Sint-Truiden - Bernissem -gassite

Waar is deze gassite gelegen?

Deze gassite is gelegen aan Bernissem in Sint-Truiden, en omvat twee kadastrale percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de gassite uitgevoerd?

In de tweede helft van de 19de eeuw werd er ter hoogte van deze percelen een suikerfabriek opgericht. Op plannen van 1850 is deze fabriek reeds te zien en in 1911 was er een gashouder merkbaar. Het gas verlichtte waarschijnlijk de fabriek, maar het is eveneens mogelijk dat dit de machines aandreef. In 1939 werd de oorspronkelijke suikerfabriek deels afgebroken waaronder ook de gashouder. Daarna werden de resterende gebouwen gebruikt voor landbouwactiviteiten.

Hoe pakt de OVAM deze gassite aan?

Voor deze percelen werd er aan de eigenaars vrijstelling van saneringsplicht verleend nadat er een oriënterend bodemonderzoek was uitgevoerd. De OVAM neemt de verdere onderzoeken, waaronder  een beschrijvend bodemonderzoek voor haar rekening. Als dit onderzoek uitwijst dat bodemsanering nodig is, treedt de OVAM ook voor deze sanering als opdrachtgever op en financiert ze deze.

Omdat gasfabrieken allen gekenmerkt worden door eenzelfde type verontreiniging en veelal gelegen zijn in sterk verstedelijkt gebied, besliste de OVAM om deze sites versneld aan te pakken.

Klik hier voor algemene info over gassites.

Wat zijn de resultaten?

Voor deze gassite werd er reeds een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er in het vaste deel van de aarde verontreinigingen met zware metalen en PAK's aanwezig zijn. Er wordt een uitgebreider gassite-onderzoek uitgevoerd om deze verontreiniging verder in kaart te brengen.

Wat is de tijdsplanning?

Momenteel werkt de OVAM aan een bestek waardoor er een beschrijvend bodemonderzoek kan uitgevoerd worden.

Wie is wie?

Projectverantwoordelijke OVAM: Tim Lieben

Bodemsaneringsdeskundige: nog aan te besteden

 

Contact

Tim Lieben
015 284 472
ambtshalve@ovam.be
Dossiernummer: 13078-9