Uitgebreide multicriteria-analyse

De studie "Prioritering van bedrijfsafvalstoffen volgens de milieu-impact van hun ontstaan en verwerking met inbegrip van de impact door materialengebruik" of "uitgebreide multicriteriumanalyse (mca)" bouwt voort op de studie "Prioritaire Bedrijfsafvalstoffen, (Fase I)  Methodologie voor het bepalen van het relatieve belang van de impact op het leefmilieu van bedrijfsafvalstoffen in Vlaanderen" die in 2003 werd afgerond. In deze laatste studie werden de verschillende bedrijfsafvalstoffen geprioriteerd op basis van de milieu-impact van hun verwerking. Hiervoor werkte de OVAM een methodologie uit die steunt op een Multicriteria Analyse (MCA). MCA laat toe de impact van bedrijfsafvalstoffen op het leefmilieu te bepalen door scores op milieuparameters (van verschillende aard) voor elk van de afvalstromen te integreren en dit over de verschillende schakels van de afvalketen (van afvalproductie tot afvalverwerking). Een onderlinge vergelijking wordt hierdoor mogelijk. Bij het bepalen van de milieu-impact werd er echter voor gekozen om het productieproces van de producten en afvalstoffen niet in rekening te brengen. Die milieu-impact kan echter zeer belangrijk zijn in vergelijking met de milieu-impact bij het verwerken van het afval.
De vermeden milieu-impact door recyclage van afvalstoffen werd in rekening gebracht door opname van één globale parameter voor 'vermeden energie- en grondstoffengebruik'. Nochtans kunnen ook andere aspecten van het gebruik van gerecycleerde producten een milieu-impact hebben. Dit werd echter niet in rekening gebracht.

In de uitgebreide MCA (vergeleken bij de MCA in het kader van 'Prioritaire bedrijfsafvalstoffen, Fase I') wordt het globaal criterium voor (vermeden) grondstof- en energiegebruik uitgesplitst en worden de materiaalstromen doorheen de hele levenscyclus van de afvalstoffen gevolgd. Op deze manier brengt deze studie in kaart welke afvalstoffen qua materiaalgebruik een zware milieu-impact veroorzaken en hoe een verder doorgedreven recyclage en gebruik van gerecycleerde producten kan bijdragen tot een verlaging van de totale milieu-impact van consumptie en productie in Vlaanderen. Het eindresultaat van deze studie is een rangorde van de bedrijfsafvalstoffen, gerangschikt volgens hun totale milieu-impact, inclusief de milieu-impact door materialengebruik.