Meer weten over sites op particuliere gronden

Site
Woonzone
Locatie
Sitebesluit
Site-onderzoek
Voordelen site-aanpak
Overdracht van een grond in de site
Bodemsanering

Site

Een site is een verzameling van mogelijk verontreinigde gronden, vastgesteld krachtens het bodemdecreet. De gronden zijn meestal gelegen binnen één gemeente en vroeger kwam er een activiteit of inrichting voor die bodemverontreiniging kan veroorzaken. De eigenaars voldoen zeer waarschijnlijk aan de voorwaarden voor een vrijstelling van saneringsplicht en er zijn nu geen risico-activiteiten meer aanwezig op de percelen.

Woonzone

Een woonzone is een site die voornamelijk bewoond is.

Locatie

Een locatie is één grond of een groep aaneensluitende gronden. Een site bestaat uit 1 of meerdere locaties.

Sitebesluit

Het sitebesluit is het juridisch document dat de wettelijke basis vormt. Het sitebesluit wordt door de OVAM opgesteld en ondertekend, waarna het in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd. Zo kan de OVAM een site-onderzoek uitvoeren op haar initiatief en kosten.

In het besluit worden de eigenaars vrijgesteld van de uitvoering van een oriënterend bodemonderzoek bij een overdracht van hun grond. Ze worden ook vrijgesteld van de onderzoeks- en saneringsplicht.

Site-onderzoek

Dit is een bodemonderzoek dat uitgevoerd wordt voor de gronden van een site. Het focust zich enkel op de voormalige inrichting (bedrijf, installatie,stortplaats,...) waarvoor het sitebesluit werd opgemaakt. Het site-onderzoek combineert het oriënterend bodemonderzoek (OBO) en het beschrijvend bodemonderzoek (BBO). Het onderzoek start met het deel van het OBO. Daarin gaan we via staalnames van grond en grondwater na of de bodem verontreinigd is. Indien bodemverontreiniging wordt vastgesteld, voeren we een BBO uit. Het BBO brengt deze verontreiniging verder in kaart en gaat na of bodemsanering noodzakelijk is.

Voordelen site-aanpak

  • de eigenaars moeten zelf geen bodemonderzoek meer uitvoeren bij verkoop of voor het verplicht onderzoeksmoment van 31 januari 2027;
  • voor de eigenaars zijn er geen kosten;
  • minder administratieve last voor de eigenaars en bewoners;
  • door de globale aanpak is er sneller een volledig beeld van de kwaliteit van de bodem en van de mogelijke risico's van de bodemverontreiniging;
  • als het bodemonderzoek is afgerond, ontvangt de eigenaar een bodemattest en informatie over de mogelijke bodemverontreiniging.

Overdracht van een grond in de site

Overdracht kan plaatsvinden als er geen andere risico-activiteiten werden uitgevoerd dan de historische activiteiten waarvoor de site werd opgesteld. Als er wel andere risico-activiteiten werden uitgevoerd, moet de overdrager zelf nog een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren voor die andere activiteiten.

Bij elke overdracht van gronden is een bodemattest noodzakelijk. Als een grond opgenomen is in een site, wordt het sitebesluit op het bodemattest vermeld.

Bodemsanering

Als uit het bodemonderzoek blijkt dat bodemsanering noodzakelijk is, zal de OVAM deze uitvoeren. Dit enkel indien het bodemonderzoek effectief bevestigt dat de betrokken eigenaars niet saneringsplichtig zijn. Sanering start met de het opstellen van een bodemsaneringsproject. Dit is een rapport waarin we bepalen hoe we de bodemsaneringswerken zullen uitvoeren. Later starten de eigenlijke saneringswerken op het terrein.

Sites
Profielfoto Sites