Subsidies asbestafbouw voor lokale besturen

  • 23 mei 2018

De OVAM overhandigt dit voorjaar aan de Vlaamse regering een asbestafbouwplan ter realisatie van de beleidsdoelstelling ‘Asbestveilig Vlaanderen 2040’. In het licht daarvan verruimt de OVAM het ‘Subsidiebesluit lokale besturen’ zodat lokale besturen asbestafbouwprojecten kunnen realiseren met subsidies tot 90% voor de asbestmeerkost. Lokale besturen hebben daarbij de mogelijkheid deze projecten te organiseren voor onder mer particulieren, sport-, jeugd- en socioculuturele verenigingen, landbouwers en KMO's (tot maximaal 1.500 m² dakoppervlakte), maar kunnen ook deelnemen voor het eigen patrimonium.

Met een verbreding van het subsidiebesluit lokale besturen van de OVAM hebben lokale besturen de mogelijkheid om autonoom een selectie te maken van projectvarianten die optimaal aansluiten bij de lokale beleidsvisie op gebied van asbest, afval en energierenovatie.

De onderstaande zes subsidiabele projectvarianten in het subsidiebesluit zetten in op ontzorging voor de burger in formules zoals ‘bronophaling’ en in het vinden van een geschikte aannemer ‘eenvoudige handelingen’ bij hechtgebonden toepassingen of een ‘erkende asbestverwijderaar’ bij losgebonden toepassingen:

  • Bronophaling: de ophaling van asbestcement aan huis via platenzakken of containers
  • Bronverpakking om een verpakte aanlevering te organiseren in het recyclagepark
  • samenkoopformules voor dakvervanging, asbestinventarisatie en verwijdering in hermetische zone van niet-hechtgebonden asbesttoepassingen zoals leidingisolatie en asbestkarton. Lokale besturen kunnen hierbij voor particulieren het marktknelpunt wegwerken van het moeizaam verkrijgen van offertes. Asbestverwijdering kan hierbij ook vlot samensporen met eventueel reeds voorziene energierenovatieprojecten zoals de plaatsing van dakisolatie, zonnepanelen en een stookplaatsrenovatie.

Bij het indienen van de projectaanvragen zal het ‘fifo-principe’ gehanteerd worden. Lokale besturen hebben er dan ook alle belang bij zo spoedig mogelijk een aanvraag in te dienen bij de OVAM.

Heeft u als lokaal bestuur interesse om (al dan niet intergemeentelijk) een project in te dienen? Neem dan contact op met het Team Asbestafbouw via asbest@ovam.be. De ondertekende verruiming van het MB en AR zullen weldra na officiële goedkeuring via volgende link terug te vinden zijn samen met de nodige toelichting www.ovam.be/subsidies-voor-lokale-besturen