Standaardprocedures Bodemdecreet

Voor het opstellen van bodemonderzoeks- en saneringsrapporten, stelt de OVAM een aantal standaardprocedures ter beschikking. Deze standaardprocedures worden vastgesteld bij besluit van de Vlaams minister, bevoegd voor het leefmilieu. Als aanvulling op de standaardprocedures stelt de OVAM ook een aantal codes van goede praktijk beschikbaar.

Wijziging standaardprocedure voor bodemsaneringsproject en beperkt bodemsaneringsproject

Vanaf 1 oktober 2021 gaat er een nieuwe versie van de standaardprocedure bodemsaneringsproject en beperkt bodemsaneringsproject in voege.
Er is een overgangsperiode voorzien.
Rapporten die ingediend worden vanaf 1 maart 2022 moeten voldoen aan de nieuwe standaardprocedure.

Standaardprocedure Oriënterend Bodemonderzoek

Versie april 2020 (van kracht op 1 september 2020)

Standaardprocedure Oriënterend Bodemonderzoek, versie juni 2020

 • In co-creatie met VOBAS en VEB heeft de OVAM deze standaardprocedure herwerkt.
  • Grondige aanpassing en vereenvoudiging van het document.
  • Overname van wetteksten en andere procedures is zoveel mogelijk vermeden.
  • Introductie van de termen bindend, richtinggevend en adviserend.

Versie juni 2018 (van kracht tot 31 augustus 2020)

Standaardprocedure Oriënterend Bodemonderzoek, versie juni 2018

Standaardprocedure Beschrijvend Bodemonderzoek

Versie april 2020 (van kracht op 1 september 2020)

Standaardprocedure Beschrijvend Bodemonderzoek versie 2020

 • In co-creatie met VEB en VOBAS heeft de OVAM deze standaardprocedure herwerkt.
  • Grondige aanpassing en vereenvoudiging van het document.
  • Overname van wetteksten en andere procedures is zoveel mogelijk vermeden.
  • Introductie van de termen bindend, richtinggevend en adviserend.
 • De "Code van goede praktijk voor onderzoeken en saneren van stortplaatsen" is nog in opmaak.

Versie juni 2018 (van kracht tot 31 augustus 2020)

Standaardprocedure Beschrijvend Bodemonderzoek versie juni 2018

Standaardprocedure Oriënterend en Beschrijvend Bodemonderzoek

Versie april 2020 (van kracht op 1 september 2020)

Standaardprocedure Oriënterend en Beschrijvend Bodemonderzoek versie 2020

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Er wordt verwezen naar de respectievelijke wijzigingen van de Standaardprocedure Oriënterend bodemonderzoek en de Standaardprocedure Beschrijvend bodemonderzoek.

Versie juni 2018 (van kracht tot 31 augustus 2020)

Standaardprocedure Oriënterend en Beschrijvend Bodemonderzoek versie juni 2018

Standaardprocedure Bodemsaneringsproject en Beperkt bodemsaneringsproject

Versie augustus 2021 (van kracht op 1 oktober 2021, verplicht toe te passen vanaf 1 maart 2022).

Standaardprocedure Bodemsaneringsproject en Beperkt Bodemsaneringsproject - versie augustus 2021

 • In co-creatie met VEB en VOBAS heeft de OVAM deze standaardprocedure herwerkt.
  • De standaardprocedure bodemsaneringsproject en de standaardprocedure beperkt bodemsaneringsproject zijn samengevoegd tot één standaardprocedure.
  • De overname van wetteksten en andere procedures is zoveel mogelijk vermeden.
  • Introductie van de termen bindend, richtinggevend en adiserend.
 • Een aantal codes van goede praktijk en documenten is de OVAM aan het finaliseren. Deze worden nog op de website geplaatst.

Versie april 2020 (toepasbaar tot 28 februari 2022)

Standaardprocedure Bodemsaneringsproject versie 2020

Standaardprocedure Beperkt Bodemsaneringsproject versie 2020

Standaardprocedure Bodemsaneringswerken, Eindevaluatieonderzoek en Nazorg

Versie april 2020 (van kracht op 1 september 2020)

Standaardprocedure Bodemsaneringswerken, Eindevaluatieonderzoek en Nazorg versie 2020

Standaardprocedure Bodemsaneringswerken, Eindevaluatieonderzoek en Nazorg versie 2020 (wijzigingen zichtbaar)

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Algemeen:

  • In het kader van een kwalitatieve, onafhankelijke en objectieve uitvoering zijn de onverenigbaarheid en de beheersmaatregelen verder verduidelijkt (artikel 53/5, §1 en §2 van het VLAREL).
  • Toetsing van de analyseresultaten:
   • Analyseresultaten moeten niet meer getoetst worden aan de streefwaarden.
   • Voor niet genormeerde parameters moet er geen toetsingswaarde “streefwaarde” meer worden ontwikkeld.
  • De definities van restverontreiniging, bronperceel en verspreidingsperceel zijn aangepast.
 • Eindevaluatieonderzoek:
  • Het label “IED” wordt “Richtlijn industriële emissie”.
  • De verklaring die hoort bij de ondertekeningstabel wijzigde.
  • Voor niet genormeerde parameters is het beoordelingskader (O- en P-zin) aangepast.
  • De tabel “samenvatting van de verontreinigingstoestand per grond” is aangepast.
  • De tabel “administratieve gegevens van de verontreiniging” is vervangen door de tabel “samenvatting van de verontreiniging”, zowel voor de restverontreiniging als voor de nieuwe bodemverontreiniging door het gebruik van de bodemsaneringsinstallatie.

Versie juni 2018 (van kracht tot 31 augustus 2020)

Standaardprocedure Bodemsaneringswerken, Eindevaluatieonderzoek en Nazorg, versie juni 2018

Richtlijn schadegevallen en evaluatierapport

Het milieuschadedecreet werd geïmplementeerd. De bodemsaneringsdeskundige dient na te gaan of het schadegeval onder de definitie van milieuschade zoals vermeld in het milieuschadedecreet valt. Hij dient dit ook duidelijk bij het besluit van het evaluatierapport te vermelden.

Als het schadegeval niet onder de vorm van een evaluatierapport, maar onder de vorm van een onderzoeksverslag of beschrijvend bodemonderzoek werd onderzocht, is dezelfde regeling van toepassing.

Versie 2020 (van kracht op 1 september 2020)

Er worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in de richtlijn schadegevallen en evaluatierapport. Rapporten die ingediend worden vanaf 1 september 2020 moeten voldoen aan deze nieuwe richtlijn.

Richtlijn Schadegevallen en Evaluatierapport versie 2020

Richtlijn Schadegevallen en Evaluatierapport versie 2020 (wijzigingen zichtbaar)

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • In het kader van een kwalitatieve, onafhankelijke en objectieve uitvoering zijn de onverenigbaarheid en de beheersmaatregelen verder verduidelijkt (artikel 53/5, §1 en §2 van het VLAREL).
 • De verklaring die hoort bij de ondertekeningstabel wijzigde.
 • De tabel 'administratieve gegevens van de opdracht' werd aangepast.
 • Toevoeging van een schema om te verduidelijken wanneer er sprake is van milieuschade.
 • De schadegevallenprocedure kan toegepast worden na melding van het schadegeval en akkoord van de bevoegde overheid. Er wordt gevraagd om in het rapport de datum van vaststelling van het schadegeval, datum van melding aan de bevoegde overheid en datum van de beslissing van de bevoegde overheid te vermelden.
 • Andere wijzigingen rekening houdende met de vernieuwde standaardprocedures en opgedane ervaringen.

Versie juni 2018 (van kracht tot 31 augustus 2020)

Richtlijn Schadegevallen en Evaluatierapport versie juni 2018