Standaardprocedures Bodemdecreet

De OVAM stelt een aantal standaardprocedures ter beschikking voor het opstellen van bodemonderzoeks- en saneringsrapporten. De bodemsaneringsdeskundige kan van de vastgelegde methoden afwijken als hierdoor een gelijkwaardige of betere kwaliteit van informatie wordt verkregen. Ook kan sectoraal afgeweken worden als er gelijkwaardige richtlijnen en/of codes van goede praktijk, goedgekeurd door de overheid, worden toegepast.

Als aanvulling op de standaardprocedures stelt de OVAM ook een aantal codes van goede praktijk beschikbaar.

Wijziging standaardprocedures en richtlijn schadegevallen en evaluatierapport, juni 2018

Er worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in de standaardprocedures en de richtlijn schadegevallen en evaluatierapport. Deze wijzigingen treden in werking vanaf 1 april 2019. Er is geen overgangsperiode. Rapporten die ingediend worden vanaf 1 april 2019 moeten voldoen aan de nieuwe procedures.

Standaardprocedure Oriënterend Bodemonderzoek

Versie juni 2018 (van kracht op 1 april 2019)

Er worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in de standaardprocedure oriënterend bodemonderzoek. Deze wijzigingen treden in werking vanaf 1 april 2019.

pdf bestandStandaardprocedure Oriënterend Bodemonderzoek, versie juni 2018.pdf (1.48 MB)

pdf bestandStandaardprocedure Oriënterend Bodemonderzoek, versie juni 2018 (wijzigingen zichtbaar).pdf (1.54 MB)

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Aanpassingen naar aanleiding van het gewijzigd Bodemdecreet.
 • Integratie van geactualiseerd asbeststappenplan
 • Aanleveren van labels.
 • Administratief OBO wijziging beperkt of geen veldwerk, zin en toetsingswaarde.
 • Extra paragraaf in verband met preventieplan.
 • Extra paragraaf over mogelijks aanwezig evaluatierapport schade.
 • Wijzigingen delen van percelen.
 • Plannen met resultaten uit voorgaande onderzoeken steeds toe te voegen.
 • Toevoeging paragraaf in verband met preventie en uitspraak exploitatieonderzoek enkel over onderzochte deel.
 • Er is een nieuw pdf-bestand “samenvatting per grond” gecreëerd. Grondige aanpassing tabel: “Samenvatting van de verontreinigingstoestand per grond”. (+ extra bijlage verduidelijking)
 • Wijziging bijlage ivm herevaluatie van de verontreinigingstoestand, rapport strategie 5A en blanco percelen.
 • In geval van gedwongen mede-eigendom moeten de gegevens van de syndicus worden opgenomen.
 • De ondertekeningstabel werd aangepast.

Versie september 2017 (van kracht sinds 1 oktober 2017)

pdf bestandStandaardprocedure Oriënterend Bodemonderzoek, versie sept 2017.pdf (1.54 MB)

Standaardprocedure Beschrijvend Bodemonderzoek

Versie juni 2018 (van kracht op 1 april 2019)

Er worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in de standaardprocedure beschrijvend bodemonderzoek. Deze wijzigingen treden in werking vanaf 1 april 2019.

pdf bestandStandaardprocedure Beschrijvend Bodemonderzoek, versie juni 2018.pdf (2.75 MB)

pdf bestandStandaardprocedure Beschrijvend Bodemonderzoek, versie juni 2018 (wijzigingen zichtbaar).pdf (3.71 MB)

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Aanpassingen naar aanleiding van het gewijzigd Bodemdecreet.
 • Aanleveren van labels.
 • Het thema “gebruiksadviezen” werd herzien, zowel op vlak van richtlijnen als op vlak van rapportage.
 • Indien op een kadastraal perceel uitsluitend afperkende boringen zijn uitgevoerd en hierbij is geen bodemverontreiniging vastgesteld, dan moet er voor dit kadastraal perceel geen uitspraak worden gedaan.
 • Het besluit moet enkel geformuleerd worden voor de verontreinigingen die voorwerp uitmaken van voorliggend beschrijvend bodemonderzoek.
 • Digitale (GIS-matige) aanlevering van verontreinigingen en gebruiksadviezen.
 • Er is een nieuw pdf-bestand “samenvatting per grond” gecreëerd. Grondige aanpassing tabel: “Samenvatting van de verontreinigingstoestand per grond”. (+ extra bijlage verduidelijking)
 • In geval van gedwongen mede-eigendom moeten de gegevens van de syndicus worden opgenomen.
 • De ondertekeningstabel werd aangepast.

Versie januari 2017 (van kracht sinds 23 februari 2017)

pdf bestandStandaardprocedure Beschrijvend Bodemonderzoek, versie jan 2017.pdf (12.95 MB)

Standaardprocedure Oriënterend en Beschrijvend Bodemonderzoek

Versie juni 2018 (van kracht op 1 april 2019)

Er worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in de standaardprocedure oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek. Deze wijzigingen treden in werking vanaf 1 april 2019.

pdf bestandStandaardprocedure Oriënterend en Beschrijvend Bodemonderzoek, versie juni 2018.pdf (392 kB)

pdf bestandStandaardprocedure Oriënterend en Beschrijvend Bodemonderzoek, versie juni 2018 (wijzigingen zichtbaar).pdf (657 kB)

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Er wordt verwezen naar de respectievelijke wijzigingen van de Standaardprocedure Oriënterend bodemonderzoek en de Standaardprocedure Beschrijvend bodemonderzoek.
 • Bijzondere bepalingen voor het siteonderzoek

Versie januari 2017 (van kracht sinds 23 februari 2017)

pdf bestandStandaardprocedure Oriënterend en Beschrijvend Bodemonderzoek, versie jan 2017.pdf (667 kB)

Standaardprocedure Bodemsaneringsproject

Versie juni 2018 (van kracht op 1 april 2019)

Er worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in de standaardprocedure Bodemsaneringsproject. Deze wijzigingen treden in werking vanaf 1 april 2019.

pdf bestandStandaardprocedure Bodemsaneringsproject, versie juni 2018.pdf (1.16 MB)

pdf bestandStandaardprocedure Bodemsaneringsproject, versie juni 2018 (wijzigingen zichtbaar).pdf (1.32 MB)

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Het thema “gebruiksadviezen” werd herzien, zowel op vlak van richtlijnen als op vlak van rapportage.
 • Aanleveren van labels.
 • Verwijzing naar de grondige aanpassing tabel: “Samenvatting van de verontreinigingstoestand per grond”.
 • Opname van gemotiveerd verzoek in het bodemsaneringsproject met de vraag om af te wijken van de voorwaarden, opgelegd door of krachtens titel V van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) (cfr. Artikel 52 van het Bodemdecreet).
 • Update regelgeving gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater.
 • De rapportage van de informatie van het veldwerk en de analyses werd aangevuld in functie van de uniformiteit ervan tussen de verschillende opdrachttypes.
 • De ondertekeningstabel werd aangepast.

Versie januari 2017 (van kracht sinds 23 februari 2017)

pdf bestandStandaardprocedure Bodemsaneringsproject, versie jan 2017.pdf (1.53 MB)

Standaardprocedure Beperkt Bodemsaneringsproject

Versie juni 2018 (van kracht op 1 april 2019)

Er worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in de standaardprocedure beperkt bodemsaneringsproject. Deze wijzigingen treden in werking vanaf 1 april 2019.

pdf bestandStandaardprocedure Beperkt Bodemsaneringsproject, versie juni 2018.pdf (688 kB)

pdf bestandStandaardprocedure Beperkt Bodemsaneringsproject, versie juni 2018 (wijzigingen zichtbaar).pdf (855 kB)

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Er wordt verwezen naar de aanpassingen van de Standaardprocedure Bodemsaneringsproject.

Versie januari 2017 (van kracht sinds 23 februari 2017)

pdf bestandStandaardprocedure Beperkt Bodemsaneringsproject, versie jan 2017.pdf (902 kB)

Standaardprocedure Bodemsaneringswerken, Eindevaluatieonderzoek en Nazorg

Versie juni 2018 (van kracht op 1 april 2019)

Er worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in de standaardprocedure bodemsaneringswerken, eindevaluatieonderzoek en nazorg. Deze wijzigingen treden in werking vanaf 1 april 2019.

pdf bestandStandaardprocedure Bodemsaneringswerken, Eindevaluatieonderzoek en Nazorg, versie juni 2018 .pdf (1.1 MB)

pdf bestandStandaardprocedure Bodemsaneringswerken, Eindevaluatieonderzoek en Nazorg, versie juni 2018 (wijzigingen zichtbaar).pdf (1.14 MB)

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Algemeen:
  • De bodemsaneringsdeskundige moet de aanwezigheid van de noodzakelijke documenten, attesten, certificaten ...  in het kader van de milieuveiligheid en de arbeidsveiligheid controleren. Het is niet langer nodig om dergelijke documenten ook aan de OVAM over te maken.
  • Verwijzing naar de gewijzigde wetgeving rond arbeidsveiligheid.
  • De rapportage van de informatie van het veldwerk en de analyses werd aangevuld in functie van de uniformiteit ervan tussen de verschillende opdrachttypes.
 • Eindevaluatieonderzoek:
  • Aanleveren van labels.
  • Er moeten ook digitale ruimtelijke gegevens worden aangeleverd voor P-zinnen en voor gebruiksadviezen.
  • Er is een nieuw pdf-bestand “samenvatting per grond” gecreëerd. Grondige aanpassing tabel: “Samenvatting van de verontreinigingstoestand per grond”.
  • Het thema “gebruiksadviezen” werd herzien, zowel op vlak van richtlijnen als op vlak van rapportage.
  • In geval van gedwongen mede-eigendom moeten de gegevens van de syndicus worden opgenomen.
  • De ondertekeningstabel werd aangepast.

Versie januari 2017 (van kracht sinds 23 februari 2017)

pdf bestandStandaardprocedure Bodemsaneringswerken, Eindevaluatieonderzoek en Nazorg, versie jan 2017.pdf (1.07 MB)

 

Richtlijn schadegevallen en evaluatierapport

Het milieuschadedecreet werd geïmplementeerd. De bodemsaneringsdeskundige dient na te gaan of het schadegeval onder de definitie van milieuschade zoals vermeld in het milieuschadedecreet valt. Hij dient dit ook duidelijk bij het besluit van het evaluatierapport te vermelden.

Als het schadegeval niet onder de vorm van een evaluatierapport, maar onder de vorm van een onderzoeksverslag of beschrijvend bodemonderzoek werd onderzocht, is dezelfde regeling van toepassing.

Versie juni 2018 (van kracht op 1 april 2019)

Er worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in de richtlijn schadegevallen en evaluatierapport. Rapporten die ingediend worden vanaf 1 april 2019 moeten voldoen aan deze nieuwe richtlijn.

pdf bestandRichtlijn Schadegevallen en Evaluatierapport, versie juni 2018.pdf (168 kB)

pdf bestandRichtlijn Schadegevallen en Evaluatierapport, versie juni 2018 (wijzigingen zichtbaar).pdf (234 kB)

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Aanpassingen naar aanleiding van het gewijzigd Bodemdecreet (melding van het schadegeval binnen 30 dagen in plaats van 14 dagen aan de bevoegde overheid indien men gebruik wenst te maken van de schadegevallenprocedure).
 • Aanleveren van labels.
 • Het thema 'gebruiksadviezen' werd herzien.
 • Verduidelijking omtrent 'effectieve' behandeling binnen de schadegevallenprocedure.
 • Verduidelijking omtrent het invullen van de tabel 'Samenvatting van de verontreinigingstoestand aangaande het schadegeval (per perceel)' en de vermelding van verspreidingspercelen in het evaluatierapport.
 • De ondertekeningstabel werd aangepast.

Versie januari 2017 (van kracht sinds 23 februari 2017)

pdf bestandRichtlijn Schadegevallen en Evaluatierapport, versie jan 2017.pdf (279 kB)

Contact

OVAM - Team Klantenbeheer
015 284 458
bodem@ovam.be