Triggerwaarden waterbodems

  • 10 maart 2021

De richtlijnen en studies vindt u voortaan op de website van de OVAM. Een overzicht:

De brochure ‘Risicobeoordeling van verontreinigde waterbodems: naar een Vlaams beoordelingskader’ geeft een overzicht van de initiatieven die de OVAM heeft opgestart om een integrale methodiek uit te werken voor de aanpak van verontreinigde waterbodems.

De code van goede praktijk voor het onderzoek van waterbodem en oevers is het basisdocument voor de bodemsaneringsdeskundige. Deze code werd onlangs aangevuld met de triggerwaarden voor waterbodems (bijlage 7). De triggerwaarden werden ontwikkeld door de Universiteit van Antwerpen. Hoe dat gebeurde, leest u in het rapport ‘Waterbodem – Triggerwaarden voor verder onderzoek’. Let op! Voor een aantal stoffen was het nodig om de triggerwaarden beleidsmatig bij te stellen en af te stemmen op de waarden voor vrij hergebruik. Gebruik daarom altijd de triggerwaarden uit bijlage 7 van de Code van Goede Praktijk.

Waterlopen, en dus ook waterbodems, zijn complexe en dynamische systemen. Een risico-evaluatie uitvoeren voor verontreinigde waterbodem, vereist grondige kennis en inzicht. In de studie ‘Risicomodel waterbodem – literatuurstudie’ worden zeven (buitenlandse) procedures vergeleken. Op basis hiervan werken we een Vlaams risicomodel uit.

De literatuurstudie ‘Onderzoek relatie waterbodem – oppervlaktewater’ beschrijft de uitwisselingsprocessen en een aantal modellen en methodes die de relatie tussen de waterbodem en het oppervlaktewater modelleren en evalueren.

De brochure ‘Prioritaire en opkomende stoffen in sediment’ tenslotte, richt zich op de vragen welke van deze stoffen relevant zijn voor de waterbodem en waar je hotspots kan verwachten.

Voor het INTERREG-project Sullied Sediments werd eerder al een deskstudie uitgevoerd over de beschikbare saneringstechnieken voor verontreinigde waterbodem. Op basis van deze studie werd er een beslissingsondersteunend systeem voor waterbodemsanering uitgewerkt. Dit BOSS raadpleegt u op de website van emis.

Heeft u bij het lezen van deze documenten nog vragen, opmerkingen of suggesties, mail ze dan naar waterbodem@ovam.be