Verminderde milieuheffing

Milieuheffing bij storten, verbranden of meeverbranden van afvalstoffen afkomstig van bodemsaneringsoperaties

Grondwater

Bij bodemsaneringen wordt in vele gevallen verontreinigd grondwater onttrokken, gezuiverd en geloosd. Er is voor de grondwateronttrekking en voor de lozing van het onttrokken grondwater geen heffing verschuldigd als de bodemsaneringswerken worden uitgevoerd volgens het conformiteitsattest dat is afgeleverd overeenkomstig het Bodemdecreet.

Vaste stoffen

Wie afvalstoffen, afkomstig van bodemsaneringsoperaties (bodemsaneringswerken-voorzorgsmaatregelen-veiligheidsmaatregelen-grondverzet) rechtstreeks stort, verbrandt of meeverbrandt op een daartoe vergunde stortplaats of inrichting, betaalt een milieuheffing. Hij of zij maakt aanspraak, onder voorwaarde, op een verlaagd tarief voor de milieuheffing. Het verlaagd tarief is slechts mogelijk als andere saneringswijzen dan uitgraven en storten/verbranden onredelijk hoge kosten met zich meebrengen of onmogelijk zijn. Een aanvraag wordt ingediend bij de OVAM via een aanvraagformulier met bijhorende bewijsstukken.

Overgangsbepaling

De verminderde milieuheffing voor het storten is vastgesteld in artikel 46, §1 6°b) van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen en wordt enkel toegepast na formele goedkeuring van de OVAM.

De mogelijkheid tot het bekomen van het verlaagde tarief aan milieuheffing geldt sinds 1 januari 2013. Door een overgangsbepaling blijft het nultarief aan milieuheffing gelden voor de aanvragen die de OVAM voor 31 december 2012 goedkeurde.

Aanvraagformulier

De aanvraag bij de OVAM gebeurt met het standaard aanvraagformulier en met de nodige bijlagen.

Het aanvraagformulier 'Aanvraag verminderde milieuheffing' is beschikbaar in Word, Writer en PDF.

U kan het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier met de bijlagen bezorgen via de post, of bij voorkeur via het e-mailadres: milieuheffingen@ovam.be.  Uw aanvraag wordt zo spoedig mogelijk behandeld.

 

 

Contact

OVB Centraal
Theodoor Van Rijswijckplaats 7, bus 2
B-2000 Antwerpen
http://bodemsaneerders.be