Technische richtlijn grondwaterhandelingen : Beheer van bodemverontreiniging

Het uitwerken van een instrumentarium voor een duurzaam en verantwoord beheer van bodemverontreiniging is een strategische doelstelling van de afdeling bodembeheer van de OVAM. Doel is om alle betrokkenen op een verantwoordelijke manier te doen omgaan met een bodemverontreiniging. Sommige handelingen zoals een grondwateronttrekking beïnvloeden immers een bodemverontreiniging. Of worden er zelf door beïnvloed doordat de verontreiniging aangetrokken wordt. Het opbreken van een parking boven een bodemverontreiniging maakt deze verontreiniging risicovoller doordat rechtstreeks contact mogelijk wordt. Bij het inplannen van een verkaveling wordt best rekening gehouden met een aanwezige bodemverontreiniging.

Omdat het Bodemdecreet en Vlarebo in sommige gevallen geen of onvoldoende garanties bieden, onderzoekt de OVAM mogelijke beheersoplossingen voor zulke situaties.

Inventariserende studie

In een eerste stap werd een zo volledig mogelijke inventaris van de bestaande knelpunten opgemaakt (Bodembeheer_Inleiding). Bij de beschrijving van de knelpunten werd niet alleen naar de klassieke risico's (voor mens en natuur) gekeken. Er werd ook rekening gehouden met mogelijke en/of aangetoonde economisch-bedrijfsmatige en maatschappelijke impacten (Bodembeheer_Deelrapport 1_5.). Een volgende stap omvatte een grondige analyse van de knelpunten en het bedenken van mogelijke oplossingsscenario's (Bodembeheer_Deelrapport 6.).

Vele van de voorgestelde scenario's kijken aanzienlijk breder dan het huidige Bodemdecreet en dat heeft in sommige gevallen een behoorlijke impact op de werking van andere actoren dan de OVAM. Deze concepten werden dan ook voorgelegd aan een aantal externe partners. Zo toetsten we de praktische haalbaarheid, de wenselijkheid, de mogelijke impact, enzovoort van de voorgestelde oplossingen (Bodembeheer_Deelrapport 7_10).

Dit resulteerde in een tiental verder uit te werken ideeën (Bodembeheer_Deelrapport 11). Deze ideeën werden zoveel mogelijk verder opgenomen binnen bestaande werkgroepen van de OVAM.

Juridisch-technische studie naar de mogelijkheden van een adviesinstrument

Een mogelijke oplossing is het verplicht maken van een bodemcontrole bij het inplannen van bepaalde handelingen. In een vervolgstudie werd nagegaan welke alternatieve beleidsopties bestaan voor zo'n bodemcontrole. Er werd nagegaan welke optie het beste invulling geeft aan de vooropgestelde doelstellingen inzake beheer van bodemverontreiniging (juridisch technisch_onderzoek_adequate_bodemcontrole). De invoering van een bodemzorgplicht biedt veel mogelijkheden, vooral voor de verdere uitwerking van een preventief luik van het Bodemdecreet. Maar, binnen de huidige milieuregelgeving zijn al veel kapstokken voorzien waar ook gebruik van wordt gemaakt.

Richtlijn grondwaterhandelingen

Een grondwaterhandeling (voornamelijk infiltreren en onttrekken van grondwater) kan een bodemverontreiniging in de omgeving verspreiden. Voor deze specifieke groep van handelingen werd daarom een richtlijn opgemaakt. Deze biedt een praktische handleiding voor eenieder die van plan is een grondwaterhandeling uit te voeren, ter voorkoming van een mogelijk onacceptabele impact. Ze beoogt sensibiliserend te zijn voor de bouwheer met als doelstelling schade of nadelinge effecten te voorkomen.

Binnen het gehele traject van dit strategisch project werd ruime aandacht besteed aan terugkoppeling met ervaringsdeskundigen en doelgroepen.

Het kaderrapport met betrekking tot de grondwaterhandelingen vindt u hier (kaderrapport_Grondwaterhandelingen_14112012).

De technische richtlijn grondwaterhandelingen: grondwateronttrekkingen en -bemalingen vindt u hier (Technische_Richtlijn_Grondwaterhandelingen_28nov2012).