Subsidies voor lokale besturen

Subsidies duurzaam materialenbeheer bij lokale besturen

De Vlaamse overheid helpt lokale besturen bij het uitwerken van een duurzaam afvalstoffen – en materialenbeleid. De OVAM heeft daarvoor diverse subsidiemogelijkheden. Gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen steun krijgen voor investeringen en projecten rond preventie, het beheer en inzameling van afvalstoffen en materialen. Vlaanderen Circulair ondersteunt innovatieve projecten voor de Circulaire Stad. Ga hier te rade voor meer informatie. 

Daarnaast zet de OVAM in op de aanpak van zwerfvuil via de Mooimakers, het Werkplan halve euro - specifiek voor de inzameling van verpakkingsafval, of de organisatie van groene evenementen


Het subsidiebesluit

De circulaire economie rekent op de actieve inzet van lokale besturen. Gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden krijgen steun voor investeringen in functie van de selectieve inzameling en het beheer van afvalstoffen, zoals voorzieningen voor thuiscompostering, diftarsystemen, recyclageparken, investeringen inzake zwerfvuil- en sluikstortbeleid en voorvergistingsinstallaties.

Om in te spelen op de actuele behoeftes en prioriteiten en op basis van een evaluatie van de huidige subsidiemogelijkheden, werd het ministerieel besluit van 12 oktober 2017 (houdende vaststelling van nadere regels voor de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van lokale besturen worden uitgevoerd) recent aangepast. De wijzigingen werden op 29 mei 2019 goedgekeurd door de minister voor Omgeving, Natuur en Landbouw.

Wijzigingen vanaf 1 juni 2019

Lokale sorteeranalyses

Met dit wijzigingsbesluit wordt een nieuw artikel ingevoegd in verband met het uitvoeren van lokale sorteeranalyses. In het uitvoeringsplan voor Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval krijgen lokale besturen doelstellingen opgelegd om het huishoudelijk restafaval geproduceerd op hun grondgebied te verminderen. Daar zijn al verschillende maatregelen voor ingevoerd.

Het is belangrijk om, ook op lokaal niveau, te weten welke fracties nog in het restafval aanwezig zijn, om daarop het beleid af te stemmen. Daarom is ervoor gekozen om lokale sorteeranalyses te ondersteunen via het subsidiebesluit, op voorwaarde dat lokale besturen hun cijfers kunnen vergelijken met die van Vlaanderen. Om dat te verzekeren moet de gemeente of intercommunale de uitgangspunten van de Vlaamse sorteeranalyse volgen. Op intercommunaal niveau heeft de OVAM al een statistisch correcte steekproef opgesteld die de intercommunales en gemeenten kunnen volgen. U kunt de adressen van de steekproef opvragen via subsidies@ovam.be.

Asbestafbouwprojecten

Op basis van de opgedane ervaringen werd het artikel in het ministerieel besluit over projecten inzake asbestafbouw herschreven. Belangrijk is de invoering van een beperking binnen de verschillende projectformules 'groepsverwijdering' met als doel een betere spreiding van de beschikbare budgetten.

Kleine wijzigingen

Er werden ook een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd:

  • Om nog in aanmerking te komen voor subsidies in het kader van thuiscompostering moeten kunststof compostvaten en compostbakken voortaan voor minstens 80 procent uit gerecycleerde materialen bestaan. Het hout, gebruikt voor compostbakken, moet van duurzame oorsprong zijn (FSC-label of gelijkaardig).
  • In de rubriek 'investeringen in duurzame afvalvoorkomingsprojecten' worden investeringen in herbruikbare bekers expliciet vermeld. Deze investeringen komen gedurende de eerste drie jaren na ingang van het besluit in aamerking voor subsidiëring.
  • Recipiënten voor de ophaling van afvalstoffen aan huis moeten voortaan voor minstens 50 procent uit gerecycleerde materialen bestaan.
  • Bij het plaatsen van containers voor brengsystemen op korte afstand wordt het subsidieerbare bedrag verhoogd voro het plaatsen van een extra zuil bij een duocontainer.
  • De aankoop van een hakselaar om afval te verkleinen op een recyclagepark wordt opnieuw subsidieerbaar.
  • Bij het subsidiëren van mobiele recyclageparken wordt de voorwaarde opgelegd dat de parken minstens tien dagen per jaar ingezet moeten worden.

Dossier digitaal indienen

Op basis van de wijzigingen in het ministerieel besluit werd ook de algemene richtlijn bij het besluit aangepast. Bovendien werd in de algemene richtlijn de nieuwe verplichting opgenomen om subsidiedossiers digitaal in te dienen.

De wetgeving en gedetailleerde uitleg in de algemene richtlijn (te volgen procedures en meer informatie per subsidie-item) inzake investeringssubsidies, subsidies voor innovatieve projecten en subsidies in het kader van het asbestafbouwbeleid vindt u hiernaast onder Publicaties. Het aanvraagformulier 'Investeringen inzameling en beheer afvalstoffen' vindt u bij 'Formulieren en documenten'.

Asbestafbouwbeleid

Projecten in het kader van het asbestafbouwbeleid komen in aanmerking voor subsidiëring.

Voor deze projecten wordt een specifiek aanvraagformulier voorzien.  U vindt dit terug op de de rechterzijde van deze pagina bij 'Formulieren en documenten'.

Innovatieve projecten

Projecten die op een innovatieve manier aan de slag willen gaan met het duurzaam materialenbeheer, komen sinds eind 2014 in aanmerking voor een subsidie.

Specifieke documenten worden ter beschikking gesteld voor het indienen van deze innovatieve projecten op de rechterzijde van deze pagina bij 'Formulieren en documenten'.