minerale olie vastgesteld in het vaste deel van de aarde. Deze verontreiniging wordt gelinkt aan de voormalige ondergrondse brandstoftanks en aan de aanwezigheid van stenen in de bodem (oude funderingen van de fabriek). Verder werd een verontreiniging met arseen in het grondwater vastgesteld. Deze verontreiniging wordt niet gelinkt aan de textielfabriek en is mogelijk van natuurlijke oorsprong.
De verontreinigingen gaven geen aanleiding tot verder onderzoek en een bodemsanering is niet noodzakelijk.

Locatie 2 - Tortelduifstraat

Er werd een lichte verhoging aan minerale olie vastgesteld in het vaste deel van de bodem die de richtwaarde, maar niet de bodemsaneringsnorm overschrijdt. Tijdens het boren werd hout- en steenafval vastgesteld. In het grondwater werd een verontreiniging met arseen in het grondwater vastgesteld. Deze verontreiniging is mogelijk gelinkt aan de opslag van behandeld hout.
De verontreiniging vormt geen ernstige bodemverontreiniging. Een bodemsanering is niet noodzakelijk.

Locatie 3 - Smisstraat, Pottenbakkerstraat, Tereken

Er werd een verontreiniging met PAK vastgesteld in het vaste deel van de bodem. Deze verontreiniging is mogelijk gelinkt aan puinhoudend materiaal in de bodem. Daarnaast werd een verhoging van arseen in het grondwater vastgesteld. Deze verontreiniging wordt niet gelinkt aan de historische activiteiten en is mogelijk van natuurlijke oorsprong.
De verontreinigingen gaven geen aanleiding tot verder bodemonderzoek en een bodemsanering is niet noodzakelijk.

Locatie 4 - Lavendelstraat en Driekoningenstraat

Er werd een verhoging van zware metalen in het vaste deel van de aarde vastgesteld. De bodemsaneringsnorm wordt niet overschreden. In het grondwater wordt een verontreiniging met arseen vastgesteld. De verontreiniging wordt niet gelinkt aan de voormalige activiteiten.
Tijdens een voorgaand bodemonderzoek werd ter hoogte van de Driekoningenstraat een verontreiniging met BTEX in het grondwater vastgesteld. Het betrof een beperkte verontreiniging.

De verontreinigingen gaven geen aanleiding tot verder bodemonderzoek en een bodemsanering is niet noodzakelijk.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook de OVAM contacteren.