Specifieke regeling voor waterbodems binnen het Bodemdecreet

Het waterbodembeleid binnen het Bodemdecreet is afgestemd op het decreet Integraal Waterbeleid.

De coördinatie van het integraal waterbeleid gebeurt in Vlaanderen door de coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW). De coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid is multidisciplinair en beleidsdomeinoverschrijdend samengesteld en staat op het niveau van het Vlaamse Gewest in voor de voorbereiding, de planning en de opvolging van het integraal waterbeleid. Ze wordt hierin bijgestaan door een aantal werkgroepen. Zo werken waterloopbeheerders en de OVAM samen rond de waterbodemproblematiek binnen de werkgroep Bagger-en Ruimingsspecie.

Volgens het Bodemdecreet ligt de verplichting om een waterbodemonderzoek uit te voeren bij de waterloopbeheerder. De Vlaamse Regering zal op advies van de coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid en de OVAM die waterlopen aanwijzen waar de beheerder binnen een bepaalde termijn een waterbodemonderzoek moet uitvoeren. Dit advies zal opgemaakt worden volgens de methodiek van prioriteitstelling binnen de werkgroep Bagger-en Ruimingsspecie. Als uit het waterbodemonderzoek een ernstige bodemverontreiniging blijkt, zal er overgegaan moeten worden tot sanering. De prioritair te saneren waterbodems zullen door de Vlaamse Regering aangeduid worden na advies van Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid en de OVAM (zie stroomschema). Dit stroomschema kunt u ook downloaden.

Methodiek van prioriteitenstelling