Turnhout - Quick-shop

Waar is het project gelegen?

De site Quick Shop, genoemd naar de voormalige droogkuisfirma Quick Shop, centraliseert zich rond de Herentalsstraat in de binnenstad van Turnhout. Vandaag heeft de OVAM op 67 percelen een bodemverontreiniging vastgesteld.

Hoe is de vervuiling ontstaan?

Het gaat om een historische verontreiniging met solventen, meer bepaald gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl's). Deze verontreiniging is het gevolg van de activiteiten van de voormalige droogkuisfirma. De OVAM heeft zowel een verontreiniging van de bodem als van het grondwater vastgesteld.

Zijn er gezondheidsrisico's?

Op basis van de aangetroffen concentraties in het grondwater kan de OVAM stellen dat de vastgestelde verontreiniging in en rond de Herentalsstraat geen direct risico vormt voor de volksgezondheid. Zo komt het grondwater niet in contact met het drinkwatersysteem en wordt er in de vervuilde zone ook geen grondwater gewonnen. Bovendien werd er bij twee kelderluchtmetingen in de kern van de verontreinigde zone geen verontreiniging door gechloreerde koolwaterstoffen vastgesteld. Zowel in huis als in de tuin heeft de vervuiling dus geen directe gevolgen voor de gezondheid. Wel vraagt de OVAM bewoners van de site uitdrukkelijk om de projectverantwoordelijke te contacteren als ze grondwater oppompen en gebruiken. Het gaat enkel om grondwaterwinning, niet om een regenwaterput.

Welke stappen zijn er al genomen in de bodemsanering?

Allereerst heeft de OVAM een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de bodem van 67 percelen in de binnenstad van Turnhout verontreinigd is met gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl's). Daarnaast heeft de OVAM het beschrijvend bodemonderzoek afgerond, waarbij de verontreiniging gerichter in kaart werd gebracht via bijkomende boringen en metingen met peilbuizen.

De voorbije jaren stelde de OVAM een uitgebreid bodemdossier op voor de site, waarbij ze de verschillende saneringstechnieken ten opzichte van elkaar afwoog. Op basis van deze informatie selecteerde de OVAM een voorkeursvariant en onderzocht vervolgens de haalbaarheid ervan door middel van een veldtest. Daarnaast voerde de OVAM bijkomend onderzoek uit om de minst en meest verontreinigde zones exact te kunnen bepalen. Op basis van deze onderzoeken werd de saneringsstrategie voor deze site uitgewerkt in een bodemsaneringsproject.


Wat omvat de geselecteerde saneringstechniek?

De gekozen bodemsaneringstechniek bestaat uit een gestimuleerde reductieve afbraak van de aanwezige grondwaterverontreiniging met VOCl's (Enhanced Reductive Dehalogenation, ERD). Hierbij wordt er een 'koolstofbron' in de ondergrond geïnjecteerd.

De in de ondergrond aanwezige micro-organismen (bacteriën) zijn in staat de aanwezige verontreiniging als voedsel en voor hun ademhaling te gebruiken. Men spreekt ook over halorespiratie. Om de afbraak van de verontreiniging volledig tot onschuldige eindproducten te laten verlopen, wordt extra 'voedsel' voor de micro-organismen aan de ondergrond toegevoegd. Dit voedsel is dus de koolstofbron die geïnjecteerd wordt. Voor deze site werd gekozen om een traagwerkende (=langwerkende) koolstofbron toe te voegen, samengesteld uit een soja-olie. Hierbij wordt ook nog lactaat toegevoegd als een snelwerkende koolstofbron. Dit zijn natuurlijke producten die totaal onschadelijk zijn voor mens of milieu.

De sanering start in de meest verontreinigde zones. Ondertussen volgt de OVAM de verontreinigingssituatie in de minder verontreinigde zones blijvend actief op.


Wanneer worden de saneringswerken uitgevoerd?

Van 15 februari tot 5 maart 2021 worden, in opdracht van de OVAM, bodemsaneringswerken uitgevoerd in de Driezenstraat in Turnhout. De bodemsaneringswerken vinden plaats na de werken van de nutsmaatschappijen en voor de heraanleg van de Driezenstraat en de Hofpoort. De aannemer WeGroSan/Hmvt bvba voert de saneringswerken uit.

De planning van de werken in de overige zones is nog niet bekend. We stemmen de werken op elkaar af, om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Wie financiert de saneringswerken?

De bewoners van de betrokken site dragen geen verantwoordelijkheid voor de aanwezige historische verontreiniging. Ook de stad Turnhout draagt geen verantwoordelijkheid in dit dossier, maar geeft waar nodig praktische ondersteuning aan de OVAM. De OVAM zal instaan voor de financiering van de onderzoeken en de saneringswerken. Wel zal zij op termijn juridische stappen ondernemen om de kosten terug te vorderen van de saneringsaansprakelijke, de veroorzaker van de verontreiniging.

Boormachine gebruikt bij de bodemsaneringswerken
Boormachine bodemsaneringswerken Turnhout
Contact

Voor vragen in verband met de sanering:

Christine Van Tricht
015 284 473 
christine.van.tricht@ovam.be

Voor vragen in verband met overdracht van grond of eigendom:

Kaat Schaevers
015 284 254
kaat.schaevers@ovam.be