Standaardprocedure waterbodemonderzoek

In een waterbodemonderzoek wordt nagegaan of er een ernstige bodemverontreiniging bestaat ter hoogte van de waterbodem. Het beoogt een beschrijving te geven van de aard, hoeveelheid, concentratie, oorsprong en omvang van de verontreinigende stoffen of organismen en de potentiële verspreiding. Daarnaast evalueert een waterbodemonderzoek de risico's die de waterbodemverontreiniging kan stellen voor zowel mens, plant en dier en als voor het grond- en oppervlaktewater.

  • De OVAM ontwikkelde, samen met een studiebureau en de coördinatiecommisie Integraal Waterbeleid werkgroep Bagger-en Ruimingsspecie, een ontwerp-standaardprocedure voor waterbodemonderzoek. Dit gebeurde op basis van bestaande bemonsterings-en analyseprotocollen voor waterbodems en de reeds beschikbare kennis rond risicobeoordeling. Het waterbodemonderzoek bevat volgende elementen:
  • Het historisch onderzoek waarin de waterloopkarakteristieken worden opgenomen. Alle relevante gegevens zoals bijvoorbeeld (voormalige) lozingspunten, reeds bekende verontreinigingssituatie, menselijke ingrepen, aanwezigheid van industrie, enzomeer worden geïnventariseerd.
  • De bemonsteringsstrategie waarmee de globale verontreiniging, aanwezig in en rond de waterloop, zo accuraat mogelijk in kaart wordt gebracht. De monsternames en analyses gepland in het waterbodemonderzoek reiken dus verder dan de analyses die tot nu toe gekend zijn binnen het waterbodemmeetnet van de Vlaamse Milieumaatschappij. Niet alleen worden stalen genomen van de sedimentlaag, maar ook van de onderliggende waterbodem, oevers, overstromingsgebieden en eventueel van grondwater.
  • Het risico: er wordt nagegaan of er een humaantoxicologisch, ecologisch of verspreidingsrisico bestaat en of de vastgestelde verontreiniging bijgevolg een ernstige bodemverontreiniging vormt.
  • Indien nodig zal een saneringsadvies opgesteld kunnen worden.

Een eerste versie van standaardprocedure waterbodemonderzoek werd opgemaakt in opdracht van de OVAM. Evaluatie gebeurde binnen de werkgroep bagger- en ruimingsspecie van de Coördinatiecommisie Integraal Waterbeleid (CIW).

Momenteel gaan we na via een aantal pilootprojecten of alle elementen uit de ontwerp-standaardprocedure ook praktisch uitvoerbaar zijn. Op basis van deze ervaring zijn aanpassingen mogelijk.

De ontwerp-standaardprocedure is aan te vragen via waterbodem@ovam.be.