Turnhout Woonzone

Waar is de woonzone gelegen?

De woonzone Turnhout omvat tweeëndertig locaties en 365 percelen binnen de stad Turnhout. Een plan met daarop de verschillende locaties en alle documenten die betrekking hebben op deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts op  de pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Tweeëndertig locaties zijn samengebracht als één site, omdat ze allemaal de erfenis dragen van vroegere (potentieel) bodemverontreinigende activiteiten zoals een leerlooierij, een drukkerij, een verffabriek en een kopergieterij.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

In oktober 2005 startte de OVAM, in nauwe samenwerking met de stad Turnhout, het woonzoneproject "Groen Licht voor Bodemkwaliteit". De percelen zijn opgenomen in een site via een besluit van de OVAM dat op 22 november 2005 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. Gelijktijdig werd er ook een ministerieel besluit gepubliceerd. Op 5 april 2007 werd een herziening gepubliceerd. Het bodemonderzoek en de sanering gebeurden volledig op kosten van de OVAM.

De uitvoering van het bodemonderzoek werd toevertrouwd aan de erkende bodemsaneringsdeskundige Grontmij. Deze zorgde voor de analyse van de grond en het grondwater op elk van de locaties. Begin 2007 werd het onderzoek afgerond en goedkeurd.

Alle eigenaars en bewoners kregen van de OVAM een brief met informatie en een bodemattest.

De algemene uitleg over woonzones vindt u hier

Wat zijn de resultaten?

Het bodemonderzoek voor de site "Woonzone Turnhout" geeft een globaal beeld van de bodemkwaliteit op 32 bewoonde locaties in de binnenstad. Op het merendeel hiervan zijn geen aanwijzigen gevonden van een ernstige bodemverontreiniging.

Enkel voor de oude ijzer- en kopergieterij aan de Prinsessestraat wezen de resultaten de noodzaak van een sanering uit. Er bevond zich cadmium in de grond van twee nog onbebouwde percelen.

In de tuintjes van de aanpalende huizen werd geen ernstige bodemverontreiniging aangetroffen. De sanering van de beide percelen werd uitgevoerd door de OVAM in samenspraak met de eigenaars van de gronden. De sanering gebeurde volledig op kosten van de OVAM.

Ook ter hoogte van de Biermans Papierfabriek (Spoorwegstraat), de Nuyens Vernisfabriek (Klinkstraat), La Turnhoutoise Papier (Korte Vianenstraat) en de Schroothandel Van Den Boom (Dierckxstraat) worden plaatselijk verhoogde concentraties vastgesteld. Omdat zich op deze locaties appartementen, garageboxen en parkings bevinden, vormt de vastgestelde bodemverontreiniging geen risico voor de gezondheid en is een sanering niet nodig. 

Op de meeste andere locaties getuigen enkele licht verhoogde concentraties in de grond nog van de vroegere activiteiten. Het gaat hierbij veelal om typische stoffen zoals zware metalen, polycyclische armomatische koolwaterstoffen (PAK) en minerale olie. Deze stoffen komen zeer plaatselijk voor en vormen geen enkel risico voor de gezondheid of de omgeving.

Op 3 locaties werden helemaal geen verhoogde waarden aan bodemvreemde stoffen aangetroffen: de Belgica Papierfabriek (Oude Vaartstraat), de Beersman Drukkerij (Paterstraat) en de Huidevetterij Van Bael (Renier Sniederstraat).

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook contact opnemen met de OVAM.