Veilig asbestbeheer in uw gemeente

Asbest veilig beheren of (laten) verwijderen

Als werkgever bent u verplicht om uw werknemers te beschermen tegen de risico’s van asbest. De codex Welzijn op het werk somt de maatregelen op die u moet nemen, met name op het gebied van:

 • de inventarisatie van asbest;
 • het beheer van asbest;
 • de juiste verwijderingsmethodes;
 • opleidings- en erkenningsvoorwaarden.

De regionale externe directies van de dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk voeren inspecties uit om te controleren of u de verplichtingen naleeft.

U vindt meer uitleg over alle verplichte maatregelen op de webpagina ‘Informatie voor bedrijven en werkgevers’.

Asbestafbouwbeleid

Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering het actieplan Asbestafbouw goed. Het plan moet Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig maken en bevat de volgende doelstellingen:

 • Alle asbestcementen dak- en gevelbekledingen, dakgoten, rookgaskanalen en hemelwaterafvoerkanalen rondom gebouwen verwijderen tegen 2034;
 • Alle eenvoudig te bereiken, niet-hechtgebonden asbesttoepassingen verwijderen tegen 2034;
 • Alle andere eenvoudig te bereiken asbesttoepassingen in slechte staat verwijderen tegen 2040.

Voor publieke gebouwen (scholen, overheidsgebouwen …) liggen die deadlines wettelijk vast. Voor particulieren en private eigenaars niet. De Vlaamse overheid wil zo het goede voorbeeld geven.

Asbestcement veilig en verpakt aanleveren op het recyclagepark

In het Actieplan Asbestafbouw wil de Vlaamse overheid het voor de burger zo makkelijk en ook zo veilig mogelijk maken om asbestcement af te voeren.

Voor huishoudelijke hoeveelheden van burgers is het lokaal bestuur daarin de meest geschikte betrokken instantie. De afgelopen jaren zette de OVAM in op het verkleinen van risico’s bij inzameling van asbest via een vernieuwd concept van ophaling aan huis van asbestcement. Burgers kopen daarbij een golfplatenzak of bigbag aan en kunnen aan een verlaagd gesubsidieerd tarief asbestcement bij hen thuis laten ophalen. Einde 2020 zal dit concept dankzij bijkomende budgetten mogelijk zijn bij ruim 80% van de Vlaamse lokale besturen. Zo zorgen we voor een veilige ophaling van asbestcement bij burgers thuis.

Burgers kunnen ook al jaren hun asbestcement naar het recyclagepark brengen. De inzameling van asbestcement verloopt gescheiden opdat asbestvezels de verwerking van het bouw- en sloopafval niet zouden contamineren. De Vlaamse overheid zet nu samen met lokale besturen in op verhoogde veiligheidsmaatregelen op het recyclagepark via een nieuwe omzendbrief. Zowel voor het personeel van lokale besturen (recylageparkwachters), andere bezoekers van het recyclagepark, als voor de burgers zelf die asbestcement willen aanvoeren.

Na sectoraal overleg met VVSG/Interafval en de federale overheidsdienst voor arbeidsbescherming FOD WASO bleek de verplicht verpakte aanlevering van asbestcement op het recyclagepark een geschikte maatregel om het risico op asbestvezelblootstelling en asbestincidenten terug te dringen. Dit vormt een verdere toepassingsmaatregel van VLAREM II waarin het verpakt vervoeren van asbestcement reeds een verplichting is.

Binnen de omzendbrief kunnen lokale besturen ervoor kiezen zelf verpakkingsmateriaal aan te bieden en optioneel hiervoor een vergoeding te vragen. Indien dit organisatorisch niet haalbaar is voor lokale besturen, dienen zij de burger te informeren over welke verpakkingsvereisten verwacht worden om asbestcement verpakt op het recyclagepark aan te bieden. Op die manier heeft de burger duidelijkheid waarnaar hij moet vragen in de doe-het-zelfzaak.
 
Voor de lokale uitvoering van deze omzendbrief is een overgangsbepaling voorzien van 6 maanden om politiereglementen te kunnen aanpassen.

Goede praktijken en technische richtlijnen

Hieronder bieden goede praktijken en technische richtlijnen inspiratie voor lokale besturen. Deze zullen hier nog verder aangevuld worden.

Technische richtlijnen:

 • Bewaak de kwaliteit van dikte en waterdichte lasnaden van de transparante zakken of folie. Voor de dikte is een minimale dikte van 100 micron nodig om doorscheuren door puntige onderdelen van asbestcement te vermijden bij het in- en uitladen. Een dikte van 150 micron vormt een aan te bevelen goede praktijk. LDPE materiaal is het meest geschikt wegens een grote doorprikweerstand. Geef burgers gerichte aanbevelingen hierin mee zodat zij zich daarmee kunnen wenden tot de doe-het-zelfzaken in geval de verpakkingsmaterialen niet op het recyclagepark worden aangeboden.
 • Het asbestlogo als bedrukt logo op het verpakkingsmateriaal vereisen is niet nodig. Er kan eventueel ook gewerkt worden met stickers met een asbestlogo. Op die manier is het ook op het recyclagepark meteen duidelijk dat het over asbestcement gaat.
 • Vermijd dat burgers van op een hoogte asbestcement moeten laten vallen. Asbestcement moet steeds in de container voorzichtig gelegd kunnen worden.
 • Er bestaan verschillende types verpakkingsmaterialen: hulzen die over elkaar schuiven, folies, zakken voor slechts enkele golfplaten, mini-zakken voor kleine voorwerpen zoals bloembakken,…
 • Grote golfplatenzakken zijn nooit geschikt gezien deze zakken de nodige stijfheid nodig hebben om opgetild te worden. Bovendien zijn ze te zwaar eenmaal ze volledig gevuld zijn om door twee particulieren opgetild te kunnen worden.
 • Dichtkleven van verpakkingsmateriaal kan best verlopen met stevige tape nadat de zak zo lichtdicht mogelijk gemaakt is. Lucht kan een dichtgetapete zak immers doen springen wanneer er in de container andere zakken bovenop gelegd worden.
 • Voorzie aanbevelingen voor de burger over persoonsbescherming indien u het als lokaal bestuur niet aanbiedt:

Mondmaskers:

Het stofmasker is van beschermingsklasse FFP3, NPF 50. Het masker is aansluitend en zelf verstelbaar met twee afzonderlijke afstelbare banden zodat het goed kan aansluiten aan de vorm van het gezicht. Het is voorzien van een neusklem en uitademventiel. De stofmaskers zijn bedoeld voor éénmalige gebruik. Ze hebben een CE-markering en conformiteitsattest.

Wegwerpoverall:

De overall is stofdichten waterbestendig, type 5/6. De overall heeft een capuchon, mouwen en pijpen met elastieken. De overalls zijn bedoeld voor eenmalig gebruik.

Handschoenen

De handschoenen zijn afwasbaar, ondoorlatend en waterbestendig. Ze zijn geschikt als werkhandschoenen. Huishoudhandschoenen scheuren te makkelijk door. De handschoenen zijn bedoeld voor eenmalig gebruik.

Organisatorische tips:

 • Maak aan de ingang van het recyclagepark aan de hand van pictogrammen duidelijk wat er van de burger verwacht wordt voor de aanlevering van asbestcement
 • Informeer de medewerkers van et recyclagepark en maak afspraken wie instaat voor asbestcement
 • Werk een procedure uit over wat er gebeurt eenmaal een burger onverpakt asbestcement aanlevert.
 •  Via www.asbestinfo.be > Communicatie en media kan de burger stapsgewijze filmpjes terugvinden over herkennen van asbest, demontage van asbestcement en het correct aantrekken van persoonsbescherming
 • Organiseer eventueel specifieke tijdstippen of aanleverdagen voor asbestcement
 • Pas het politiereglement aan zodat onverpakt aanleveren van asbestcement niet meer toegelaten is
 • Informeer burgers over hoe het lokaal bestuur de verpakte aanlevering organiseert. Lokale besturen zijn daarbij verplicht om deze informatie op te nemen op hun website zodat deze info altijd raadpleegbaar is
 • Informeer doe-het-zelfzaken op uw grondgebied in geval het lokaal bestuur de keuze maakt het verpakkingsmateriaal niet zelf aan te bieden
 •  Bied eventueel persoonsbeschermingssets te koop aan op het recyclagepark. De demontage verloopt met twee personen veiliger dan alleen, dus dat vormt een aanbeveling
 • Een overgangsperiode biedt de nodige ruimte om de burger te kunnen informeren. In de omzendbrief is hoe dan ook een overgangsperiode voorzien van zes maanden.
 • Indien verpakkingsmateriaal in het recyclagepark wordt aangeboden, is het handig de burger een infofolder mee te geven zodat het voor hem meteen duidelijk is hoe hij het materiaal correct kan gebruiken.
 • Informeer bij de leverancier hoe u persoonsbescherming correct stockeert en wat de houdbaarheidsdata zijn.
 • Indien u een monitoringssysteem overweegt als lokaal bestuur, is het handig om nummers op de zakken te voorzien en het logo van de gemeente of de afvalintercommunale.

VVSG/Interafval publiceerde dit artikel met enkele praktijkvoorbeelden in hun magazine Lokaal.

Contact

Heeft u het antwoord op uw vraag niet op onze website gevonden of wenst u ons te contacteren, dan kan u hiervoor het  contactformulier asbest invullen.